Giáo án Tiết 19: Kiểm tra 1 tiết (bài số 1) năm học: 2015 – 2016 môn: Lịch sử - Lớp: 8 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát, chép đề)

doc 5 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 17/08/2017 Lượt xem 18Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tiết 19: Kiểm tra 1 tiết (bài số 1) năm học: 2015 – 2016 môn: Lịch sử - Lớp: 8 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát, chép đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Tiết 19: Kiểm tra 1 tiết (bài số 1) năm học: 2015 – 2016 môn: Lịch sử - Lớp: 8 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát, chép đề)
PHỊNG GD – ĐT NINH SƠN 
 TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN 
TIẾT 19: KIỂM TRA 1 TIẾT (BÀI SỐ 1.) 
NĂM HỌC: 2015 – 2016
Mơn: LỊCH SỬ - LỚP: 8
Thời gian làm bài: 45 phút
(Khơng kể thời gian phát, chép đề)
Khung Ma trận
Các nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Thấp
Cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
C.Đề 1: Thời kì xác lập của chủ nghĩa tư bản.
* Biết:
- Nền sản xuất TBCN, với sự hình thành hai giai cấp mới.
- Nguyên nhân nền kinh tế công, thương nghiệp của nước Pháp bị kìm hãm cuối TK XVIII.
- Những phát minh mới trong CMCN Anh.
So sánh sự khác nhau giữa cuộc CMTS Anh và chiến trành giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
Số câu
Số điểm
3C (1,2,3)
1,5 đ
1C (7)
2đ
4 câu
35%
C.Đề 2: Các nước Âu Mĩ cuối TK XIX – đầu TK XX.
* Biết:
- Mục tiêu trước mắt của Đảng Công nhân xã hội dân chủ ở Nga.
- Hiểu vì sao kinh tế Mĩ lại phát triển nhanh chóng trong 30 năm cuối thế kỉ XIX.
Số câu
Số điểm
1C (4)
0,5đ
1C (8)
2đ
2 câu
25%
C.Đề 3: Châu Á giữa TK XVIII – đầu TK XX.
* Biết:
- Nguyên nhân cuối thế kỉ XIX đầu TK XX, Nhật Bản thoát khỏi sự xâm lược của tư bản phương Tây.
*Hiểu: - Vì sao cuộc Duy Tân của Minh trị là cuộc CM TS?
 - Vì sao các phong trào đ/t chống thực dân của các nước Đ.N.Á cuối TK XIX – đầu TK XX đều thất bại. 
Vận dụng lí giải những dấu hiệu chứng tỏ Nhật Bản đã chuyển sang chủ nghĩa đế quốc?
Số câu
Số điểm
1C (5)
0,5đ
1C (6)
0,5đ
1C (9) 1đ
1C (10) 2đ
4 câu
40%
Tổng số câu
5
3
2
10
Tổng số điểm
2,5
3,5
4
10
%
25%
35%
40%
100%
PHỊNG GD – ĐT NINH SƠN 
 TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN 
TIẾT 19: KIỂM TRA 1 TIẾT (BÀI SỐ 1.) 
NĂM HỌC: 2015 – 2016
Mơn: LỊCH SỬ - LỚP: 8
Thời gian làm bài: 45 phút
(Khơng kể thời gian phát, chép đề)
Họ và tên HS: 
Lớp: ..
Điểm:
Lời phê:
Đề chính thức:
I – Trắc nghiệm: (3 điểm) 
Khoanh trịn chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng: (Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)
Câu 1: Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, với sự hình thành hai giai cấp mới đó là:
A. Tư sản và phong kiến. B. Tư sản và vô sản. 
C. Tư sản và tiểu tư sản. D. Tư sản và nông dân.
Câu 2: Sự phát triển công, thương nghiệp của nước Pháp bị kìm hãm cuối thế kỉ XVIII bởi:
A. Đánh thuế nặng, cấm buôn bán. 
B. Đánh thuế nặng, không có đơn vị tiền tệ và đo lường thống nhất, sức mua của dân nghèo rất hạn chế. 
C. Sức mua của dân nghèo rất hạn chế. 
D. Không có đơn vị tiền tệ và đo lường thống nhất.
Câu 3: Dấu ấn cuộc cách mạng công nghiệp của Anh trong năm 1784 là:
