Kiểm tra một tiết tin học 11: Chương Iii

docx 1 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 19/08/2017 Lượt xem 32Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra một tiết tin học 11: Chương Iii", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra một tiết tin học 11: Chương Iii
KIỂM TRA MỘT TIẾT
Tin học 11: Chương III
Câu 1 (2đ).So sánh sự giống và khác nhau của hai dạng câu lệnh if-then? 
Câu 2 (2đ). Viết câu lệnh If-then dạng đủ tính: 
	a2 + b2 nếu a và b >0
 P = 
 	1,5 	nếu a và b ≤ 0
Câu 3 (3đ). Cho các đoạn lệnh sau: 
S:= 5; 
for i:=1 to 20 do S:=S+1; 
Cho biết kết quả S cuối cũng bằng bao nhiêu?
N:=2; B:=0; 
while B<10 do B:=B+N;
Cho biết lệnh while dừng lặp với B bằng bao nhiêu? 
Câu 4 (3đ). Viết chương trình dung lệnh while tính s=a*12+a*22+a*32++a*N2 với N nguyên dương, a là hằng số, a và N được nhập từ bàn phím. Hiển thị kết quả S ra màn hình.

Tài liệu đính kèm:

  • docxKiem_tra_1_tiet_noi_dung_chuong_3_lop_11.docx