Kiểm tra học kì I – Năm học: 2015 – 2016 môn: Tin học 8 thời gian: 60 phút (không kể phát đề)

doc 5 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 17/08/2017 Lượt xem 85Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì I – Năm học: 2015 – 2016 môn: Tin học 8 thời gian: 60 phút (không kể phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kì I – Năm học: 2015 – 2016 môn: Tin học 8 thời gian: 60 phút (không kể phát đề)
Trường THCS Tân Long Hội KIỂM TRA HK I – NĂM HỌC: 2015 – 2016
	 Môn: Tin học 8 
Tên : 	 Thời gian: 60 phút (Không kể phát đề)
Lớp : 8/.
Điểm:
ĐỀ A
Lời phê: 
I. Trắc nghiệm (4đ): Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất. Mỗi câu 0,25 điểm.
Câu 1. Trong các tên sau đây, tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal:
A. 8a	 B. tamgiac	C. program	 	D. bai tap
Câu 2: Integer là kiểu dữ liệu?
A. Số thực	 B. Số nguyên 	C. Chuỗi	 D. Chữ
Câu 3. Biểu thức b/(a*a+c) trong Pascal được chuyển sang biểu thức toán học như thế nào?
	A. 	B. ;	C. ;	D. 
Câu 4: Cách chuyển biểu thức ax2 +bx+c nào sau đây là đúng ?
A. a*x2 +b*x+c 	B. a*x*x+b*x+c*x
C. a*x*x +b.x +c*x 	D. a*x*x + b*x+c
Câu 5. Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng?
A. Var tb: real; B. x:= integer; C. const x: real;	 D. Var R = 30;
Câu 6: Div là phép toán gì?
A. Chia lấy phần dư 	B. Chia lấy phần nguyên
C. Cộng 	D. Trừ
Câu 7. Trong Pascal, giả sử x là biến kiểu số nguyên. Phép gán nào sau đây đúng?
	A. x:=30	B. x:=a/b	C. x:=20.5	D. x:=’Truong THCS Tan Long Hoi’
Câu 8: Lệnh Write tương tự như lệnh Writeln nhưng:
A. Không đưa con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo
B. Đưa con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo
C. Bỏ trong dấu ngoặc đơn
D. Bỏ trong dấu ngoặc kép
Câu 9: Trong một chương trình, có tất cả bao nhiêu từ khóa để khai báo biến?
A. 4	B. 2	C. 3	D. 1
Câu 10. Dãy kí tự 20n10 thuộc kiểu dữ liệu: 
	A. Real 	B. Integer	 C. String 	D. Char 
Câu 11. Biểu thức toán học được biểu diễn trong Pascal là?
	A. (18-4)/(6+1-4) 	B. 18-4/6+1-4 	C. (18 - 4)/(6+1)-4 	D. (18-4)/6+1-4 
Câu 12. Cấu trúc chung hợp lý của một chương trình Pascal là: 
	A. Begin -> Program -> End 	B. Program -> End -> Begin 	
	C. End -> Program -> Begin 	D. Program -> Begin -> End 
Câu 13: Trong Pascal, với câu lệnh như sau: Writeln (‘KQ là:’, a); cái gì sẽ in ra màn hình?
A. Ket qua la: a	B. Không đưa ra gì cả
C. KQ la a	D. KQ la: 
Câu 14: Ngôn ngữ lập trình là:
A. Chương trình máy tính	B. Một thuật toán
C. Môi trường lập trình	D. Ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính
Câu 15: Quá trình giải bài toán trên máy tính theo trình tự các bước sau:
A. Xác định bài toán →Viết chương trình→Mô tả thuật toán.
B. Mô tả thuật toán→Viết chương trình→ Xác định bài toán.
C. Xác định bài toán →Mô tả thuật toán→Viết chương trình.
D. Viết chương trình→Mô tả thuật toán→ Xác định bài toán
Câu 16. Để chạy chương trình ta sử dụng tổ hợp phím nào? 
