Kiểm tra học kỳ 2 môn: Tin học 11 thời gian: 45 phút

doc 2 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 19/08/2017 Lượt xem 43Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kỳ 2 môn: Tin học 11 thời gian: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kỳ 2 môn: Tin học 11 thời gian: 45 phút
ĐỀ SỐ 473
Câu 1. Cho xâu S1=’Đừng vội vã phán xét dựa trên bề ngoài khi chưa thấy được bản chất sự việc’ – Robert Southey –
	S2=’Không có cái mình thích, hãy thích cái mình có’
Hãy cho biết kết quả của các hàm và thủ tục sau:
Copy(S1,,) = ‘phán xét dựa trên bề ngoài’	
Length(S1)= 
Pos(‘mình,S2)= 
Delete(s2,,) = ‘hãy thích cái mình có’
Câu 2. Cho chương trình sau:
Var a,b,c:integer;
Procedure Hoandoi(Var x:integer;y:integer);
Var t:integer;
Begin
	t:=x;x:=y;y:=t;
End;
Begin
	a:=6;b:=10;	Hoandoi(a,b);
 c:=a-b;
	Write(a:3,b:3,c:3);
	readln
End.
Hãy chỉ ra đâu là:
Biến toàn cục: 
Biến cục bộ:
Tham số hình thức:.
Tham số thực sự:
Giá trị của a,b và c được in ra màn hình là bao nhiêu?
a=
b=
c=
Câu 3. Cho tệp Input.txt nằm ở ổ đĩa D theo đường dẫn D:\Input.txt gồm 2 dòng
5
7 9 4 6 2
Dòng 1 chứa số nguyên dương n (n ≤100)
Dòng 2 chứa n số nguyên dương, mỗi số cách nhau một khoảng trắng
Viết chương trình (có sử dụng chương trình con) thực hiện các yêu cầu sau:
Đọc số nguyên n và dãy số đó vào chương trình
Đếm các số là bội của 5
Ghi kết quả tính được vào tệp Output.txt nẳm ở ổ đĩa D theo đường dẫn D:\Output.txt
	Lưu ý: Học sinh viết chương trình của Câu 3 vào mặt sau của tờ giấy này
Hết
ĐỀ SỐ 392
Câu 1. Cho xâu S1=’Đừng vội vã phán xét dựa trên bề ngoài khi chưa thấy được bản chất sự việc’ – Robert Southey –
	S2=’Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường’
Hãy cho biết kết quả của các hàm và thủ tục sau:
Copy(S1,,) = ‘chưa thấy được bản chất’	
Length(S1)= 
Pos(‘thường’,S2)= 
Delete(s2,,) = ‘không tầm thường’
Câu 2. Cho chương trình sau:
Var a,b,c:integer;
Procedure Hoandoi(Var y:integer;x:integer);
Var t:integer;
Begin
	t:=x;x:=y;y:=t;
End;
Begin
	a:=3;b:=5;	Hoandoi(a,b);
 c:=a-b;
	Write(a:3,b:3,c:3);
	readln
End.
Hãy chỉ ra đâu là:
Biến toàn cục: 
Biến cục bộ:
Tham số hình thức:.
Tham số thực sự:
Giá trị của a,b và c được in ra màn hình là bao nhiêu?
a=
b=
c=
Câu 3. Cho tệp Input.txt nằm ở ổ đĩa D theo đường dẫn D:\Input.txt gồm 2 dòng
5
7 9 4 6 2
Dòng 1 chứa số nguyên dương n (n ≤100)
Dòng 2 chứa n số nguyên dương, mỗi số cách nhau một khoảng trắng
Viết chương trình (có sử dụng chương trình con) thực hiện các yêu cầu sau:
Đọc số nguyên n và dãy số đó vào chương trình.
Đếm các số chẵn có ở dòng 2.
Ghi kết quả tính được vào tệp Output.txt nẳm ở ổ đĩa D theo đường dẫn D:\Output.txt
	Lưu ý: Học sinh viết chương trình của Câu 3 vào mặt sau của tờ giấy này
Hết

Tài liệu đính kèm:

  • docDethitin11hk22016.doc