Giáo án lớp Lá - Chủ điểm: Cơ thể kì diệu của bé - Năm học 2014-2015

doc 50 trang Người đăng hapt7398 Ngày đăng 01/12/2020 Lượt xem 69Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp Lá - Chủ điểm: Cơ thể kì diệu của bé - Năm học 2014-2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án lớp Lá - Chủ điểm: Cơ thể kì diệu của bé - Năm học 2014-2015
Chñ ®iÓm: C¬ thÓ k× diÖu cña bÐ
 Thùc hiÖn: 4 tuÇn tõ ngµy 27/10- 21/11/2014
MôC TI£U
1. Ph¸t triÓn thÓ chÊt:
* VÒ dinh dưìng - søc khoÎ:
- Cã mét sè hµnh vi tèt vÒ vÖ sinh c¸ nh©n, thùc hiÖn hµnh vi v¨n minh trong ¨n uèng, sinh ho¹t: Röa tay,trưíc khi ¨n, sau khi ®i vÖ sinh víi sù gióp ®ì cña ngưêi lín, chµo mêi tríc khi ¨n, kh«ng nãi chuyÖn trong khi ¨n..
- BiÕt lîi Ých cña c¸c mãn ¨n hµng ngµy vµ viÖc ¨n uèng ®ñ chÊt, gi÷ g×n vÖ sinh ®èi víi søc khoÎ b¶n th©n
- BiÕt khi trêi l¹nh ph¶i mÆc ¸o Êm, khi ra n¾ng ph¶i ®éi mò.
- BiÕt tr¸nh nh÷ng vËt dông nguy hiÓm ®èi víi b¶n th©n.
* Ph¸t triÓn vËn ®éng:
- Cã Kh¶ n¨ng n¨ng thùc hiªn mét sè vËn ®éng: Đập, bắt bóng với cô; bò theo đường zic zắc; bật xa 20- 25 cm.
2. Ph¸t triÓn nhËn thøc:
 - Cã mét sè hiÓu biÕt vÒ b¶n th©n: Hä, tªn, tuæi, giíi tÝnh, së thÝch vµ mét sè ®Æc ®iÓm h×nh d¹ng bªn ngoµi
- NhËn biÕt vµ gäi tªn c¸c bé phËn cña c¬ thÓ, c¸c gi¸c quan qua chøc n¨ng cña chóng.
- Cã kh¶ n¨ng: - NhËn biÕt, ph©n biÖt phía trên- dưới, trước- sau, tay ph¶i, tay tr¸i của bản thân trẻ, so s¸nh chiÒu cao cña 2 ®èi tîng
3. Ph¸t triÓn ng«n ng÷:
- HiÓu vµ thùc hiÖn yªu cÇu ®¬n gi¶n cña ngêi kh¸c.
- BiÕt s÷ dông tõ ng÷ kÓ vÒ b¶n th©n, tªn gäi c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ, c¸c gi¸c quan c¸c tõ chØ vÒ chøc n¨ng cña ch óng.
- BiÕt diÔn ®¹t c¸c nhu cÇu, mong muèn vµ kÓ vÒ b¶n th©n b»ng c©u ®¬n gi¶n khi ®îc hái.
- M¹nh d¹n vµ thÝch giao tiÕp b»ng lêi nãi víi nh÷ng ngêi gÇn gòi xung quanh
4. Ph¸t triÓn thÈm mü 
- ThÓ hiÖn bµi h¸t vÒ b¶n th©n mét c¸ch tù nhiªn, ®óng nhÞp,cã c¶m xóc
- ThÓ hiÖn c¶m xóc, kh¶ n¨ng s¸ng t¹o qua c¸c s¶n phÈm t¹o h×nh vÒ b¶n th©n, ®å dïng......
5. Ph¸t triÓn t×nh c¶m, x· héi
- C¶m nhËn vµ biÕt béc lé t×nh c¶m, tr¹ng th¸i c¶m xóc: Vui, buån, h¹nh phóc, sî h·i qua nÐt mÆt, cö chØ.
- BiÕt m×nh ®îc sinh ra vµ lín lªn nhê bè mÑ vµ ngêi th©n ch¨m sãc.
- Biết được ngày 20/11 là ngày hội của các thầy, cô giáo
- Biết yêu quý, kính trọng cô giáo.
- ThÓ hiÖn sù quan t©m gióp ®ì nh÷ng ngêi th©n trong gia ®×nh, c« gi¸o vµ c¸c b¹n.
- Cã hµnh vi, cö chØ lÞch sù, lÔ phÐp víi mäi ngêi xung quanh 
- C¶m nhËn ®îc tr¹ng th¸i, c¶m xóc cña ngêi kh¸c vµ biÓu lé t×nh c¶m, sù quan t©m ®Õn ngêi kh¸c b»ng lêi nãi, cö chØ, hµnh ®éng
 m¹NG NéI DUNG
BÐ NGOAN LỄ PHÉP
(tuÇn 1)
TÔI CÇN G× §Ó LíN L£N Vµ KHOÎ M¹NH
 (tuÇn 3)
C¬ thÓ k× diÖu cña bÐ
(4 tuÇn)
BÉ YÊU CÔ GIÁO VÀ NGÀY 20/11
(TUÇN 4)
C¬ thÓ k× diÖu cña bÐ
(tuÇn 2)
 M¹ng ho¹t ®éng
 Thùc hiÖn: 4 tuÇn, tõ ngµy 27/10- 21/11/2014
1. Ph¸t triÓn thÓ chÊt: 
 * VÒ dinh dưìng- søc khoÎ: 
- Nghe giíi thiÖu c¸c thùc phÈm theo c¸c nhãm, lîi Ých cña chóng víi søc khoÎ qua tranh
- Thùc hµnh vÖ sinh c¸ nh©n: TËp ®¸nh r¨ng, röa mÆt, röa tay b»ng xµ phßng, ®i dÐp më cóc quÇn, ¸o
* VÒ ph¸t triÓn vËn ®éng:
- Lăn bóng với cô.
- chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
- Bò theo đường zíc zắc
- §Ëp bắt bãng với cô
- Trò chơi vận động : Về đúng nhà ; Trời nắng trời mưa, Tạo dáng.
2. Ph¸t triÓn nhËn thøc: 
* Lµm quen víi to¸n:
- Dạy trẻ biết cách ghép đôi
- Ôn nhận biết phía trên- phía dưới, phía trước - phía sau so với bản thân
- Ôn NhËn biÕt tay ph¶i, tay tr¸i của bản thân trẻ
- So s¸nh chiÒu cao cña 2 ®èi tưîng.
- Chơi : Phân nhóm đồ dùng đồ chơi
* Kh¸m ph¸ khoa häc:
- Trß chuyÖn vÒ bản thân trẻ và các bạn.
