Kiểm tra học kì I – Năm học: 2015 – 2016 môn: Tin học 7 thời gian: 60 phút (không kể phát đề)

doc 5 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 17/08/2017 Lượt xem 73Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì I – Năm học: 2015 – 2016 môn: Tin học 7 thời gian: 60 phút (không kể phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kì I – Năm học: 2015 – 2016 môn: Tin học 7 thời gian: 60 phút (không kể phát đề)
Trường THCS Tân Long Hội KIỂM TRA HK I – NĂM HỌC: 2015 – 2016
	 Môn: Tin học 7 
Tên : 	 Thời gian: 60 phút (Không kể phát đề)
Lớp : 7/.
Điểm:
ĐỀ A
Lời phê: 
I. Trắc nghiệm (4đ): Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất. Mỗi câu 0,25 điểm.
1) Khi viết sai tên hàm trong tính toán, công thức báo lỗi: 
A. # VALUE B. # NAME? C. # DIV/O D. # N/A 
2) Giao của một hàng và một cột được gọi là: 
A. dữ liệu B. khung C. công thức D. ô tính
3) Khi gõ công thức vào một ô, ký tự đầu tiên phải là 
A. dấu nháy B. dấu ngoặc đơn C. dấu bằng D. dấu \ 
4) Chương trình bảng tính có khả năng xử lý các dạng dữ liệu:
A. dữ liệu số 	B. dữ liệu kí tự 	C. dữ liệu thời gian D. tất cả đều đúng
5) Trong các lệnh, lệnh nào dùng để di chuyển dữ liệu:
A. Cut	 	B. Delete 	C. Copy 	 D. Paste 
6) Giả sử tại ô A1 chứa giá trị 8, tại ô B1 chứa giá trị 7, khi em tính toán =max(A1,B1) tại ô C1 được kết quả là : 
A. 7,5 B. 8 C. 7 D. 15 
7) Trong ô C1 có dữ liệu 24, các ô D1, E1 không có dữ liệu, khi em tính toán 
=Average(C1:E1) tại ô F1 được kết quả là: 
A. 6 B. # VALUE C. # N/A D. 24 
8) Kết quả nào sau đây của biểu thức : =sum(5,7)+max(9,2)–min(1,5) 
A. 17 B. 18 C. 19 D. 20 
9) Nếu muốn thêm một hàng vào trên hàng đầu tiên em thực hiện: 
A. Chọn Insert, chọn Rows 
B. Chọn hàng đầu tiên, chọn Insert, chọn Rows 
C. Chọn cả bảng tính, chọn Insert, chọn Rows 
D. Chọn hàng đầu tiên, chọn Insert, chọn Columns 
10) Muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta đánh dấu khối chọn hàng này và thực hiện:
A. Nhấn phím Delete trên bàn phím 	B. Edit => Delete 	
C. Tools => Delete 	D. Table => Delete Columns
11) Giả sử cần tính tổng các giá trị trong các ô C2 và D4, sau đó nhân với giá trị trong ô B2. Công thức nào sau đây là đúng?
A. =(C2+D4)*B2;	 B. = C2+D4* B2; 	C. (C2+D4)*B2; D. =(C2+D4)B2; 
12) Cách nhập hàm nào sau đây là không đúng?
A. =SUM(5,A3,B1) B. =MAX(A5,A3,B1) C. =SUM(5,A3_B1) D. =MIN(5,A3,B1)
13) Cho hàm =Sum(A5:A10) để thực hiện?
A. Tính tổng của ô A5 và ô A10
B. Tìm giá trị lớn nhất của ô A5 và ô A10
C. Tính tổng từ ô A5 đến ô A10 
D. Tìm giá trị lớn nhất từ ô A5 đến ô A10
14) Nhập công thức vào bảng tính, cách nhập nào sau đây là đúng?
A. = 15^2 + 4/2	B. = 152 + 4 : 2 	C. =152 + 4 : 2	D. tất cả đều đúng
15) Giả sử cần tính trung bình cộng của các ô A2,B2,C5. Công thức nào sau đây là đúng?
A. =Average(A2,B2,C5)/3 	B. =Average(A2:B2,C5)/3
C. =Average(A2,B2,C5) 	D. =Average(A2; B2,C5)
16) Để thoát khỏi EXCEL ta chọn cách nào đây?
