Giáo án Bổ trợ kiến thức Toán 8

doc 53 trang Người đăng tuanhung Ngày đăng 19/07/2017 Lượt xem 260Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Bổ trợ kiến thức Toán 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Bổ trợ kiến thức Toán 8
Ngµy so¹n: .......................
 TiÕt 1 
«n tËp Nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc
 I. Môc tiªu
1) KiÕn thøc
- Hs «n l¹i vµ n¾m ®­îc quy t¾c nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc.
2) Kü n¨ng
- Cã kü n¨ng thùc hiÖn thµnh th¹o viÖc nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc.
3) Th¸i ®é
- RÌn tÝnh cÈn thËn, khoa häc trong qu¸ tr×nh lµm to¸n.
II. ChuÈn bÞ :
-GV: B¶ng phô
-HS: phiÕu häc tËp , bót d¹.
III. Ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
Ho¹t ®éng 1 ¤n tËp lý thuyÕt
Ph¸t biÓu quy t¾c nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc ?
Ho¹t ®éng 2 Bµi tËp vËn dông
Bµi 1 : Lµm tÝnh nh©n
a) x2(3x2+2x+1)
b) (2xy - x2 + 1)
4x2 (5x3 + 3x - 1) 
Bµi 2 
T×m x biÕt:
a) 3x(12x-4) - 9x(4x-3) = 30
GV h­íng dÉn cho HS lµm
b) 5x ( 3x + 2) – 3x ( 5x – 1 ) = 26
Yªu cÇu c¶ líp nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n, ®èi chiÕu víi kÕt qu¶ cña m×nh.
Ho¹t ®éng 3 H­íng dÉn vÒ nhµ
- ¤n l¹i quy t¾c.
Lµm c¸c bµi tËp 1;2;3;4 SGK vµ c¸c bµi tËp SBT.
- Muèn nh©n mét ®¬n thøc víi mét ®a thøc, ta nh©n ®¬n thøc víi tõng h¹ng tö cña ®a thøc råi céng c¸c tÝch víi nhau.
a) x2(3x2+2x+1) = (x2.3x2) + (x2 .2x) + (x2.1) = 3x4 + 2x3+x2 .
b) (2xy - x2 + 1) =(2xy.) - (x2.) + (1. ) 
=-+
c) = 4x2 . 5x3 + 4x2 .3x - 4x2.1
 =20x5 + 12x3 - 4x2
HS lµm theo sù h­íng dÊn cña GV
a) 3x(12x-4) - 9x(4x-3) = 30
 3x.12x -3x.4 - 9x.4x - (-9x).3 = 30
 36x2 -12x - 36x2 + 27x = 30
15x=30
 x= 2.
Mét HS lªn b¶ng lµm, hS kh¸c lµm vµo vë.
b) 5x ( 3x + 2) – 3x ( 5x – 1 ) = 26
 15x2 + 10x – 15x2 + 3x = 26
 13x = 26
 x = 2
------------------------------------------
Ngµy so¹n : 24/08/2009
 TiÕt 2 
¤n tËp Nh©n ®a thøc víi ®a thøc
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc
- Hs «n l¹i vµ n¾m v÷ng quy t¾c nh©n ®a thøc víi ®a thøc .
2. Kü n¨ng
-Hs biÕt c¸ch tr×nh bµy phÐp nh©n 2 ®a thøc theo c¸c c¸ch kh¸c nhau.
3. Th¸i ®é
-RÌn kü n¨ng nh©n ®a thøc víi ®a thøc. ThÊy ®­îc cã nhiÒu c¸ch thùc hiÖn phÐp nh©n 2 ®a thøc.
II. ChuÈn bÞ:
-GV: b¶ng phô.
-HS: Bót d¹, b¶ng nhãm.
III. Ho¹t ®éng d¹y - häc
Ho¹t ®éng cña GV-HS
Ghi b¶ng
Ho¹t ®éng 1 ¤n tËp lÝ thuyÕt
Ph¸t biÓu quy t¾c nh©n ®© thøc víi ®a th­c?
Ho¹t ®éng 2 Bµi tËp vËn dông
- GV gäi HS lªn b¶ng lµm.
=> NhËn xÐt.
? Nªu c¸ch lµm phÇn c
(HS:: Nh©n hai ®a thøc ®Çu sau ®ã ®­îc kÕt qu¶ nh©n víi ®a thøc cßn l¹i.
