Giáo án Mầm non Lớp Chồi - Chủ điểm: Phương tiện giao thông - Làm quen văn học Truyện: Kiến con đi xe ô tô - Năm học 2012-2013 - Ngọc Thị Quỳnh

doc 5 trang Người đăng hapt7398 Ngày đăng 01/12/2020 Lượt xem 84Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mầm non Lớp Chồi - Chủ điểm: Phương tiện giao thông - Làm quen văn học Truyện: Kiến con đi xe ô tô - Năm học 2012-2013 - Ngọc Thị Quỳnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Mầm non Lớp Chồi - Chủ điểm: Phương tiện giao thông - Làm quen văn học Truyện: Kiến con đi xe ô tô - Năm học 2012-2013 - Ngọc Thị Quỳnh
gi¸o ¸n dù thi gi¸o viªn giái cÊp tr­êng vßng II
N¨m häc: 2012 - 2013.
Chñ ®iÓm : Ph­¬ng tiÖn giao th«ng. 
LQVH : TruyÖn: KiÕn con ®i xe « t«. 
§èi t­îng : 4 - 5 tuæi.
Thêi gian : 25 - 27 phót.
Ngµy so¹n : 19/03/2013
Ngµy d¹y : 21/03/2013.
Ng­êi so¹n vµ d¹y: Ngäc ThÞ Quúnh 
§¬n vÞ: Tr­êng MÇm non QuÕ S¬n - S¬n §éng - B¾c Giang. 
 I. Môc ®Ých, yªu cÇu:
 KiÕn Thøc:
- TrÎ nhí tªn truyÖn vµ tªn c¸c nh©n vËt trong truyÖn 
-TrÎ hiÓu néi dung c©u truyÖn: TruyÖn kÓ vÒ mét b¹n KiÕn nhá ®i xe buýt, víi trÝ th«ng minh vµ lßng tèt bông chó ®· nhanh nhÑn nh­êng chç cña m×nh cho b¸c GÊu khi chç ngåi trªn xe ®· chËt kÝn 
 	 - TÝch hîp m«n: ¢m nh¹c, To¸n, 
2. KÜ n¨ng: 
- TrÎ høng thó nghe truyÖn , hiÓu vµ tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái cña c« ®­a ra theo néi dung c©u truyÖn 
 - Ph¸t triÓn ng«n ng÷ m¹ch l¹c cho trÎ, rÌn trÎ c¸ch nãi c¶ c©u hoµn chØnh
- Cung cÊp tõ m¬Ý cho trÎ “ chËt kÝn” 
- 92% trÎ §¹t yªu cÇu.
 3. Th¸i ®é:
- Gi¸o dôc trÎ nÕp sèng v¨n minh, v¨n ho¸ khi ®i xe
- TrÎ biÕt kÝnh träng, th¸i ®é ®óng mùc víi ng­êi lín.
II.ChuÈn bÞ:
1-§å dïng cña c« :
- Gi¸o ¸n ®Çy ®ñ, chi tiÕt râ rµng, hÖ thèng c©u hái phï hîp.
- M¸y chiÕu ®a n¨ng, gi¸o ¸n ®iÖn tö minh ho¹ h×nh ¶nh c¸c ho¹t ®éng trong tiÕt häc . 
2. §å dïng cña trÎ. 
- Chç ngåi réng r·i, t©m thÕ tho¶i m¸i b­íc vµo giê häc. 
- Bài h¸t: “L¸i « t«”, 
 Iii - c¸ch tæ chøc thùc hiÖn:
Ho¹t ®éng cña c« 
Ho¹t ®éng cña trÎ
B­íc 1: Gây hứng thú:
- Trẻ hát, vận động bài “Lái ô tô”.
+ Các con vừa hát bài hát gì? 
+ Ô tô là PTGT đường gì? 
+ PTGT đường bộ ngoài ô tô ra còn có phương tiện gì nữa nào? 