- Th¶o luËn vÒ c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ bÐ
- Tìm hiểu về các nhóm thực phẩm giúp bé lớn lên và khỏe mạnh
- Trò chuyện về cô giáo và ngày 20/11.
- Chơi: Nhận đúng tên, nhận biết các giác quan, tìm bạn
3. Ph¸t triÓn ng«n ng÷:
- ChuyÖn: BÐ Minh Qu©n dòng c¶m; Cậu bé mũi dài; Ba cô tiên
- Th¬: C¸i mòi; bé ơi, bạn của bé, thá b«ng bÞ èm, cái lưỡi, cô dạy
- KÓ chuyÖn theo tranh “ Bé Minh quân dũng cảm”; ®äc ®ång dao “ Tay đẹp”; c©u ®è về các bộ phận trên cơ thể” trong c¸c ho¹t ®éng ngoµi trêi, H§ chiÒu...
4. Ph¸t triÓn t×nh c¶m, x· héi:
 - Tham gia ch¬i c¸c trß ch¬i: Trß ch¬i ®ãng vai cöa hµng quÇn ¸o, nÊu ¨n Trß ch¬i x©y dùng, x©y c«ng viªn cña bÐ.
- Tham gia cïng c« dän dÑp, vÖ sinh nhµ cöa, trêng líp 
- Chia sÏ cïng b¹n nh÷ng niÒm vui, nçi buån
- Lµm thiÖp chóc mõng sinh nhËt ngêi th©n, tặng cô giáo
5. Ph¸t triÓn thÈm mü: 
* T¹o h×nh: 
 - NÆn những gì mµ bÐ thÝch. 
- VÏ tãc cho bÐ
- Nặn quà tặng bạn.
- Vẽ hoa tặng cô giáo
- T« mµu nh÷ng hµnh ®éng ®óng vÒ gi÷ g×n søc khoÎ.
- Xé dán đồ chơi tặng bạn.
* ¢m nh¹c: 
- H¸t, móa: Mõng sinh nhËt, C¸i mòi, Vç tay theo nhÞp: Rửa mặt như mèo; Mêi b¹n ¨n; Hãy xoay nào, đếm ngón tay, cô và mẹ
- Nghe h¸t: Cµng lín cµng ngoan, N¨m ngãn tay ngoan, ThËt ®¸ng chª, cô giáo miền xuôi
- Trß ch¬i: Tai ai tinh, Nghe tiÕt tÊu t×m ®å vËt, C©y nµo qu¶ nÊy
 KÕ ho¹ch chñ ®Ò : CƠ THỂ KÌ DIỆU CỦA BÉ
 Chñ ®Ò con 1 : BÐ ngoan lễ phép
 Thời gian: 1 tuÇn (Từ 27/10- 31/10/2014)
Néi Dung
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
ĐÓN TRẺ
 THỂ
DỤC 
SÁNG
ĐIỂM DANH
C« ®Õn sím vÖ sinh trưêng líp, trÎ ®Õn líp, c« niÒm në ®ãn trÎ vµo hưíng dÉn trÎ cÊt ®å dïng ®óng n¬i quy ®Þnh. C« trao ®æi víi phô huynh vÒ søc khoÎ vµ viÖc häc cña trÎ, hướng trẻ vào hoạt động tự chọn và trò chuyện cùng cô về lớp học.
* Khëi ®éng: Cho trÎ ®i vßng trßn kÕt hîp c¸c kiÓu ch©n theo hiÖu lÖnh cña c«.
* Träng ®éng:HH3: Thổi bóng bay §T tay 3: 2 tay dang ngang, gập khuỷu tay 
§T bông 3: 2 tay ®ưa lªn cao, nghiªng ngưêi sang ph¶i, tr¸i. §T ch©n 1: ngồi 
xổm, đứng lên liên tục; §T bËt1: BËt ch©n trưíc ch©n sau. 
* Håi tÜnh: Cho trÎ ®i nhÑ nhµng 2 vßng trên sân.
- C« gäi tªn trÎ theo danh s¸ch líp, trÎ lÔ phÐp thưa c«.
HOẠT 
ĐỘNG 
CHỦ 
ĐÍCH
KPKH
- Trò chuyện vÒ bản thân trẻ và các bạn
Thể dục
- Lăn bóng với cô
Tạo hình
- Vẽ tóc cho bạn
 Vănhọc
- Cậu bé mũi dài
Âm nhạc
- D¹y h¸t : Mõng sinh nhËt
NH: Khóc h¸t ru cña ngêi mÑ trÎ
To¸n 
- Ôn nhận biết phía trên- phía dưới, phía trước- phía sau so với bản thân.
DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI
- Quan s¸t chiÕc b¸nh sinh nhËt
- Chơi: rồng rắn 
- Ch¬i tù do
- Trò chuyện về sở thích của bè
- TCV§:Chạy
 tiếp cờ
- Ch¬i tù do
- Quan s¸t tranh vÏ bạn trai, bạn gái
- Chơi: mèo đuổi chuột
- Ch¬i tù do
- §i d¹o ®äc 
 đồng dao tay
 đẹp
 - Chơi Lộn
 cầu vồng
- Chơi tự do
- Quan sát trang phục bạn trai, bạn gái 
- Chơi: mèo đuổi chuột
- Chơi tự do
HOẠT 
ĐỘNG 
GÓC
*GC: X©y 
c«ng viªn
*GKH: - PV: 
Tổ chức sinh 
nhật
- NT: Vẽ, tô 
màu hình bàn 
tay
-HT:Xem sách,
tranh ảnh về 
Cơ thể bé.
*GC: PV: Tổ 
chức sinh
 nhật
*GKH: 
-TN/KPKH: 
Chăm sóc cây
cảnh
-XD: Xếp hình người
NT: Nặn 
Bánh sinh nhật
*GC: HT/TV:
Xếp tăm
 thành hình 
cơ thể 
*GKH: 
XD/LG: 
Lắp ghép 
Hình người
- NT: Vẽ 
khuôn mặt 
cười
-PV: Nấu ăn
*GC: NT: 
Múa hát mừng
 Sinh nhật
*GKH: - PV: 
Phòng khám
- XD: Xây 
vườn hoa
-TN/KPKH: Chơi với cát, nước
*GC: TN/KPKH:
Chăm sóc vườn
cây.
*GKH: - PV: 
Bán quà sinh 
nhật
- NT: Xếp hình
 hoa
- XD:Xây công 
viên cây xanh
HOẠT 
ĐỘNG 
 CHIỀU
- Hưíng dÉn 
trß ch¬i míi :
Tạo dáng
- Ho¹t ®éng tù
 chän
- Trả trẻ
- Làm quen bài hát  mừng sinh nhật 
- Ho¹t ®éng 
tù chän
- Trả trẻ 
- Luyện kỷ 
Năng vẽ và
 tô màu cho 
trẻ 
- Ho¹t ®éng 
tù chän
- Trả trẻ
- Dạy trẻ kể
 chuyện theo
 Tranh : bé 
minh quân
 dũng cảm
- Ho¹t ®éng tù 
chän
- Trả trẻ
- Liên hoan văn nghệ đóng, mở chủ đề
- Hoạt động tự chọn
- Trả trẻ.