GV cho HS ho¹t ®éng theo nhãm bµi tËp sau:
 Thùc hiÖn phÐp tÝnh:
a) (x2- 2x + 3)(x - 5)
b) (x2y2 - xy + 2y)(x - 2y)
Bµi 2 CMR: 
 [ n(2n - 3) - 2n(n + 1)] 5
? §Ó CM biÓu thøc lu«n chia hÕt cho 5 ta lµm nh­ thÕ nµo
(HS: CM biÓu thøc rót gän cã chøa thõa sè chia hÕt cho 5
- GV gäi 1HS lªn b¶ng thùc hiÖn viÖc rót gän.
=> NhËn xÐt.
- GV h­íng dÉn HS tr×nh bµy.
Ho¹t ®éng 3: H­íng dÉn vÒ nhµ
- Nªu c¸c d¹ng to¸n ®· häc trong bµi vµ ph­¬ng ph¸p gi¶i? 
- Víi bµi to¸n chøng minh cÇn chó ý ®iÒu g×? 
 - ¤n l¹i c¸c quy t¾c ®· häc vµ xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ch÷a.
- Lµm bµi tËp 6; 9 (SBT - 4 )
HS tr¶ lêi:
Muèn nh©n mét ®a thøc víi mét ®a thøc ta nh©n mçi h¹ng tö cña ®a thøc nµy víi tõng h¹ng tö cña ®a thøc kia råi céng c¸c tÝch víi nhau.
Bµi 7 (SBT- 4 ) Thùc hiÖn phÐp tÝnh:
a) 
b) 
c)
C¸c nhãm tiÕn hµnh ho¹t ®éng theo sù ph©n chia nhãm cña GV.
§¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕ t qu¶.
Ta cã: n(2n - 3) - 2n(n + 1)
 = 2n2 - 3n - 2n2 - 2n
 = - 5n
Ta thÊy - 5n 5 víi (®pcm)
Ngµy so¹n : 30/08/2009
 TiÕt 3
¤n tËp Nh©n ®a thøc víi ®a thøc
(TiÕp)
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc
- Hs «n l¹i vµ n¾m v÷ng quy t¾c nh©n ®a thøc víi ®a thøc .
2. Kü n¨ng
-Hs biÕt c¸ch tr×nh bµy phÐp nh©n 2 ®a thøc theo c¸c c¸ch kh¸c nhau.
3. Th¸i ®é
-RÌn kü n¨ng nh©n ®a thøc víi ®a thøc. ThÊy ®­îc cã nhiÒu c¸ch thùc hiÖn phÐp nh©n 2 ®a thøc.
II. ChuÈn bÞ:
-GV: b¶ng phô.
-HS: Bót d¹, b¶ng nhãm.
III. Ho¹t ®éng d¹y – häc
Ho¹t ®éng cña GV - HS
Ho¹t ®éng 1 ¤n tËp lÝ thuyÕt
Ph¸t biÓu quy t¾c nh©n ®a thøc víi ®a thøc?
HS tr¶ lêi.
Ho¹t ®éng 2 Bµi tËp vËn dông
Bµi 1
Thùc hiÖnphÐp tÝnh:
(a+b)(a+b)
(a-b)(a-b)
(a+b)(a-b)
Bµi 2 
 Chøng minh:
a) 
Mét HS nªu c¸ch chøng minh
b
GV h­íng dÉn cho HS lµm
Ghi b¶ng
 (a+b)(a+b) = a.a +a.b + b.a +b.b = a2+2ab+b2
(a-b)(a-b) = a2 - 2ab+b2
(a+b)(a-b) = a2 - b2
a) 
BiÕn ®æi VT ta cã:
b) 
BiÕn ®æi VT ta cã:
Ho¹t ®éng 3: H­íng dÉn vÒ nhµ
- Nªu c¸c d¹ng to¸n ®· häc trong bµi vµ ph­¬ng ph¸p gi¶i? 
- Víi bµi to¸n chøng minh cÇn chó ý ®iÒu g×? 
 - ¤n l¹i c¸c quy t¾c ®· häc vµ xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ch÷a.
- Lµm bµi tËp 6; 9 (SBT - 4 )
Ngµy so¹n: 31/08/2009
 TiÕt 4 
«n l¹i Nh÷ng h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí
I. Môc tiªu:
 - HS ®­îc cñng cè vÒ c¸c h»ng ®¼ng thøc b×nh ph­¬ng cña mét tæng, b×nh ph­¬ng cña mét hiÖu, hiÖu hai b×nh ph­¬ng.
 - VËn dông lµm c¸c bµi tËp.