-> Các con ạ! Ngoài PTGT đường bộ như: Ô tô, xe đạp, xe máy, xe ngựa, xích lô ra còn có PTGT đường sắt như: Tàu hỏa, PTGT đường không: Máy bay, PTGT đường thủy như: Tàu thủy, ca nô. 
+ Khi ngồi trên các PTGT thì các con phải ngồi như thế nào?
 → GD: Khi ngồi trên các PTGT chúng mình phải ngồi im không đùa nghịch trên xe và không được thò đầu ra ngoài kẻo sảy ra tai nạn các con nhớ chưa? 
- Trẻ vận động 2 lần
- Trẻ trả lời 
- Đường bộ 
- Trẻ kể 
- Ngồi ngay ngắn 
- Trẻ lắng nghe
Bước 2: Bài mới: 
- Chúng mình có biết có câu truyện nào nói đến một chuyến xe ôtô và có Kiến con đi xe không?
- Cô có một câu truyện nói về bạn kiến con đi trên xe ôtô đấy. Câu truyện kể về một chú kiến con đi xe buýt vào rừng xanh thăm bà ngoại, trên xe Kiến đã gặp những ai? Truyện gì đã xảy ra cô mời các con cùng lắng nghe cô kể câu chuyện “ Kiến con đi xe ô tô nhé”
* Cô kể lần 1 bằng cử chỉ điệu bộ minh họa 
+ Các con thấy câu chuyện của cô có hay không? 
+ Câu truyện còn được trình chiếu trên màn hình rất là hay đấy, cô mời các con cùng hướng lên màn hình nào. 
+ Cô kể lần 2 qua hình ảnh máy chiếu. 
* Đàm thoại, trích dẫn làm rõ ý. 
+ Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì? 
+ Trong truyện gồm có những nhân vật nào? 
- Cô cháu mình cùng bắt chiếc tiếng kêu của các nhân vật đó nào. (con Khỉ, con Lợn, con Chó, con Dê, Gấu) 
- Các con cùng tinh tai và lắng nghe cô hỏi nhé.
+ Kiến con đã đi đâu?
+ Đi bằng phương tiện gì?
“ Kiến con lên xe buýt vào rừng thăm bà ngoại”
+ Kiến con đã gặp những ai trên xe? 
“ Trên xe đã có các bạn Dê con, Chó con, Khỉ con và Lợn con, có bạn vào rừng hái nấm, có bạn vào rừng chơi chốn tìm, có bạn vào rừng dạo chơi ở bên hồ nước. “Bim Bim”, xe chạy rồi. Tất cả các bạn cùng cất tiếng hát rộn ràng. “Bim Bim, xe dừng ở bến đón khách”. 
+ Khi xe dừng ở bến đón khách thì ai đã lên xe? 
“ Một bác Gấu lên xe. Bác đến rừng xanh để thăm cháu, “Ngồi vào đâu bây giờ?” – Bác Gấu nhìn quanh thầm nghĩ”
+ Khi bác Gấu lên xe thì chuyện gì đã xảy ra? 
“ Khi bác Gấu lên xe các chỗ ngồi đã chật kín, các bạn nhỏ ai cũng muốn mời bác Gấu ngồi chỗ của mình” 
+ Bác Gấu đã nói với các bạn như thế nào? 
“ Bác Gấu cảm động nói: Cảm ơn các cháu. Nhưng bác mà ngồi thì các cháu lại phải đứng, đúng không?...” 
+ Lúc đó Kiến con đã nói với bác Gấu như thế nào? 
“ Lúc đó Kiến con mới đến bên bác Gấu, cố nhô lên và cất giọng nói..Ồ! Kiến con đi đâu rồi nhỉ?” 
+ Kiến con đã nhường ghế cho bác Gấu vậy thì kiến con ngồi ở đâu? 
“ Thì ra kiến con ngồi trên vai bác Gấu. Trên đường đi, Kiến con hát cho bác Gấu nghe rất nhiều bài hát. Những bài hát du dương hay quá khiến bác Gấu cứ lim dim đôi mắt lắng nghe.”