 KÕ ho¹ch ho¹t ®éng gãc CHỦ DỀ CƠ THỂ KÌ DIỆU CỦA BÉ
 Chñ ®Ò con : Bé ngoan lễ phép
Thời gian: 1 tuÇn (Từ 27/10- 31/10/2014)
Ho¹t ®éng
Kết quả mong đợi
ChuÈn bÞ
C¸ch tiÕn hµnh
1. Gãc ph©n vai: 
- MÑ con 
- B¸c sÜ kh¸m bÖnh
 - Tæ chøc sinh nhËt
- NÊu ¨n
- TrÎ biÕt nhËp vai ch¬i, thÓ hiÖn ®óng c¸c hµnh ®éng cña vai ch¬i, mÑ ch¨m sãc con.
 - B¸c sü kh¸m bÖnh.
 - BiÕt chuÈn bÞ 1 b÷a tiÖc sinh nhËt, biÕt nÊu c¸c mãn ¨n cÇn thiÕt cho c¬ thÓ, c¸c mãn ¨n mµ m×nh thÝch.
- Bóp bª c¸c lo¹i
- QuÇn ¸o, kh¨n mÆt.
B¸nh ga t« tù lµm.
-B¸t, ®Üa, th×a, rau xanh thËt.
- Bé ®å ch¬I b¸c sÜ.
- C« gîi ý ®Ó trÎ tù nhËn vai ch¬i
- C« hưíng dÉn l¹i cho trÎ mét sè kü n¨ng: bÕ em, röa mÆt, cho em ¨n...
- C« cã thÓ nhËp vai ch¬i cïng víi trÎ, hưíng dÉn l¹i c¸ch kh¸m bÖnh cho bÖnh nh©n, hưíng dÉn cho bÖnh nh©n c¸ch vÖ sinh m¾t, mòi...
- Skc: Cô nhận xét và giáo dục trẻ.
2. Gãc x©y dùng: 
- X©y nhµ cña bÐ.
- X©y c«ng viªn c©y xanh
- Xếp hình cơ thể bé
TrÎ biÕt x©y m« h×nh ng«i nhµ, x©y c«ng viªn c©y xanh, vên hoa.
- Hoa nhùa, th¶m cá.
- G¹ch x©y hµng rµo.
- C¸c khèi nhùa, xèp ®Ó trÎ x©y nhµ, khu vùc vui ch¬i. 
- C¸c khèi gç, g¹ch, sái, c©y xanh, c©y hoa.
- Cô trò chuyện, cho trẻ hát múa về nội dung chủ đề. Cô cho trẻ chọn vai chơi và về góc chơi.
C« trß chuyÖn ®Ó gîi ý cho trÎ x©y nhµ, x©y c«ng viªn (x©y nhµ trưíc, sau ®ã x©y khu vui ch¬i, trång c©y)
- Sau khi chơi cô giáo dục trẻ, nhắc trẻ vệ sinh sạch sẽ.
3. Gãc nghÖ thuËt: + T¹o h×nh: - VÏ, t« mµu khu«n mÆt, in bµn tay, bµn ch©n cña m×nh.
+ ¢m nh¹c:
- Móa, h¸t, biÓu diÔn c¸c bµi h¸t Mõng sinh nhËt,
TrÎ biÕt sö dông kü n¨ng vÏ, t« mµu ®Ó vÏ, t« mµu ch©n dung b¹n trai, b¹n g¸i, biÕt c¸ch ®Ó bµn tay cuả m×nh 
trªn tê giÊy vµ ding bót in l¹i.
-TrÎ m¹nh d¹n, tù tin h¸t, móa
- C¸c khu«n mÆt ®ưîc vÏ s½n.
- GiÊy, bót ch×, s¸p mµu.
- §µn Organ, mò biÓu diÔn.
- Cô trò chuyện cùng trẻ về nội dung góc chơi. Cho trẻ về góc và chơi cùng trẻ.
C« hưíng dÉn chung cho trÎ tù lµm, chó ý nh¾c nhë trÎ t« mµu ®Òu, kh«ng chêm ra ngoµi.
- C« hưíng dÉn thªm cho trÎ h¸t móa c¸c bµi trong chñ ®iÓm. Khi trẻ chơi cô bao quát và hướng dẫn trẻ chơi. Cô gợi ý cho trẻ chơi đúng nội dung.
4. Gãc häc tËp/TV:
- Ch¬i xÕp h×nh c¬ thÓ bÐ.
- Xem tranh ¶nh vÒ c¬ thÓ ngưêi.
- BiÕt xÕp h×nh hoµn chØnh c¬ thÓ bÐ theo trình tự các bộ phận
- TrÎ xem tranh vµ diÔn ®¹t ®ưîc b»ng ng«n ng÷ cña m×nh qua thÓ hiÖn hiÓu biÕt vÒ c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ.
- Trẻ có ý thức giữ gìn đồ chơi gọn gàng ngăn nắp
- C¸c h×nh vu«ng, trßn, tam gi¸c, ch÷ nhËt, que tÝnh.
- Mét sè tranh l« t«.
- Tranh truyÖn trong chñ ®iÓm.
- cô cho trẻ mua hát về nội dung chủ đề và chọn nội dung chơi phù hợp
- C« gîi ý ®Ó trÎ tù xÕp h×nh theo trÝ tưëng tưîng cña m×nh.
- C« hưíng dÉn trÎ xem tranh vµ nãi vÒ néi dung bøc tranh.
- Sau khi chơi cô nhận xét và giáo dục trẻ chơi, nhắc trẻ vệ sinh góc chơi gọn gàng
5. Gãc thiªn nhiªn/KPKH
- Ch¨m sãc c©y xanh.
- Ch¬i ®ong nưíc, c¸t, pha mµu.
- TrÎ biÕt lîi Ých cña c©y xanh ®èi víi cuéc sèng, c©y cÇn ®ưîc ch¨m sãc
- TrÎ biÕt c¸ch ®ong nưíc, pha mµu.
- Dông cô tưíi
nưíc.
- Nưíc, c¸t, sái.
- Mµu nưíc.
- C« hưíng dÉn trÎ c¸ch b¾t s©u, tưíi nuíc, ch¨m sãc c©y.
- Hướng dẫn trÎ c¸ch pha mµu, c¸ch ®ong nưíc...
- Cô hướng dẫn trẻ chơi với các vật liệu từ thiên nhiên
 ------------------------------------------------ 
 Thø 2 ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2014
 * §ãn trÎ:	
 * ThÓ dôc s¸ng:	
1. Khởi động: Trẻ đi vòng tròn, kết hợp các kiểu chân
2. Trọng động:
- HH: Thổi bóng bay
- ĐTT: 
 .