A. File/ Exit 	B. File/Save C. File/close	D. File/Print
II. Tự luận: (6đ) 
Câu 1. Nêu các bước sử dụng hàm? (1đ) 
Câu 2:Thanh công thức của Excel có vai trò đặt biệt gì? (1đ)
Câu 3: Hãy chuyển các biểu thức toán học sau sang chương trình bảng tính Excel. (1,5đ)
144:6 – 3.5	b) (30 – 7)2 : (52 – 10) 
c) 
Câu 4: Cho bảng tính sau: 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
1
Bảng điểm học sinh trong tổ
2
Toán
Văn
AV
Lí
Tin
Sử
Tổng điểm 
Điểm TB cộng các môn
3
An
5
9
7
8
6
7
4
Duy
9
5
4
5
8
9
5
Bình
3
8
10
7
7
4
6
Yến
8
5
7
9
8
9
7
Vân
3
9
8
7
8
2
8
Thắng
5
7
8
9
5
9
a) Hãy viết công thức tính tổng điểm của học sinh An? (0,5đ)
b) Hãy viết công thức tính điểm TB cộng các môn của học sinh Thắng? (0,5đ)
c) Viết công thức tìm điểm lớn nhất ở cột môn Toán (0,5đ)
d) Viết công thức tìm điểm nhỏ nhất ở cột môn Sử (0,5đ)
e) Viết công thức tìm điểm TB cộng lớn nhất (0,5đ). 
- - - Hết - - - 
(Ghi chú: HS làm bài trên giấy thi)
Trường THCS Tân Long Hội KIỂM TRA HK I – NĂM HỌC: 2015 – 2016
	 Môn: Tin học 7 
Tên : 	 Thời gian: 60 phút (Không kể phát đề)
Lớp : 7/.
Điểm:
ĐỀ B
Lời phê: 
I. Trắc nghiệm (4đ): Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất. Mỗi câu 0,25 điểm.
1) Kết quả nào sau đây của biểu thức : =sum(5,7)+max(9,2)–min(1,5) 
A. 17 B. 18 C. 19 D. 20 
2) Trong các lệnh, lệnh nào dùng để di chuyển dữ liệu:
A. Cut	 	B. Delete 	C. Copy 	 D. Paste 
3) Giao của một hàng và một cột được gọi là: 
A. dữ liệu B. khung C. công thức D. ô tính
4) Nhập công thức vào bảng tính, cách nhập nào sau đây là đúng?
A. = 15^2 + 4/2	B. = 152 + 4 : 2 	C. =152 + 4 : 2	D. tất cả đều đúng
5) Nếu muốn thêm một hàng vào trên hàng đầu tiên em thực hiện: 
A. Chọn Insert, chọn Rows 
B. Chọn hàng đầu tiên, chọn Insert, chọn Rows 
C. Chọn cả bảng tính, chọn Insert, chọn Rows 
D. Chọn hàng đầu tiên, chọn Insert, chọn Columns 
6) Chương trình bảng tính có khả năng xử lý các dạng dữ liệu:
A. dữ liệu số 	B. dữ liệu kí tự 	C. dữ liệu thời gian D. tất cả đều đúng
7) Giả sử tại ô A1 chứa giá trị 8, tại ô B1 chứa giá trị 7, khi em tính toán =max(A1,B1) tại ô C1 được kết quả là : 
A. 7,5 B. 8 C. 7 D. 15 
8) Khi viết sai tên hàm trong tính toán, công thức báo lỗi: 
A. # VALUE B. # NAME? C. # DIV/O D. # N/A 
9) Muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta đánh dấu khối chọn hàng này và thực hiện:
A. Nhấn phím Delete trên bàn phím 	B. Tools => Delete 	
C. Edit => Delete 	D.Table => Delete Columns
10) Cho hàm =Sum(A5:A10) để thực hiện?
A. Tính tổng của ô A5 và ô A10
B. Tìm giá trị lớn nhất của ô A5 và ô A10
C. Tính tổng từ ô A5 đến ô A10 
D. Tìm giá trị lớn nhất từ ô A5 đến ô A10
11) Giả sử cần tính tổng các giá trị trong các ô C2 và D4, sau đó nhân với giá trị trong ô B2. Công thức nào sau đây là đúng?