A. Cuộc cách mạng hoàn thành ở Anh. 
B. Xti-phen-xơn chế tạo thành công đầu máy xe lửa. 
C. Giêm Oát hoàn thành việc phát minh ra máy hơi nước. 
D. Nước Anh trở thành công xưởng thế giới.
Câu 4: Mục tiêu của Đảng Công nhân xã hội dân chủ ở Nga (năm 1903) là: 
A. Lật đổ chính quyền Nga hoàng.
B. Lật đổ tư sản Nga, giành chính quyền về tay Xô viết. 
C. Lật đổ Nga hoàng, lật đổ chính quyền tư sản, thành lập chuyên chính vô sản.
D. Chống chiến tranh đế quốc.
Câu 5: Cuối thế kỷ XIX, ở Đông Nam Á thực dân Pháp hoàn thành quá trình xâm lược các nước:
A. Thái Lan, Việt Nam, Cam-pu-chia. B. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan. 
C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia. D. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Xin-ga-po.
Câu 6: Cuộc Duy Tân của Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản, vì:
A. Do giai cấp tư sản lãnh đạo. 
B. Lật đổ chế độ phong kiến.
C. Chính quyền từ tay phong kiến chuyển sang tay quý tộc tư sản hóa và đại tư sản.
D. Xóa bỏ chế độ nông nô. 
II – Tự luận: (7 điểm)
Câu 7: Lập bảng so sánh sự khác nhau giữa cuộc Cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ? (2 điểm)
Câu 8: Vì sao kinh tế Mĩ lại phát triển nhanh chóng trong 30 năm cuối thế kỉ XIX? (2 điểm)
Câu 9: Vì sao các phong trào đấu tranh chống thực dân của các nước Đông Nam Á cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX đều thất bại? (1 điểm)
Câu 10: Những dấu hiệu chứng tỏ Nhật Bản đã chuyển sang chủ nghĩa đế quốc? (2 điểm)
Bài làm:
PHỊNG GD – ĐT NINH SƠN 
 TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN 
TIẾT 19: KIỂM TRA 1 TIẾT (BÀI SỐ 1.) 
NĂM HỌC: 2015 – 2016
Mơn: LỊCH SỬ - LỚP: 8
Thời gian làm bài: 45 phút
(Khơng kể thời gian phát, chép đề)
Đáp án - hướng dẫn chấm:
Phần I – Trắc nghiệm: (3 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
B
B
C
C
C
C
Điểm
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
Phần II – Tự luận: (7 điểm) 
Câu
Đáp án
Biểu điểm
7
Lập bảng so sánh sự khác nhau giữa cuộc Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ? 
 Nội dung
Cách mạng tư sản Anh
Chiến trành giành độc lập
Hình thức CM
Là cuộc nội chiến.
Là cuộc chiến tranh giành độc lập
Kết quả CM 
Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.
Thiết lập chế độ cộng hòa.
(2đ)
1đ
1đ
8
Vì sao kinh tế Mĩ lại phát triển nhanh chóng trong 30 năm cuối thế kỉ XIX?
Là nước giàu tài nguyên thiên nhiên.
Thị trường trong nước không ngừng được mở rộng, thu hút hàng chục triệu nhân lực nhập cư của thế giới (nhất là từ châu Âu).
Ứng dụng thành tựu khoa học kĩ thuật và hợp lí hóa sản xuất.
Lợi dụng nguồn vốn đầu tư của châu Âu và hoàn cảnh hòa bình lâu dài để phát triển kinh tế.
(2đ)
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
9
Vì sao các phong trào đấu tranh chống thực dân của các nước Đông Nam Á cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX đều thất bại? 
- Kẻ thù xâm lược còn mạnh.
- Chính quyền phong kiến nhiều nước đã suy yếu từng bước đầu hàng, làm tay sai cho giặc.
- Các cuộc đấu tranh của nhân dân phần lớn mang tính tự phát, thiếu tổ chức, thiếu đường lối lãnh đạo đúng đắn ...
(1đ)
0,25đ
0,25đ
0,5đ
10
Những dấu hiệu chứng tỏ Nhật Bản đã chuyển sang chủ nghĩa đế quốc? 
- Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế công nghiệp đã kéo theo sự tập trung sản xuất trong công nghiệp, thương nghiệp, ngân hàng. Nhiều công ti độc quyền xuất hiện (Mit-xưi, Mít-su-bi-si ...) giữ vai trò to lớn, bao trùm lên đời sống kinh tế, chính trị của nước Nhật.