 ..
- ĐTC: .
 .
- ĐTB: .
 ..
- ĐTB: .
 .
 .
 Ho¹t ®énG CHỦ ĐÍCH
 KPKH: Trß chuyÖn vÒ bản thân trẻ và các bạn
I. Kết quả mong đợi:
- TrÎ biÕt tªn gäi, së thÝch, ®Æc ®iÓm vÒ b¶n th©n víi c¸c b¹n kh¸c.
- TrÎ cã kh¶ n¨ng so s¸nh nh÷ng ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau cña b¶n th©n so víi c¸c b¹n.
- Gi¸o dôc trÎ biÕt tù lµm mét sè c«ng viÖc tù phôc vô b¶n th©n, biÕt ch¨m sãc b¶o vÖ c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ.
II. ChuÈn bÞ:
- Tranh vÏ bÐ trai, bÐ g¸i.
- H×nh ¶nh bÐ trai, g¸i c¾t rêi tõng bé phËn bằng bitit.
- Tranh vÏ trang phôc c¸c b¹n trai, g¸i.
III.C¸ch tiÕn hµnh:
¤n ®Þnh líp, t¹o c¶m xóc:
- Cô cho trẻ hát và vận động bài  cái mũi
Néi dung:
2.1. Trß chuyÖn, ®µm tho¹i vÒ b¶n th©n trÎ víi c¸c b¹n: 
- C« cho trÎ xem tranh bÐ trai, bÐ g¸i, nhËn xÐt vÒ ®Æc ®iÓm, h×nh d¸ng của bÐ trai, bÐ g¸i trong tranh.
- Cho 1 trÎ lªn giíi thiÖu vÒ hä, tªn, së thÝch cña trÎ.
- Mêi 1 ®Õn 2 trÎ lªn ®øng chung, c« vµ c¶ líp nhËn xÐt nh÷ng ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau vÒ ®Æc ®iÓm, së thÝch, tÝnh c¸ch vµ d¸ng vÎ bªn ngoµi.
+ C¸c con nh×n xem 2 b¹n ®øng trªn cã hä, tªn lµ g×?
+ Ai lµ b¹n trai, ai lµ b¹n g¸i? V× sao con biÕt ?
+ H×nh d¸ng cña b¹n trai, b¹n g¸i nh thÕ nµo ?
+ B¹n trai vµ b¹n gi¸ cã nh÷ng ®Æc ®iÓm g×?
+ Hai b¹n gièng vµ kh¸c nhau ë ®iÓm nµo?
- C« gi¸o dôc trÎ gi÷ g×n vÖ sinh c¬ thÓ vµ tinh thÇn gióp ®ì b¹n bÌ.
2.2. Trß ch¬i cñng cè, luyÖn tËp:
- Trß ch¬i 1: C« cho trÎ ch¬i trß ch¬i “NhËn ®óng tªn m×nh”
- TrÎ ch¬i 3 – 4 lÇn
- Trß ch¬i 2: C« cho c¶ líp ch¬i trß ch¬i “Mòi c»m tai”.
- C« võa cho c¸c con ch¬i trß g×?
- Mòi, c»m, tai lµ c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ, mçi bé phËn cã mét chøc n¨ng riªng
	3. KÕt thóc: 
- C« nhËn xÐt tuyªn dư¬ng.
- Cho trÎ vÒ gãc chän nèi c¸c trang phôc cho b¹n trai, g¸i.
DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI
- Quan s¸t tranh chiÕc b¸nh sinh nhËt
 - Trß ch¬i vËn ®éng: Rồng rắn
 - Ch¬i tù do
I. Kết quả mong đợi	
- Trẻ biết ý nghĩa của chiếc bánh sinh nhật
- Nhận biết được đặc điểm của chiếc bánh sinh nhật
II. Chuẩn bị
- Tranh chiếc bánh sinh nhật
III. C¸ch tiÕn hµnh:
Quan s¸t chiÕc b¸nh sinh nhËt.
- C« cho trÎ xÕp hµng, c« kiÓm tra søc kháe, dÆn dß vµ cho trÎ ra s©n. TrÎ ®øng quanh bµn c« ®Æt s½n chiÕc b¸nh sinh nhËt b»ng ®å ch¬i vµ quan s¸t.
- §©y lµ c¸i g× c¸c con?
- Ai cã nhËn xÐt vÒ chiÕc b¸nh sinh nhËt?
- Trªn chiÕc b¸nh cã g×? Cã bao nhiªu c©y nÕn? C¸c con h·y ®Õm cïng c« nµo.
- ChiÕc b¸nh sinh nhËt ®ưîc lµm b»ng b¸nh ga t« ®Êy c¸c con ¹.
- ChiÕc b¸nh cã mµu g× c¸c con ?
- C¸c con ®· bao giê ®ưîc bè mÑ mua b¸nh sinh nhËt cho chưa? 
- C¸c con ®ưîc mua b¸nh sinh nhËt như thÕ nµo?
C« gi¸o dôc trÎ.
2. TCV§: Rồng rắn 
- Tæ chøc cho trÎ ch¬i 3- 4 lÇn.
- C« bao qu¸t trÎ.
 3. Ch¬i tù do: Cô cho trẻ chơi với bóng bay, chong chóng
 - C« bao qu¸t trÎ ch¬i an toµn.
 HO¹T §éng GãC
 *GC: X©y c«ng viªn
 *GKH: - PV: Tổ chức sinh nhật
 - NT: Vẽ, tô màu hình bàn tay
 - HT:Xem sách,tranh ảnh về cơ thể bé.
 (Cách tiến hành, xem kế hoạch tuần) 
 HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Hướng dẫn trò chơi mới: Trò chơi tạo dáng
 ( Xem tuyển tập thơ, chuyện theo độ tuổi trang)
Hoạt động tự chọn ở các góc
* Đánh giá cuối ngày
..
..
.
 --------------------------------------------------------------------------
 Thø 3 ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2014
 * §ãn trÎ	
 * ThÓ dôc
 * Điểm danh 
 Ho¹t ®énG CHỦ ĐÍCH I
 Thể dục: Lăn bóng với cô
 I. Kết quả mong đợi
 - TrÎ nhí tªn vËn ®éng vµ kü thuËt thùc hiÖn vËn ®éng. 
 - TrÎ biÕt lăn bóng với cô và víi b¹n.
 - RÌn luyÖn sù phèi hîp nhÞp nhµng c¸c c¬ quan vËn ®éng.
 - TrÎ høng thó tham gia vµo tiÕt häc, biÕt nhưêng nhÞn b¹n bÌ.
 II.ChuÈn bÞ:
 - S©n s¹ch sÏ, ®ñ réng, an toµn.
 - 4 qu¶ bãng.
 - Trang phôc gän gµng.
