Kỳ thi học kì I - Môn tin học lớp 7 năm học 2014 - 2015

docx 3 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 14/08/2017 Lượt xem 97Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kỳ thi học kì I - Môn tin học lớp 7 năm học 2014 - 2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kỳ thi học kì I - Môn tin học lớp 7 năm học 2014 - 2015
Họ và tên: 
Lớp:  STT
KỲ THI HỌC KÌ I - MÔN TIN HỌC LỚP 7
NĂM HỌC 2014-2015
Điểm
Lời phê
ĐỀ: 
I. Trắc nghiệm (4 điểm)
Câu 1: Để thêm cột trên trang tính ta thực hiện như sau:
 A. Insert / Rows B. Insert / Columns 
 C. Table / Columns D. Table / Rows
Câu 2: Công thức =Max(49,8,15,2007,30) có kết quả là?
 	A. 2109	B. 2007	
C. 8	 	D. Công thức sai
Câu 3 : Để chèn thêm hàng vào trang tính, ta thực hiện 
 A. Format/ cells/ Insert Columns C. Table/ Delete Columns
 B. Table/ Insert cells D. Insert/ Rows
Câu 4: Để tính giá trị lớn nhất ta sử dụng hàm:
A. MAX B. SUM C. MIN	 D. AVERAGE
Câu 5: Để tính tổng ta sử dụng hàm:
A. MAX B. SUM C. MIN	 D. AVERAGE
Câu 6: Cho biết kết quả của hàm =Average(4,10,16)?
A. 10	B. 30
C. 16	D. 4 
Câu 7: Biểu tượng của chương trình bảng tính Microsoft Excel là biểu tượng nào, trong các biểu tượng sau đây?
 A. .	B.	C. .	D. .
Câu 8: Cho biết kết quả của hàm =SUM(8,10,16)?
A. 10	B. 34
C. 16	D. 4 
Câu 9: Để lưu trang tính ta chọn nút lệnh nào trong các nút lệnh sau:
 A. 	B.	C. 	D. 
Câu 10: Để tính giá trị trung bình cộng của các ô A1 , B1, C1, các cách tính nào sau đâu là đúng?
 	A. = Sum ( A1+B1+C1)/3	B. = AVERAGE( A1,B1,C1)
 	C. = (A1+ B1+ C1)/3 	D. Cả A, B, C đều đúng
II. Tự luận (6 điểm) 
Câu 1: Một số hàm trong chương trình bảng tính? (2 điểm)
Câu 2: Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng? (2 điểm) 
Câu 3: Sao chép dữ liệu? (2 điểm) 
 ĐÁP ÁN 
Trắc nghiệm ( mỗi câu 0.4đ)
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu10
B
B
D
A
B
A
B
B
B
B
II) Tự luận
Một số hàm trong chương trình bảng tính.
a) Hàm tính tổng.
Tên hàm: Sum
Cú pháp: =Sum(a,b,c)
- Hàm Sum dùng để tính tổng trong một dãy số
b. Hàm tính trung bình cộng
-Tên hàm: AVERAGE
- Cú pháp: =AVERAGE(a,b,c,...)
Hàm AVERAGE dùng để tính trung bình cộng trong một dãy số
c. Hàm xác định giá trị lớn nhất : MAX
-Tên hàm: MAX
- Cú pháp:
 =MAX(a,b,c,...)
Hàm Max dùng để tìm giá trị lớn nhất trong một dãy số
d. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất: MIN
-Tên hàm: MIN
- Cú pháp:
 =MIN(a,b,c,...)
Hàm Min dùng để tìm giá trị nhỏ nhất trong một dãy số
2)
 a) Chèn thêm cột
 - Nháy chọn một cột
 - Insert à Columns
 b) Thêm hàng
 - Nháy chọn một cột
 -Insert à Rows
3) Sao chép dữ liệu
 - Chọn ô hoặc các ô có dữ liệu em muốn sao chép
 - Nháy nút Copy trên thanh công cụ
 - Chọn ô em muốn đưa dữ liệu được sao chép vào
 - Nháy nút Paste trên thanh công cụ

Tài liệu đính kèm:

  • docxTinhoc7.docx