A. Ctrl + F9	 B. Alt + F9	 C. F9	d. Ctrl + Shitf + F9
II. Tự luận: (6đ) 
Câu 1: Thế nào là ngôn ngữ lập trình? (1đ)
Câu 2: Thuật toán là gì? (1đ) 
Câu 3: Cho các biểu thức toán học sau. Hãy viết sang trong chương trình Pascal. (1đ)
20 – 5x2 	b) 
Câu 4: Cho đoạn chương trình sau. 
 Có một vài câu lệnh đã viết sai, em hãy sửa lại cho đúng? (1đ)
Program CV_DT_Hinh_tron;
 Const
	Pi=3.1416
 Var cv, dt: real
 r: real; 
 Begin
	r:=5.5;
 	cv=2*pi*r;
	dt=pi*r*r;
	writeln(‘chu vi la =’,cv);
	writeln(‘dien tich la =’,dt);
	readln;
 End 
Câu 5: Hãy viết chương trình tính diện tích tam giác có cạnh đáy (a) và chiều cao tương ứng (h). (a và h được nhập từ bàn phím, kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân). (2đ). 
--Hết –
(Ghi chú: HS làm bài trên giấy thi)
Trường THCS Tân Long Hội KIỂM TRA HK I – NĂM HỌC: 2015 – 2016
	 Môn: Tin học 8 
Tên : 	 Thời gian: 60 phút (Không kể phát đề)
Lớp : 8/.
Điểm:
ĐỀ B
Lời phê: 
I. Trắc nghiệm (4đ): Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất. Mỗi câu 0,25 điểm.
Câu 1: Div là phép toán gì?
A. Chia lấy phần dư 	B. Chia lấy phần nguyên
C. Cộng 	D. Trừ
Câu 2: Quá trình giải bài toán trên máy tính theo trình tự các bước sau:
A. Xác định bài toán →Viết chương trình→Mô tả thuật toán.
B. Mô tả thuật toán→Viết chương trình→ Xác định bài toán.
C. Xác định bài toán →Mô tả thuật toán→Viết chương trình.
D. Viết chương trình→Mô tả thuật toán→ Xác định bài toán
Câu 3. Để chạy chương trình ta sử dụng tổ hợp phím nào? 
A. Ctrl + F9	 B. Alt + F9	 c. F9	D. Ctrl + Shitf + F9
Câu 4. Biểu thức b/(a*a+c) trong Pascal được chuyển sang biểu thức toán học như thế nào?
	A. 	B. ;	C. ;	D. 
Câu 5: Trong Pascal, với câu lệnh như sau: Writeln (‘KQ là:’, a); cái gì sẽ in ra màn hình?
A. Ket qua la: a	B. Không đưa ra gì cả
C. KQ la a	D. KQ la: 
Câu 6: Cách chuyển biểu thức ax2 +bx+c nào sau đây là đúng ?
A. a*x2 +b*x+c 	B. a*x*x+b*x+c*x
C. a*x*x +b.x +c*x 	D. a*x*x + b*x+c
Câu 7. Trong Pascal, giả sử x là biến kiểu số nguyên. Phép gán nào sau đây đúng?
	A. x:=a/b	B. x:=30	C. x:=20.5	D. x:=’Truong THCS Tan Long Hoi’
Câu 8. Biểu thức toán học được biểu diễn trong Pascal là?
	A. (18-4)/(6+1-4) 	B. 18-4/6+1-4 	C. (18 - 4)/(6+1)-4 	D. (18-4)/6+1-4 
Câu 9: Lệnh Write tương tự như lệnh Writeln nhưng:
A. Không đưa con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo
B. Đưa con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo
C. Bỏ trong dấu ngoặc đơn
D. Bỏ trong dấu ngoặc kép
Câu 10. Trong các tên sau đây, tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal:
A. 8a	 B. tamgiac	C. program	 	D. bai tap
Câu 11: Trong một chương trình, có tất cả bao nhiêu từ khóa để khai báo biến?