 III. C¸ch tiÕn hµnh: 
æn ®Þnh tæ chøc, khëi ®éng:
C« trß chuyÖn cïng trÎ vÒ bản thân trẻ: CÇn ph¶i rÌn luyÖn thÓ dôc thÓ thao cho c¬ thÓ kháe m¹nh. Cho trÎ ®i vßng trßn kÕt hîp c¸c kiÓu ch©n, h¸t bµi “Mời bạn ăn”
 2. Träng ®éng:
 Bµi tËp ph¸t triÓn chung: TËp víi bµi h¸t “Cái mũi”
§éng t¸c tay: 5 x 4 nhÞp
§éng t¸c bông: 4 x 4 nhÞp
§éng t¸c ch©n: 4 x 4 nhÞp
§éng t¸c bËt: 4 x 4 nhÞp
VËn ®éng c¬ b¶n :
Lµm mÉu : 
LÇn 1 : C« vµ mét trÎ kh¸ thùc hiÖn. Kh«ng gi¶i thÝch kü thuËt. Giíi thiÖu tªn vËn ®éng.
LÇn 2: C« vµ b¹n võa thùc hiÖn võa gi¶i thÝch kü thuËt vËn ®éng.
LÇn 3 : C« nhÊn m¹nh nh÷ng chç khã.
C« vµ b¹n võa thùc hiÖn vËn ®éng g× ?
* TrÎ thùc hiÖn :
LÇn 1 : C« cho lÇn lưît 2 trÎ thùc hiÖn, c« chó ý söa sai cho trÎ.
C¸c con võa thùc hiÖn vËn ®éng g× ?
LÇn 2 : C« ph¸t bãng cho c¸c tæ thi ®ua nhau. C« nh¾c nhë, khuyÕn khÝch trÎ thùc hiÖn.
C¸c con võa thùc hiÖn vËn ®éng g× ?
Lµm thÕ nµo ®Ó lăn bóng đi đúng hướng ?
Cñng cè: Cho 2 trÎ kh¸ lªn thùc hiÖn vµ nh¾c l¹i tªn vËn ®éng.
Trß ch¬i vËn ®éng: Lộn cầu vồng
C« nªu tªn trß ch¬i, c¸ch ch¬i; cho trÎ nh¾c l¹i c¸ch ch¬i vµ tæ chøc cho trÎ ch¬i 4 – 5 lÇn.
3. Håi tÜnh: Cho trÎ ®i l¹i nhÑ nhµng trong s©n. 
 Ho¹t ®énG CHỦ ĐÍCH II
Tạo hình: Vẽ tóc cho bạn
Kết quả mong đợi
 - TrÎ biÕt vÏ thªm tóc cho ban trong tranh
 - TrÎ biÕt sö dông c¸c kü n¨ng vÏ nÐt dµi, nét ngắn, nét to, nét nhỏ để tạo thành tóc cho bạn
 - TrÎ biÕt yªu quý, gi÷ g×n s¶n phÈm cña m×nh.
 - GD trÎ gi÷ g×n vÖ sinh quÇn ¸o đầu tóc, quần áo gọn gàng
 II. ChuÈn bÞ:
- Tranh mÉu cña c«.
- Vë t¹o h×nh cña trÎ.
- Bót ch×, bót mµu.
- Gi¸ treo s¶n phÈm cña trÎ.
- Nh¹c kh«ng lêi vÒ c¸c bµi h¸t trong chñ ®iÓm.
III.TiÕn hµnh:
1. æn ®Þnh tæ chøc, t¹o c¶m xóc: Cô cùng trẻ vận động theo bì hát “ ồ sao bé không lắc”
C« cho trÎ vÒ chç ngåi.	
2. Néi dung:
2.1. Xem tranh mÉu: 
- C« cã bøc tranh g× ®©y?
- Ai cã nhËn xÐt vÒ bøc tranh nµy?
- Bạn trong tranh như thế nào?
- Vậy chúng mình phải làm gì cho bạn?
- C« tô tóc b»ng mµu g×?
- C« vÏ nh÷ng sợi tóc như thÕ nµo?
- C« t« mµu g×?
* Th¨m dß ý ®Þnh cña trÎ:
- Con sÏ vẽ thêm tóc cho bạn như thÕ nµo?
- Con sÏ t« ¸o mµu g×?
* TrÎ thùc hiÖn:
C« më nh¹c nhá cho trÎ nghe trong qu¸ tr×nh trÎ thùc hiÖn.
C« bao qu¸t, hưíng dÉn thªm cho nh÷ng trÎ yÕu.
§éng viªn, khuyÕn khÝch trÎ vÏ vµ t« mµu.
Cho trÎ ch¬i trß ch¬i “Tay ®Ñp”
* Trưng bµy, nhËn xÐt s¶n phÈm:
- C« cho trÎ treo s¶n phÈm lªn gi¸.
- Cho trÎ nhËn xÐt bµi m×nh, bµi b¹n.
- C« nhËn xÐt chung, tuyªn dư¬ng nh÷ng trÎ vÏ ®Ñp, nh¾c nhë nh÷ng trÎ vÏ chưa ®Ñp lÇn sau cè g¾ng.
* KÕt thóc : Cho trÎ ®äc th¬ “Bạn mới” vµ vÒ chæ cÊt ®å dïng cïng c«.
DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI
 - Trò chuyện về sở thích của bé
 - Trß ch¬i vËn ®éng: 
 - Ch¬i tù do
I. Kết quả mong đợi
- Trẻ chú ý trò chuyện cùng cô và trả lời câu hỏi của cô rõ ràng, mạch lạc.
- Trẻ nói được sở thích của mình cho bạn và cô cùng biết, và có thể biết được sở thích của 1 số bạn ở trong lớp	
II. Chuẩn bị
- Vị trí thích hợp	
Tiển trình hoạt động
1.1. Cô kiểm tra sức khỏe trẻ. Cho trẻ đi ra sân cô cùng trẻ hát bài”cái mũi”. Cô gợi hỏi trẻ về thời tiết trong ngày.
Cô trò chuyện và đàm thoại cùng trẻ về sở thích của từng trẻ ở trong lớp theo trình tự: 
- Con tên gì? Con học lớp mấy tuổi? Con đã được bố mẹ tổ chức sinh nhật cho chưa? Con thích nhất là gì? Và sở thích của con là gì? Con có biết sở thích là gì không? 
- Các con ạ! Sở thích là những cái mà các con thích nhất và luôn gắn bó với chúng hoăc là những gì mà con luôn thân thiện và gần gũi. 
Vây bây giờ con đã biết được sở thích của con là gì chưa? Con nói cho cô và các bạn cùng biết nào?
- Cô giáo dục trẻ
1.2. Chơi: 
1.3. Chơi tự do: Cô cho trẻ chơi với cát, đá và chong chóng bằng lá cây. Cô bao quát và hướng dẫn trẻ chơi. Nhắc trẻ vệ sinh sạch sẽ. 