II. ChuÈn bÞ:
 - GV: bµi tËp, b¶ng phô KTBC
 - HS: «n c¸c h»ng ®¼ng thøc.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña GV-HS
Ghi b¶ng
Ho¹t ®éng 1 ¤n tËp lÝ thuyÕt
GV yªu cÇu HS lªn b¶ng viÕt ba H§T ®Çu tiªn?
? ph¸t biÓu c¸c H§T b»ng lêi.
Ho¹t ®éng 2 Bµi tËp vËn dông
? C¶ líp suy nghÜ lµm bµi trong 5’
? 4 HS lªn b¶ng tÝnh.
(HS: lµm bµi
? nhËn xÐt, bæ sung
- GV chèt.
? X¸c ®Þnh biÓu thøc A, biÓu thøc B (l­u ý ®«i khi ph¶i ®æi vÞ trÝ cña c¸c h¹ng tö ®Ó nhËn ra biÓu thøc A, B) 
(HS: a) biÓu thøc A lµ x, biÓu thøc B lµ 3
 b) biÓu thøc A lµ x, biÓu thøc B lµ 
 c) biÓu thøc A lµ xy2, biÓu thøc B lµ 1
? 3 HS lªn b¶ng lµm bµi
? NhËn xÐt
GV chèt.	
Ho¹t ®éng 3: H­íng dÉn vÒ nhµ
- TiÕp tôc «n tËp c¸c H§T
- Lµm bµi 11;12 (SBT)
1. (A + B)2= A2+2AB +B2
2. (A - B)2= A2 - 2AB + B2
3. A2 - B2 = (A + B)(A - B)
Bµi 1: TÝnh
Gi¶i:
Bµi 2: ViÕt c¸c biÓu thøc sau d­íi d¹ng b×nh ph­¬ng cña mét tæng.
x2 + 6x + 9
x2 + x + 
2xy2 + x2y4 + 1
Gi¶i:
a) x2 + 6x + 9 = x2 + 2.x.3 + 32 = (x + 3)2
b) x2 + x + = x2 + 2.x. + 
 = 
c) 2xy2 + x2y4 + 1 = (xy2)2 + 2xy2.1 + 12
= (xy2 + 1)2 
Ngµy so¹n: 11/09/2009
 TiÕt 5
«n l¹i Nh÷ng h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí
(TiÕp)
I. Môc tiªu:
 - HS ®­îc cñng cè vÒ c¸c h»ng ®¼ng thøc b×nh ph­¬ng cña mét tæng, b×nh ph­¬ng cña mét hiÖu, hiÖu hai b×nh ph­¬ng.
 - VËn dông lµm c¸c bµi tËp.
II. ChuÈn bÞ:
 - GV: bµi tËp, b¶ng phô KTBC
 - HS: «n c¸c h»ng ®¼ng thøc.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
 Hoạt động GV-HS
Ghi b¶ng
Ho¹t ®éng 1 ¤n tËp lÝ thuyÕt
? ph¸t biÓu c¸c H§T b»ng lêi.
HS: trả lời
Ho¹t ®éng 2 Bµi tËp vËn dông
- GV cho HS chÐp bµi
? Nªu c¸ch lµm
(HS: a) §­a vÒ H§T hiÖu hai b×nh ph­¬ng
b) ®­a vÒ H§T b×nh ph­¬ng cña mét tæng
c) ®­a vÒ H§T b×nh ph­¬ng cña mét hiÖu
? 3 HS lªn b¶ng lµm bµi
? NhËn xÐt.
? nªu c¸ch lµm
(HS: khai triÓn c¸c biÓu thøc
? Víi b) c) cã c¸ch lµm nµo kh¸c
- GV gîi ý: x¸c ®Þnh d¹ng H§T, biÓu thøc A, biÓu thøc B.