A. 4	B. 2	C. 3	D. 1
Câu 12. Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng?
A. Var tb: real; B. x:= integer; C. const x: real;	 D. Var R = 30;
Câu 13. Dãy kí tự 20n10 thuộc kiểu dữ liệu: 
	A. Real 	B. Integer	 C. String 	D. Char 
Câu 14. Cấu trúc chung hợp lý của một chương trình Pascal là: 
	A. Begin -> Program -> End 	B. Program -> End -> Begin 	
	C. End -> Program -> Begin 	D. Program -> Begin -> End 
Câu 15: Integer là kiểu dữ liệu?
A. Số thực	 B. Số nguyên 	C. Chuỗi	 D. Chữ
Câu 16: Ngôn ngữ lập trình là:
A. Chương trình máy tính	B. Một thuật toán
C. Môi trường lập trình	D. Ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính
II. Tự luận: (6đ) 
Câu 1: Thế nào là ngôn ngữ lập trình? (1đ)
Câu 2: Thuật toán là gì? (1đ) 
Câu 3: Cho các biểu thức toán học sau. Hãy viết sang trong chương trình Pascal. (1đ)
20 – 5x2 	b) 
Câu 4: Cho đoạn chương trình sau. 
 Có một vài câu lệnh đã viết sai, em hãy sửa lại cho đúng? (1đ)
Program CV_DT_Hinh_tron;
 Const
	Pi=3.1416
 Var cv, dt: real
 r: real; 
 Begin
	r:=5.5;
 	cv=2*pi*r;
	dt=pi*r*r;
	writeln(‘chu vi la =’,cv);
	writeln(‘dien tich la =’,dt);
	readln;
 End 
Câu 5: Hãy viết chương trình tính diện tích tam giác có cạnh đáy (a) và chiều cao tương ứng (h). (a và h được nhập từ bàn phím, kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân). (2đ). 
--Hết –
(Ghi chú: HS làm bài trên giấy thi)
 HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HK I – NĂM HỌC: 2015 – 2016
	 Môn: Tin học 8 
I. Trắc nghiệm (4đ): Mỗi câu 0,25 điểm.
Câu 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Đề A
B
B
C
D
A
B
A
A
D
C
C
D
D
D
C
A
Đề B
B
C
A
C
D
D
B
C
A
B
D
A
C
D
B
D
II. Tự luận: (6đ) 
Câu 1. Ngôn ngữ lập trình là tập hợp các kí hiệu và quy tắc viết các lệnh tạo thành một chương trình hoàn chỉnh và thực hiện được trên máy tính. 	(1đ) 
Câu 2: Thuật toán là dãy hữu hạn các thao tác cần thực hiện theo một trình tự xác định để nhận được kết quả cần tìm từ những điều kiện cho trước.	(1đ)
Câu 3: 
20 – 5*x*x	(0,5đ)
((a + b)*(c - d) + e)/f - g 	(0,5đ)
Câu 4: Câu lệnh đã viết sai sửa lại cho đúng là.
	Pi=3.1416;	(0,25đ)
 	cv:=2*pi*r;	(0,25đ)
	dt:=pi*r*r;	(0,25đ)
End. 	(0,25đ)
Câu 5: 
Progam Tinh_dien_tich_tam-giac; 	
Uses crt;
Var a,h:real;	(0,5đ)
	Begin
	Clrscr;
	Writeln(‘Chuong trinh tinh dien tich tam giac’);	(0,5đ)
	Write(‘Nhap canh đay :’); readln(a);
	Write(‘Nhap chieu cao :’); readln(h);	(0,5đ)
	Writeln(‘Dien tich tam giac la:’); writeln((a*h)/2:4:2);
	Readln; 
	End.	 	(0,5đ) 

Tài liệu đính kèm:

  • docKIỂM TRA HK I TIN 8 NH 15 - 16.doc