	 HO¹T §éng GãC
 *GC: PV: Tổ chức sinh nhật
 *GKH: - TN/KPKH: Chăm sóc câycảnh
 - XD: Xếp hình người
 - NT: Nặn bánh sinh nhật
 ( Cách tiến hành, xem kế hoạch tuần)
Thứ 4 ngày 07 tháng 10 năm 2015
HOẠT ĐỘNG CHIỀU
 1.Làm quen bài hát “ Cái mũi”
I.Kết quả mong đợi:
- Trẻ biết tên bài hát và biết hát theo cô một số câu trong bài hát, biết về nội dung bài hát.
- Trẻ biết thể hiện cảm xúc khi hát.
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ các giác quan trên cơ thể, giữ dìn vệ sinh cơ thể.
II. Chuẩn bị:
 - Cô hát thuộc bài hát, thể hiện cảm xúc.
 - Băng đĩa bài hát “ cái mũi”
 - Đội hình hợp lý.
III. Tiến trình hoạt động:
- C« cho trÎ ngåi qu©y quÇn bªn c« vµ kÓ vÒ các bộ phận trên cơ thể cña m×nh.
- C« giới thiêu cùng trẻ bµi h¸t “ Cái mũi”.
- TrÎ giới thiệu tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶.
- Cô tập cho trẻ hát từng lời
- C« b¾t nhÞp cho c¶ líp cïng h¸t 2 lÇn.
- Bµi h¸t nãi vÒ ®iÒu g× c¸c con ?
- Trên cơ thể của chúng ta cã nh÷ng g×?
- C¸c con phải làm gì với cơ thể của mình? Giữ dìn cơ thể sạch sẽ, khỏe mạnh.
- C« mêi tæ, nhãm, c¸ nh©n h¸t.
- C« khuyÕn khÝch trÎ h¸t thÓ hiÖn ®îc c¶m xóc víi bµi h¸t.
- C« gi¸o dôc trÎ.
Ho¹t ®éng tù chän :
 - Cô bao quát cho trẻ chơi tự chọn ở các góc.
VS – NG - TT
* Đánh giá cuối ngày : 
 Thứ 4 ngày 28 tháng 10 năm 2015
Dạy lớp 3 tuổi
Ho¹t ®énG CHIỀU
Ôn Chuyện “Nhổ củ cải”
I. Kết quả mong đợi:
- Trẻ nhớ được tên truyÖn vµ c¸c nh©n vËt trong truyÖn.
- Trẻ hiểu nội dung truyÖn.
- Trẻ b¾t chưíc ®ưîc giäng ®iÖu cña mét sè nh©n vËt trong truyÖn, biÕt kÓ chuyÖn theo c«.
- Trẻ trả lời ®ược những câu hỏi của cô.
- Trẻ biÕt yêu quý và giúp đỡ những người thân trong gia đình.
II. ChuÈn bÞ:
- Tranh minh häa truyÖn trªn m¸y tÝnh. 
- Nh¹c bµi h¸t “gà trống, mèo con và cún con”, 
III. TiÕn hµnh:
Ổn định tổ chức, tạo cảm xúc. 
C« cïng trÎ h¸t bµi “Gà trống, mèo con và cún con” vµ trß chuyÖn cùng trẻ về nội dung bài hát.
C¸c con võa h¸t bµi g×?
Bài hát nói về điều gì?
2. Cô mở video về câu chuyện cho trẻ xem 1 lần
C¸c con cã biÕt đó là c©u chuyÖn g× kh«ng?
Cô cho 3-4 trẻ nhắc lại tên câu chuyện
Cô cùng trẻ kể theo tranh 2 lần toàn bộ câu chuyện và đàm thoại hỏi trẻ về câu chuyện
- Trong c©u chuyÖn cã ai c¸c con?
3: Đàm thoại về bài thơ.
- C©u chuyÖn kÓ vÒ ai?
(C« trÝch dÉn, ®µm tho¹i ®Õn hÕt c©u chuyÖn vµ gi¶i thÝch tõ khã cho trÎ)
- Cô cùng trẻ kÓ lÇn 3 
 C« mời trẻ kể chuyện diễn cảm, cô nhắc nhở trẻ thể hiện giọng điệu của các nhân vật trong chuyện
- Mêi mét sè trÎ kh¸ kÓ chuyÖn theo gîi ý cña c«.
- C« cho trẻ xem video câu chuyện
3. KÕt thóc: C« nhËn xÐt, tuyªn dư¬ng trÎ vµ chuyÓn ho¹t ®éng.
 DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI
 - Quan sát tranh vẽ bạn trai, bạn gái
 - Chơi : Mèo đuổi chuột
 - Chơi tự do
I. Kết quả mong đợi
- Trẻ chú ý quan sát và trả lời câu hỏi của cô mạch lạc rõ ràng.
- Trẻ biết được 1 số đặc điểm nỗi bật của bạn gái và bạn trai.
II. Chuẩn bị
- Tranh vẽ bạn trai, bạn gái
III. Tiến trình hoạt động
1. Quan s¸t tranh vÏ bạn trai. Bạn gái
- C« cïng trÎ ra s©n.
- Cho trÎ trèn c«. C« ®ưa tranh ra.
- Hái trÎ tranh vÏ g×?
- Ai cã nhËn xÐt g× vÒ bøc tranh. (3 trÎ)
- Trªn c¬ thÓ b¹n trai (g¸i) cã nh÷ng bé phËn g×?
- §©u lµ tay (ch©n) cña b¹n?
- Tay (ch©n) dïng ®Ó lµm g×?
- Trªn mÆt cña b¹n trai (g¸i) cã g×?
- §©u lµ m¾t (mòi, miÖng, tai...) vµ dïng ®Ó lµm g× ?
- Cô cho trẻ nói được đặc điểm nổi bật của bạn trai và bạn gái
(C« chØ vµo tõng bé phËn cho trÎ nãi tªn vµ hái chøc n¨ng cña tõng bé phËn).
C« gi¸o dôc vÖ sinh cho trÎ.
2. TCV§: Mèo đuổi chuột
3. Chơi tự do: Cô cho trẻ chơi với kền lá chuối, con bướm giấy để trẻ chơi bắt bướm. cô bao quát và hướng dẫn trẻ chơi. Nhắc trẻ vệ sinh sạch sẽ.
 HO¹T §éng GãC
 *GC: HT/TV: Xếp tăm thành hình cơ thể 
 *GKH: - XD/LG: Lắp ghép Hình người
 - NT: Vẽ khuôn mặt cười
 - PV: Nấu ăn
 ( Cách tiến hành, xem kế hoạch tuần)
 HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Luyện kỷ năng vẽ và tô màu cho trẻ
Kết quả mong đợi: 
- Trẻ biết vẽ các nét thẳng, nét xiên, nét cong tạo thành hình theo yêu cầu của cô.