-> Giảng từ khó: “Chật kín”. Các con ạ! Chật kín có nghĩa là trên xe rất là đông người và rất là chật không còn chỗ ngồi nào cả như vậy người ra gọi là chật kín đấy các con nhớ chưa?.
+ Chúng mình thầy việc làm của kiến con như thế nào? 
-> Kiến con rất tốt bụng, đã nhường ghế cho bác Gấu ngồi và còn hát rất nhiều bài hát hay cho bác Gấu nghe nữa đấy. 
+ Chúng mình đã được đi xe buýt bao giờ chưa? 
+ Khi đi trên xe buýt các con phải nhường chỗ ngồi của mình cho người già, em nhỏ hơn và người ốm yếu bệnh tật các con nhớ chưa? 
-> Các con ạ! Sắp đến ngày 26/3 rồi đấy, ngày 26/3 là ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đấy, Hôm nay Rạp chiếu phim có tổ chức một biểu chiếu phim hoạt hình rất là hay cô sẽ tổ chức cho lớp mình đi xem phim hoạt hình các con có đồng ý không? 
- Vậy chúng ta muốn đi phương tiện gì để đến rạp chiếu phim nào? 
- Cô cháu mình sẽ đi bộ để đến rạp chiếu phim, khi đi các con nhớ đi bên phải đường, đi ngay ngắn, thẳng hàng, không được chen lấn xô đẩy nhau, khi đến nơi rồi các con ngồi ngoan ngoãn và chú ý lắng nghe không được chạy nhảy lung tung các con có đồng ý không nhỉ. 
- Cô cháu mình cùng vận động bài “Đường em đi” và đến rạp chiếu phim nào. 
- Đã đến rạp chiếu phim rồi, cô mời các con cùng nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ của mình và chú ý xem nhé.
- Sau đây bộ phim hoạt hình “Kiến con đi ô tô” xin phép được bắt đầu.
* Lần 3: Cô cho trẻ xem phim hoạt hình. 
+ Các con! Các con vừa được xem bộ phim hoạt hình gì nhỉ? 
+ Các con thấy phim có hay không? 
- Cô còn có rất là nhiều câu chuyện và bộ phim hoạt hình rất là hay đấy, nhưng buổi học hôm nay đến đây đã hết rồi, chúng mình cùng ngoan ngoãn, học giỏi lần sau cô sẽ kể cho chúng mình nghe nhiều câu chuyện hay nữa chúng mình có đồng ý không? 
 - Trẻ trả lời 
- Trẻ lắng nghe 
- Trẻ chú ý lắng nghe
- Trẻ trả lời 
- Trẻ chú ý quan sát
- Kiến con đi xe ô tô
- Chó, Lợn, Gấu, Dê, Khỉ, Kiến
- Vào rừng xanh thăm bà ngoại
- Đi bằng xe buýt 
- Lợn, Khỉ, Chó, Dê.
- Bác Gấu 
- Khi bác Gấu lên xe thì xe đã chật kín
- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời
- Kiến con ngồi trên vai bác Gấu 
- Rất ngoan và đáng khen 
- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời
- Đi bộ. 
- Trẻ vận động đi vòng tròn. 
- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời
Bước 3: Kết thúc: 
 - Hôm nay cô thấy lớp mình ngoan, học giỏi cô sẽ thưởng cho chúng mình một chuyến đi chơi phố các con có thích không? 
 - Vậy chúng mình cùng đọc bài “Đi chơi phố”. Và ra ngoài đi chơi nào. 
Đi chơi phố
Vịt cùng gà
Gặp đèn đỏ
Dừng lại thôi
Không qua vội
Đèn vàng nổi
Tiếp đèn xanh
Nào nhanh chân
Qua đường nhé
Ồ vui quá!
Sáng hôm nay
Bao điều hay
Nghe đến thích.
- Trẻ trả lời 
- Trẻ vận động và ra ngoài. 

Tài liệu đính kèm:

  • docfgfg.doc