Kỳ thi học kì I - Môn tin học lớp 8 năm học 2014 - 2015

docx 3 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 14/08/2017 Lượt xem 93Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kỳ thi học kì I - Môn tin học lớp 8 năm học 2014 - 2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kỳ thi học kì I - Môn tin học lớp 8 năm học 2014 - 2015
Họ và tên: 
Lớp:  STT
KỲ THI HỌC KÌ I - MÔN TIN HỌC LỚP 8
NĂM HỌC 2014-2015
Điểm
Lời phê
ĐỀ: 
I. Trắc nghiệm (5 điểm)
Câu 1./ Chương trình dịch là gì?
a./ Chương trình dịch ngôn ngữ lập trình thành ngôn ngữ máy	
b./ Dùng để viết chương trình	c./ Là chương trình tính toán	
d./ Là chương trình giúp máy tính thực hiện lệnh của con người
Câu 2./ Kết quả hiển thị trên màn hình câu lệnh writeln(‘12+23=’, 12+23) là
a./ 12+23=12+23	b./ 35	c./ 12+23=’12+23’ 	d./ 12+23=35
Câu 3./ Phần thân của chương trình Pascal thường bắt đầu và kết thúc bởi cặp từ khóa:
	a. /begin và end:	b. /begin và end.	c./ begin: và end	d./ begin và end;
Câu 4 / Muốn khai báo biến hằng ta sử dụng từ khóa
a./ uses	b./ cont	c./ const	d./ type
Câu 5/ Kết quả phép toán -13 div 5 =
a./ 2	b./ -3	c./ -2.4	d./ -2.
Câu 6./ Kết quả phép so sánh sau là	 x + 2< 5
a./ Đúng 	b./ Sai	
c./ không có kết quả	d./ Đúng hay sai phụ thuộc vào giá trị của x
Câu 7./ Biểu thức toán học ax2+bx+c được viết bằng kí hiệu pascal là
a./ a*x*2+b*x+c;	b./ a* x*x +b*x+c;	c./ a*x^2+b*x+c;	d./ a .x.x+b.x+c.
Câu 8./ Biểu thức pascal b*b/(a*a+c) được viết trong toán học là
a./ 	b/ 	c./ 	d./ 
Câu 9 Giả sử y là biến kiểu dữ liệu số thực. Phép gán nào sau đây hợp lệ ? 
a./ y :=’123’ ;	b./ y :=’abc’ ;	c./y :=123 ;	d./ y=123 ;
Câu 10 : Câu lệnh nào sau đây dùng để nhập một số từ bàn phím vào biến x?
A. Write(‘Nhập x = ’);	B. Read(x);	C. Writeln(x);	D. Readnl(x);
II. Tự luận: (5 điểm) 
Câu 1./ Trình bày cú pháp và hoạt động của câu lệnh điều kiện dạng thiếu và dạng đủ trong ngôn ngữ lập trình Pascal? (2 điểm)
Câu 2./ Nêu sự giống và khác nhau giữa biến và hằng? (1 điểm) 
Câu 3./ Viết chương trình tính tổng 3 số bất kì được nhập từ bàn phím? (2 điểm)
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HK1 –MÔN TIN HỌC 8 
A. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
I./ Mỗi ý đúng 0.5 điểm.	
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đ. Án
A
D
B
C
D
D
B
B
C
B
B. TỰ LUẬN: (5 điểm) 
Câu 1./ 
a) Dạng thiếu:
- Cú pháp: if then ; (0.5 điểm)
- Hoạt động: CT sẽ kiểm tra ĐK này, nếu ĐK thỏa mãn, thì CT thực hiện câu lệnh sau từ khóa then, ngược lại câu lệnh bị bỏ qua. (0.5 điểm)
b) Dạng đủ: 
- Cú pháp: if then else ; (0.5 điểm)
- Hoạt động: CT sẽ kiểm tra ĐK này, nếu ĐK thỏa mãn, thì CT thực hiện câu lệnh sau từ khóa then, ngược lại câu lệnh 2 sẽ được thực hiện. (0.5 điểm)
Câu 2./ 
- Giống nhau: Mặc dù đều cùng phải khai báo trước khi có thể sử dụng trong chương trình. (0.5 điểm)
- Sự khác nhau giữa biến và hằng là:
Giá trị của biến thì có thể thay đổi được tại từng thời điểm thực hiện chương trình. (0.25 điểm)
Giá trị của hằng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình. (0.25 điểm)
Câu 3./ (2 điểm) 
Program Tinh_tong;
Var a,b,c,d: integer; 
Begin
	Write(‘Nhap so a= ’); Readln(a); 	
	Write(‘Nhap so b= ’); Readln(b); 
	Write(‘Nhap so c= ’); Readln(c); 
	d:=a+b+c;
	Writeln(‘Tong cua 3 so nhap vao :’,d);
Readln;
End. 

Tài liệu đính kèm:

  • docxTinhoc8.docx