- Trẻ biêt tô màu không bị chờm ra ngoài các hình vẽ
 II. Chuẩn bị:
- Giấy A4, bút chì, màu 
III. Tiến trình hoạt động:
- Cô trò chuyện cùng trẻ về chủ đề “Cơ thể của bé”. Và cô giới thiệu cùng trẻ về nội dung vẽ và tô màu.
- Cô hướng dẫn cùng trẻ về cách vẽ và tô màu 1 số hình ảnh đơn giản của chủ đề.
- Cô thực hiện và đàm thoại thao tác cô làm cùng với trẻ, kết hợp với giải thích bằng lời cho trẻ.
- Cô cho trẻ về góc, cô bao quát và hướng dẫn trẻ.
- Cô hướng dẫn và nhắc nhỡ những trẻ còn yếu.
- Trẻ thực hiện cô động viên, khuyến khích trẻ hứng thú hơn
2. Hoạt động tự chon ở các góc
* Đánh giá cuối ngày
 ----------------------------------
 Thø 5 ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 2014
 * §ãn trÎ	
 * ThÓ dôc
 * Điểm danh 
 Ho¹t ®énG CHỦ ĐÍCH 
 ¢m nh¹c: D¹y h¸t: Mõng sinh nhËt	
 Nghe h¸t : Khóc h¸t ru cña ngêi mÑ trÎ
 Trß ch¬i : Bao nhiªu b¹n h¸t
I. Kết quả mong đợi
 - TrÎ nhí tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶.
- TrÎ thuéc bµi h¸t, h¸t râ lêi.
- TrÎ hiÓu néi dung bµi h¸t.
- TrÎ h¸t dóng lêi vµ giai ®iÖu bµi h¸t.
- TrÎ chó ý nghe c« h¸t.
- TrÎ biÕt ch¬i trß ch¬i.
- TrÎ biÕt ý nghÜa cña ngµy sinh nhËt, biÕt ngµy sinh nhËt cña m×nh.
II. ChuÈn bÞ
- Nh¹c bµi h¸t " Mõng sinh nhËt", " Khóc h¸t ru cña ngưêi mÑ trÎ ", vµ mét sè bµi h¸t trong
 chñ ®Óm.
- Ph¸ch nh¹c, x¾c x«, trèng l¾c
- Mò chãp kÝn m¾t.
III. TiÕn hµnh 
1. æn ®Þnh, t¹o c¶m xóc: 
- C« gîi ý mêi trÎ ®i dù sinh nhËt b¹n búp bê vµ trß chuyÖn vÒ ngµy sinh nhËt.
- C¸c con cã biÕt ngµy sinh nhËt cña m×nh lµ ngµy bao nhiªu kh«ng?
- H«m nay lµ sinh nhËt b¹n búp bê ®Êy, c« ch¸u m×nh cïng tËp bµi h¸t “Mõng sinh nhËt” 
®Ó h¸t tÆng b¹n Êy nhÐ!
2. Néi dung: 
2.1 D¹y h¸t: Mõng sinh nhËt
* C« h¸t mÉu cho trÎ nghe 2 lÇn.
- C¸c con võa nghe c« h¸t bµi g×? Do ai s¸ng t¸c?
Bµi h¸t nãi vÒ ®iÒu g×?
* D¹y trÎ h¸t: C« d¹y trÎ h¸t tõng c©u, c« chó ý söa sai cho trÎ vµ gi¶i thÝch nh÷ng tõ khã.
C« b¾t nhÞp cho trÎ h¸t theo c« 1-2 lÇn
- C¸c con võa h¸t bµi g×?
- Bµi h¸t nãi vÒ diÒu g×?
- Ngµy sinh nhËt cã nh÷ng g×?
- C¸c con ®· bao giê ®ưîc bè mÑ tæ chøc sinh nhËt chưa?
- Ngµy sinh nhËt của con cã nh÷ng g×? Cã vui kh«ng?
- C« mêi c¶ líp cïng h¸t 2 lÇn, thÓ hiÖn c¶m xóc vui mõng trong ngµy sinh nhËt.
- Mêi tæ, nhãm, c¸ nh©n h¸t.
- C¶ líp h¸t mét lÇn n÷a vµ nh¾c l¹i tªn bµi h¸t, t¸c gi¶.
2.2 Nghe h¸t: Khóc h¸t ru cña ngưêi mÑ trÎ.
C« giíi thiÖu tªn bµi h¸t, t¸c gi¶ vµ h¸t cho trÎ nghe.
- LÇn 1 : C« h¸t cho trÎ ngåi xung quanh c«.
+ Trß chuyÖn vÒ néi dung bµi h¸t.
- LÇn 2 : C« võa h¸t võa lµm ®iÖu bé minh ho¹, trÎ hưëng øng theo c«.
C¸c con võa nghe c« h¸t bµi g×? Bµi h¸t nãi vÒ ®iÒu g×?
C« gi¸o dôc trÎ.
2.3 Trß ch¬i : Bao nhiªu b¹n h¸t
- C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i, c¸ch ch¬i, luËt ch¬i.
- Cho trÎ nh¾c l¹i c¸ch ch¬i luËt ch¬i.
- Tæ chøc cho trÎ ch¬i 3 - 4 lÇn. 
- LÇn sau yªu cÇu cao h¬n lÇn trưíc.
- Cho trÎ tù nhËn xÐt c¸ch ch¬i , c« nhËn xÐt vµ tuyªn dư¬ng trÎ 
3. KÕt thóc: C« cho trÎ ®äc th¬ "C« d¹y" vµ chuyÓn ho¹t ®éng.
 DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI
 * Đi dạo đọc đồng dao “Tay đẹp” 	 
* TCV§: Lộn cầu vồng
* Ch¬i tù do
I. Kết quả mong đợi
- Cô cho trẻ đọc thuộc lời đồng dao
- Trẻ chú ý vưa đọc vừa chyển đổi đội hình hợp lí
- Chơi thành thạo trò chơi
II. Chuẩn bị
- Cô thuộc lời đồng dao
III. Tiến trình hoạt động
-1. Cô KTSK trẻ. Cùng trẻ hát bài cái mũi và đi ra sân. Chọn vị trí thích hợp.cô trò chuyện cùng trẻ về nội dung chủ đề và giới thiệu bài đồng dao “Tay đẹp”
- Cô đọc cho trẻ nghe 2 lần. 
- Cô đàm thoại về nội dung bài đồng dao cùng trẻ.
- Cô cho trẻ độc từng câu theo cô. Cô chú ý hướng dẫn trẻ cách đọc đồng dao đúng với giọng điệu.
- Cô giáo dục trẻ theo ý nghĩa lời đồng dao
- Cô cho trẻ vừa đi vừa đọc và thay đổi hình thức sau mỗi lần đọc
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ
2. Chơi: Lộn cầu vồng
3. Chơi tự do: Cô cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời. Cô bao quát và hướng dẫn trẻ chơi. 
Nhắc trẻ vệ sinh sạch sẽ. 