- Sang đầu thế kỉ XX, Nhật Bản còn thi hành chính sách hiếu chiến, xâm lược và bánh trướng mạnh mẽ. Thuộc địa của đế quốc Nhật được mở rộng rất nhiều như bán đảo Liêu Đông, Đài Loan, cảng Lữ Thuận ...
(2đ)
1đ
1đ
TIẾÂT 19. ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA MỘT TIẾT LỚP 8
(Năm học: 2025 – 2016)
Câu 1: Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, với sự hình thành hai giai cấp mới đó là:
Câu 2: Sự phát triển công, thương nghiệp của nước Pháp bị kìm hãm cuối thế kỉ XVIII bởi:
Câu 3: Dấu ấn cuộc cách mạng công nghiệp của Anh trong năm 1784 là:
Câu 4: Cuối thế kỷ XIX, nền kinh tế Pháp phát triển chậm lại là vì:
Câu 5: Năm 1903 một chính đảng vô sản kiểu mới đầu tiên trên thế giới được thành lập đó là:
Câu 6: Mục tiêu của Đảng Công nhân xã hội dân chủ ở Nga là: 
A. Lật đổ chính quyền Nga hoàng.
Câu 7: Lực lượng chủ yếu tham gia cuộc khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859) là:
Câu 8: Các nước tư bản đẩy mạnh xâm lược các nước Đông Nam Á vào:
Câu 9: Cuối thế kỷ XIX, ở Đông Nam Á thực dân Pháp hoàn thành quá trình xâm lược các nước:
Câu 10: Cuối thế kỉ XIX đầu TK XX, sở dĩ Nhật Bản thoát khỏi sự xâm lược của tư bản phương Tây là do:
Câu 11: Cuộc Duy Tân Của Minh trị là cuộc cách mạng tư sản, vì:
Câu12: Lập bảng so sánh sự khác nhau giữa cuộc Cách mạng tư sản Anh và Chiến trành giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ? 
Lập bảng so sánh sự khác nhau giữa cuộc Cách mạng tư sản Anh và Chiến trành giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ?
Nội dung
Cách mạng tư sản Anh
Chiến trành giành độc lập
Hình thức cách mạng
Là cuộc nội chiến.
Là cuộc chiến tranh giành độc lập
Kết quả cách mạng
Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.
Thiết lập chế độ cộng hòa.
Câu 13: Vì sao kinh tế Mĩ lại phát triển nhanh chóng trong 30 năm cuối thế kỉ XIX? 
+ Vì sao kinh tế Mĩ lại phát triển nhanh chóng trong 30 năm cuối thế kỉ XIX:
Mĩ là nước giàu tài nguyên thiên nhiên.
Thị trường trong nước không ngừng được mở rộng, thu hút hàng chục triệu nhân lực nhập cư của thế giới (nhất là từ châu Âu).
Ứng dụng thành tựu khoa học kĩ thuật và hợp lí hóa sản xuất.
Lợi dụng nguồn vốn đầu tư của châu Âu và hoàn cảnh hòa bình lâu dài để phát triển kinh tế
Câu 14: Vì sao các phong trào đấu tranh chống thực dân của các nước Đông Nam Á cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX đều thất bại? 
Kẻ thù xâm lược còn mạnh.
Chính quyền phong kiến nhiều nước đã suy yếu từng bước đầu hàng, làm tay sai cho giặc.
Các cuộc đấu tranh của nhân dân phần lớn mang tính tự phát, thiếu tổ chức, thiếu đường lối lãnh đạo đúng đắn ...
Câu 15: Những dấu hiệu chứng tỏ Nhật Bản đã chuyển sang chủ nghĩa đế quốc? 
- Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế công nghiệp đã kéo theo sự tập trung sản xuất, thương nghiệp, ngân hàng. Nhiều công ti độc quyền xuất hiện (Mit-xưi, Mít-su-bi-si ...) giữ vai trò to lớn, bao trùm lên đời sống kinh tế, chính trị của nước Nhật.
- Sang đầu thế kỉ XX, Nhật Bản còn thi hành chính sách hiếu chiến, xâm lược và bánh trướng mạnh mẽ. Thuộc địa của đế quốc Nhật được mở rộng rất nhiều như bán đảo Liêu Đông, Đài Loan, cảng Lữ Thuận ...

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 19 KT SỬ 8 (2015-2016) NHIEN.doc