A. =(C2+D4)B2;	 B. = C2+D4* B2; 	 C. (C2+D4)*B2; D. =(C2+D4)*B2; 
12) Để thoát khỏi EXCEL ta chọn cách nào đây?
A. File/ Exit 	B. File/Save C. File/close	D. File/Print
13) Giả sử cần tính trung bình cộng của các ô A2,B2,C5. Công thức nào sau đây là đúng?
A. =Average(A2,B2,C5)/3 	B. =Average(A2:B2,C5)/3
C. =Average(A2,B2,C5) 	D. =Average(A2; B2,C5)
14) Trong ô C1 có dữ liệu 24, các ô D1, E1 không có dữ liệu, khi em tính toán 
=Average(C1:E1) tại ô F1 được kết quả là: 
A. 24 B. # VALUE C. # N/A D. 6 
15) Cách nhập hàm nào sau đây là không đúng?
A. =SUM(5,A3,B1) B. =MAX(A5,A3,B1) C. =SUM(5,A3_B1) D. =MIN(5,A3,B1)
16) Khi gõ công thức vào một ô, ký tự đầu tiên phải là 
A. dấu nháy B. dấu ngoặc đơn C. dấu bằng D. dấu \ 
II. Tự luận: (6đ) 
Câu 1. Nêu các bước sử dụng hàm? (1đ) 
Câu 2:Thanh công thức của Excel có vai trò đặt biệt gì? (1đ)
Câu 3: Hãy chuyển các biểu thức toán học sau sang chương trình bảng tính Excel. (1,5đ)
144:6 – 3.5	b) (30 – 7)2 : (52 – 10) 
c) 
Câu 4: Cho bảng tính sau: 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
1
Bảng điểm học sinh trong tổ
2
Toán
Văn
AV
Lí
Tin
Sử
Tổng điểm 
Điểm TB cộng các môn
3
An
5
9
7
8
6
7
4
Duy
9
5
4
5
8
9
5
Bình
3
8
10
7
7
4
6
Yến
8
5
7
9
8
9
7
Vân
3
9
8
7
8
2
8
Thắng
5
7
8
9
5
9
a) Hãy viết công thức tính tổng điểm của học sinh An? (0,5đ)
b) Hãy viết công thức tính điểm TB cộng các môn của học sinh Thắng? (0,5đ)
c) Viết công thức tìm điểm lớn nhất ở cột môn Toán (0,5đ)
d) Viết công thức tìm điểm nhỏ nhất ở cột môn Sử (0,5đ)
e) Viết công thức tìm điểm TB cộng lớn nhất (0,5đ). 
- - - Hết - - - 
(Ghi chú: HS làm bài trên giấy thi)
 HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HK I – NĂM HỌC: 2015 – 2016
	 Môn: Tin học 7 
I. Trắc nghiệm (4đ): Mỗi câu 0,25 điểm.
Câu 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Đề A
B
D
C
D
A
B
D
D
B
B
A
C
C
A
C
A
Đề B
D
A
D
A
B
D
B
B
C
C
D
A
C
A
A
C
II. Tự luận: (6đ) 
Câu 1: 
Chọn ô cần nhập hàm
Gõ dấu bằng
Gõ hàm theo đúng cú pháp
Nhấn Enter. 	(1đ)
Câu 2: 
	Thanh công thức cho biết nội dung của ô đang được chọn. 	(1đ)
Câu 3: 
=144/6-3*5	(0,5đ)
=(30 – 7)^2/(5^2– 10) 	(0,5đ)
=((5+8)^3/(5-8))/2015 	(0,5đ) 
Câu 4: 
=Sum(B3:G3)	(0,5đ)
=Average(B8:G8)	(0,5đ)
=Max(B3:B8)	(0,5đ)
=Min(G3:G8)	(0,5đ)
=Max(I3:I8)	(0,5đ).
(HS giải cách khác đúng cho tương đương số điểm)
--------------

Tài liệu đính kèm:

  • docKIỂM TRA HK I TIN 7 NH 15 - 16.doc