 HO¹T §éng GãC
 *GC: NT: Múa hát mừng Sinh nhật
 *GKH: - PV: Phòng khám
 - XD: Xây vườn hoa
 -TN/KPKH: Chơi với cát, nước 
 (Cách tiến hành, xem kế hoạch tuần) 
 HOẠT ĐỘNG CHIỀU
 1.Dạy trẻ kể chuyện theo tranh”Bé Minh Quân dũng cảm” 
I. Kết quả mong đợi
- Trẻ biết xem tranh và hiểu nội dung bức tranh theo nội dung trình tự.
- Trẻ biết diễn đạt lai nội dung trẻ hiểu bằng lời lẽ của mình
II. Chuẩn bị 
- Tranh nội dung câu chuyện
III. Tiến trình hoạt động
1.1. Cô trò chuyện cùng trẻ về nội dung chủ đề. Và đàm thoai hỏi trẻ trả lời câu hỏi của cô 
mạch lạc, rõ ràng
- Cô cho trẻ xem tranh và hỏi trẻ trình tự nội dung tranh theo gợi ý của cô.
- Cô khái quát lại nội dung tranh cho trẻ hiểu.
Con biết tranh vẽ về nội dung gì? Bạn nào đây? Ban như thế nào? 
Cô dạy trẻ kể chuyện theo tranh bằng lời lẽ của trẻ
Cô cho trẻ kể theo cô 2-3 lần 
Mời cá nhân trẻ kể
 Cô gợi ý và cho trẻ kể theo cô
Cô khuyến khích trẻ kể bằng lời lẽ của trẻ
Cô mời trẻ khá kể cho cả lớp cùng nghe
Cô mời 2-3 trẻ kể theo cách của trẻ
Cô khái quát và giáo dục trẻ
Hoạt động tự chọn ở các góc
* Đánh giá cuối ngày
 Thø 5 ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 2014
 * §ãn trÎ	
 * ThÓ dôc
 * Điểm danh 
 Ho¹t ®énG CHỦ ĐÍCH 
 LQVT: Ôn nhận biết phía trên- phía dưới,
 phía trước- phía sau so với bản thân
I. Kết quả mong đợi :
- TrÎ x¸c ®Þnh ®îc vÞ trÝ phía trên – phía dưới, phía trước – phía sau cña b¶n th©n.
- RÌn cho trÎ sù chó ý, ghi nhí cã chñ ®Þnh.
- TrÎ høng thó tham gia vµo tiÕt häc.
II. ChuÈn bÞ:
Mçi trÎ 1 ®å ch¬i cÇm tay.
Mét sè ®å ch¬i quanh líp.
§æi chç mét sè ®å dïng.
III. C¸ch tiÕn hµnh:
1.æn ®Þnh tæ chøc, t¹o c¶m xóc.
Cho trÎ ngåi thµnh 3 hµng ngang quay mÆt vÒ phÝa c«, ®äc th¬ “C« gi¸o cña con”
§Õn trưêng c« gi¸o d¹y c¸c con häc nh÷ng g×?
Néi dung: 
2.1. X¸c ®Þnh c¸c vị trí phía trên – phía dưới so với bản thân trẻ
- C¸c con đang ngồi ở đâu?
- Phía trước các con có gì? Phía sau các con có gì?
- Phía trên các con có gì? Phía dưới các con có gì?
Trß ch¬i: “thi ai nhanh”: Cho trÎ cÇm ®ồ chơi trên tay và giơ theo các hướng theo yêu cầu của cô
2.2. X¸c ®Þnh vÞ trÝ phía trước – phía sau so với bản thân trẻ.
 Cho trÎ ®Æt ®å ch¬i xuèng phía trước – phía sau trẻ.
C¸c con ®ang cÇm ®å ch¬i b»ng tay nµo?
C¸c con h·y cÇm ®å ch¬i ra phía sau nào?
Các con cầm đồ chơi ra phía trước nào?
2.3. Trß ch¬i luyÖn tËp: 
- Trß ch¬i 1: T×m nh÷ng ®å dïng, ®å ch¬i ë các vị trí khác nhau theo yªu cÇu cña c«. 
- Trß ch¬i 2: VÒ ®óng nhµ.
3. KÕt thóc: C« cïng trÎ h¸t bµi “TËp ®Õm” 
 DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI
 - Quan sát trang phục của trẻ
 - TCVĐ: Mèo đuổi chuột
 - Chơi tự do
I. Kết quả mong đợi:
- Trẻ biết 1 số trang phục của trẻ thường mặc
- Trẻ phân biệt được trang phục của bạn trai, bạn gái
II. Chuẩn bị :
- 1 số trang phục của trẻ bằng đồ thật
- Trang phục của bạn trai và bạn gái
III. Tiến hành:
1.1.Cô KTSK trẻ. Cô cùng trẻ hát “ Đi chơi” chọn vị trí thích hợp
Cô lần lượt cho trẻ quan sát các trang phục của trẻ theo trình tự.
Cô hỏi trẻ: Trang phục của bạn nữ có gì? Chiếc váy màu gì? Trên váy có gì?Cái áo màu gì? Màu gì? Trên áo có hoa văn gì?
Cái quần màu gì? Trên quần có gì?
Cô cho trẻ quan sát 1 số trang phục khác nhau thể hiện được sự phong phú của trang phục.
Cô cho trẻ quan sát 1 số trang phục của bạn trai.
Tương tự của bạn gái.
Cô khái quat lại cho trẻ hiểu 1 số đặc điểm nỗi bất khác nhau giữa trang phục của ạn trai và bạn gái.
Cô giáo dục trẻ
Chơi: Mèo đuổi chuột
Chơi tự do: cô cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời. Cô bao quát và hướng dẫn trẻ chơi. Nhắc trẻ vệ sinh sạch sẽ dưới vòi nước
 HO¹T §éng GãC
 *GC: TN/KPKH: Chăm sóc vườn cây.
 *GKH: - PV: Bán quà sinh nhật
 - NT: Xếp hình hoa
 - XD:Xây công viên cây xanh
 ( Tiến hành xem kế hoạch tuần)
ho¹t ®éng chiÒu.
* §ãng chñ ®iÓm  Bé ngoan lễ phép më chñ ®iÓm C¬ thÓ k× diÖu cña bÐ
* Nªu gư¬ng cuèi tuÇn.
* VÖ sinh, nªu gư¬ng, tr¶ trÎ.
I. Kết quả mong đợi:
- Trẻ biết trả lời câu hỏi của cô.
- Trẻ thuộc bài thơ, bài hát của chủ đề
II. Chuẩn bị:
- 1 số dụng cụ âm nhạc

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_dien_tu.doc