Kiểm tra học kỳ I – Năm học: 2014 - 2015 môn: Toán 6 thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

doc 3 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 12/08/2017 Lượt xem 67Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kỳ I – Năm học: 2014 - 2015 môn: Toán 6 thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kỳ I – Năm học: 2014 - 2015 môn: Toán 6 thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Phú Nhuận
 Trường THCS Đào Duy Anh
KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2014 - 2015
Môn: Toán 6
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Bài 1 (1 điểm). Tập hợp A = 
	a) Viết tập hợp A bằng cách liệt kê.
	b) Viết hai tập hợp con khác nhau của A.
Bài 2 (2 điểm). Thực hiện phép tính:
	a)	A = 250 : [450 – (4 . 53 – 22 . 25)]
	b)	B = 123456789 . 878 + 123456789 + 121 . 123456789 (Tính nhanh)
	c) 	C = (790 – 123456789) : 8518 + 2014 
	d) 	D = (–125) + 52 + / – 100 /
Bài 3 (3 điểm). Tìm x biết:
	a)	x +172 = 32.23
	b)	|-126| – 13(x+1)=100 	
	b) 2x + 24 = 40
Bài 4(1,5 điểm).
	Trong một buổi lễ hội pháo hoa, đội A đã chuẩn bị 120 pháo xanh, 128 pháo đỏ. 	Hỏi:
 a) Có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu đợt bắn pháo?
 b) Khi đó, mỗi đợt sử dụng bao nhiêu pháo xanh, bao nhiêu pháo đỏ?	
Bài 5 (0,5 điểm). 
Tìm x , y N sao cho M = chia hết cho 2; 3; 5; 9.
Bài 6 (2 điểm).
Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 7cm. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB.
a. 	Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không ? Vì sao ? 
b. 	Tính AB, OM.
 Hết
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 Môn TOÁN – Lớp 6
ĐÁP ÁN
BIỂU ĐIỂM
Bài1 (2 điểm).
A = 
a/ A = {8; 9; 10; 11},
b/ B = {8; 9; 10} ; C = {9; 11}
a)	0,5đ 
b)	0,25đ x 2
Bài 2 (1,5 điểm)
	a) 250 : [450 – (4 . 53 – 22 . 25)]
= 250:[450–(4.125–4.25)] = 
= 100 : 5 = 20
	b) 123456789 . 878 + 123456789 + 121 . 123456789
= 123456789 . (878 + 1 + 121)
= 123456789000
 c) (790- 123456789) : 8518 + 2014 
= 0 + 2014 
= 2014
d) (-125) + 52 + / – 100 /
= – 100 + 100 = 0
a)
	0,25đ 
	0,25đ
b)	
 0,25đ
	0,25đ
c)
 0,25đ
	0,25đ
Bài 3 (1,5 điểm)
	a)	x +172 = 32.23
 x +172 = 72
 x = -100
	b)	|-126| – 13(x+1)= 100
 126 - 13(x+1) = 100
 (x+1) = 2
 x = 1
c) 2x + 24= 32
 2x = 16
 2x = 24
 x = 4
a)
	0,25đ x2
	0,25đ x2
b)
	0,25đ 
	0,25đ x2
	0,25đ
c)
	0,25đ x2
	0,25đ
	0,25đ
Bài 4 (1,5 điểm).	
	Lý luận số đợt nhiều nhất là ƯCLN(120; 128)
	Tính đúng ƯCLN(120; 128) = 8
	Kết quả đúng, có đáp án. (15 pháo xanh, 16 pháo đỏ) 
	0,25đ
	0,75đ
	0,25đ x 2 
Bài 5 (0,5 điểm).
	Vì M 2 v M 5 Þ y = 0
Vì M 9 Þ 5 +4 + 7 + x 9 v x x = 2
	0,25đ
	0,25đ 
Bài 6 ( 2 điểm).
Bài 6
Vẽ hình 
a
Trên tia Ax có OA = 3 cm , OB = 7 cm. Vì OA < OB ( 3 < 7)
Þ Điểm A là điểm nằm giữa hai điểm O và B
b
Tính AB, OM
Ta có: Điểm A nằm giữa hai điểm O và B nên OA+AB = OB
Þ AB = OB – OA = 7 – 3 = 4 (cm)
Tính được MA = MB = 2(cm)
Tính được OM = 5 (cm)
a)	0,25đ x 2
	0,25đ
b)
	0,25đ 
0,5đ 
0,25đ
0,25đ

Tài liệu đính kèm:

  • docToan 6.DDA.doc