Giáo án lớp 11 - Môn Tin học - Buổi 15: Kiểu xâu (chuỗi)

doc 3 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 19/08/2017 Lượt xem 44Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 11 - Môn Tin học - Buổi 15: Kiểu xâu (chuỗi)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án lớp 11 - Môn Tin học - Buổi 15: Kiểu xâu (chuỗi)
BUỔI 15. KIỂU XÂU (CHUỖI)
A. Khai báo
- Cú pháp: 
Var : String[n];
+ trong số: n là độ dài của xâu.
+ nếu ko có n thì xâu có độ dài lớn nhất 255 kí tự.
Ví dụ: Var hoten: string[30];
 Dc: string;
Tham chiếu đến một phần tử trong xâu: [chỉ số].
+ ví dụ: dc:=’le hong phong’;
 A:=dc[2]; -> a=’e’;
B. Các phép toán trên xâu.
1. phép nối 2 chuỗi:
- sử dụng dấu “+” để nối 2 chuỗi.
+ ví du: a:=’abc’; b:= ‘123’;
C:= b+a; -> c= ‘123abc’;
2. Phép so sánh 2 chuỗi:
- ví du: a:=’abc’; b:= ‘abd’; c:=’abc’;
- Hai chuỗi bằng nhau khi lần lượt cặp ký tự tương ứng của 2 xâu sẽ bằng nhau từ trái sang phải.
+ xâu a bằng c.
Xâu a < xâu b khi: kí tự đầu tiên bên trái khác nhau của xâu a < xâu b.
+ ví dụ: xâu a < b.
C. Các thủ tục và hàm trên xâu.
* Thủ tục là dùng để thực hiện một công việc nào đó.
* Hàm là công thức được xây dựng và trả về dữ liệu nào đó.
C1. Các thủ tục.
Xóa : Delete(st, vt, n);
Xóa đi số n kí tự trong xâu st bắt đầu từ vị trí vt. 
Chèn: Insert(s2, s1, vt);
chèn xâu s2 vào xâu S1 từ vị trí vt.
Chuyển số thành chuỗi: Str(n,st);
đổi giá trị của n thành chuỗi và gán cho st.
ví dụ: str(12345,s);
Chuyển chuỗi thành số:
Val(st, n, ma);
Trong đó: 
+ st: chuỗi dạng số (‘123’);
+ n: là biến kiểu số.
+ ma: trả về giá trị 0 nếu chuyển đúng. Ngược lại ma0.
Ví dụ: Val(‘1200’,n,ma);
-> n= 1200; ma= 0.
Ví dụ: Val(‘12s0’,n,ma);
N=? ma= 3.
C2. Hàm về xâu.
Độ dài của xâu: Length(s);
ví dụ: a:= length(‘123acb’);
-> 6.
S:= ’12 21’; length(s); -> 5.
sao chép: copy(st, vt, n);
ví dụ: S:=’le hong phong’;
s1:= copy(s, 4, 4); s1=’hong’;
Cộng xâu: Concat(s1, s2,..,sn);
ví dụ: T:= concat(‘12’,’ef’,’t1’);
-> t= ‘12eft1’;
 4. Tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của s1 trong s2: Pos(s1, s2);
ví dụ: s1:= ‘12a’; 
s2:= ‘abca123’;
a:= pos(s1, s2); -> a= 5.
BÀI TậP:
Viết CT nhập vào 2 xâu họ tên. Hãy cho biết xâu nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu kí tự.

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_xau.doc