(HS: b) H§T b×nh ph­¬ng cña mét tæng, biÓu thøc A lµ (x+y), biÓu thøc B lµ (x-y)
c) H§T b×nh ph­¬ng cña mét tæng, biÓu thøc A lµ (x-y+z), biÓu thøc B lµ (y-z)
? 3 HS lªn tr×nh bµy
? NhËn xÐt
- GV chèt
Hoạt động3: H­íng dÉn vÒ nhµ 
- TiÕp tôc «n tËp c¸c H§T
- Lµm bµi 11;12 (SBT-
1. (A + B)2= A2+2AB +B2
2. (A - B)2= A2 - 2AB + B2
3. A2 - B2 = (A + B)(A - B)
Bµi 1: TÝnh nhanh:
42 . 58
2022
992
Gi¶i:
a) 42 . 58 = (50 - 8).(50 + 8) 
 = 502 - 82 = 2500 - 64 
 = 2436
b)2022 = (200 + 2)2 = 2002 + 2.200.2 + 22
 = 40000 + 800 + 4 = 40804
c) 992 = (100 - 1)2 = 1002 - 2.100.1 + 12
 = 10000 - 200 + 1 = 9801
Bµi 2: Rót gän biÓu thøc:
a) (x + y)2 + (x - y)2
b) 2(x - y)(x + y) + (x + y)2 + (x - y)2
c) (x - y + z)2 +(z - y)2 + 2(x - y + z)(y - z)
Gi¶i:
a) (x + y)2 + (x - y)2 
= x2 + 2xy + y2 + x2 - 2xy +y2
= 2x2 + 2y2
b) 2(x - y)(x + y) + (x + y)2 + (x - y)2
= [(x + y) + (x - y)] 2
= (x + y + x - y)2 
= (2x)2 = 4x2
c) (x - y + z)2 +(z - y)2 + 2(x - y + z)(y - z)
= (x - y + z)2 + 2(x - y + z)(y - z) +(y - z)2
= [(x - y + z) + (y - z)] 2
= (x - y + z + y - z)2
= x2
Ngµy so¹n: 11/09/2009
 TiÕt 6
«n l¹i Nh÷ng h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí
	Nh÷ng h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí (tiÕp)
A. Môc tiªu:
 - HS ®­îc cñng cè vÒ c¸c h»ng ®¼ng thøc lËp ph­¬ng cña mét tæng, lËp ph­¬ng cña mét hiÖu.
 - VËn dông lµm c¸c bµi tËp.
B. ChuÈn bÞ:
 - GV: bµi tËp, b¶ng phô KTBC
 - HS: «n c¸c h»ng ®¼ng thøc.
C TiÕn tr×nh d¹y häc:
I. Tæ chøc líp: 
II. KiÓm tra bµi cò: §iÒn vµo chç trèng.
(A + B)3 = 
(A - B)3 = 
? Ph¸t biÓu b»ng lêi.
III. Bµi míi: 
Ho¹t ®éng cña GV-HS
Ghi b¶ng
Ho¹t ®éng 1 ¤n tËp lÝ thuyÕt
H·y viÕt c¸c H§T ®¸ng nhí ®· häc?
Mét HS lªn b¶ng viÕt.
Ho¹t ®éng 2 Bµi tËp vËn dông
? X¸c ®Þnh d¹ng H§T 
(HS: a) lËp ph­¬ng cña mét hiÖu
b) lËp ph­¬ng cña mét tæng
? X¸c ®Þnh biÓu thøc A vµ B
(HS: a) biÓu thøc A lµ x2, biÓu thøc B lµ 3y
b) biÓu thøc A lµ , biÓu thøc B lµ y2
? ¸p dông c¸c H§T vµ lµm bµi
( 2 HS lªn b¶ng lµm, HS kh¸c lµm vµo vë
? nhËn xÐt
- GV chèt
- GV cho HS chÐp ®Ò.
? x¸c ®Þnh d¹ng H§T
(HS: a) H§T lËp ph­¬ng cña mét tæng
 b) H§T lËp ph­¬ng cña mét hiÖu
? X¸c ®Þnh biÓu thøc A, biÓu thøc B
- GV gîi ý: viÕt 8x3 ; y3 d­íi d¹ng lËp ph­¬ng
(HS: 8x3 = (2x)3 ; y3 = 
a) biÓu thøc A lµ 2x, biÓu thøc B lµ y
b) biÓu thøc A lµ x, biÓu thøc B lµ 
Ho¹t ®éng 3: H­íng dÉn vÒ nhµ:
-ViÕt c¸c H§T lËp ph­¬ng cña mét tæng, lËp ph­¬ng cña mét hiÖu vµ ph¸t biÓu b»ng lêi.
- ¤n kiÕn thøc cò
- Lµm bµi 15, 16, 17 (SBT-5)
Bµi 1: TÝnh:
(x2 - 3y)3
Gi¶i:
a) (x2 - 3y)3 
= (x2)3 - 3.(x2)2.3y + 3.x2.(3y)2 - (3y)3
= x6 - 9x4y + 27x2y2 - 27y3
b) 
Bµi 2: ViÕt biÓu thøc sau d­íi d¹ng lËp ph­¬ng mét tæng hoÆc mét hiÖu
8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3
x3 - x2y + xy2 - y3
Gi¶i:
a) 8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3
= (2x)3 + 3.(2x)2.y + 3.2x.y2 + y3
= (2x + y)3
b) x3 - x2y + xy2 - y3
= x3 – 3.x2.y + 3.x.- 
= 
Ngµy..th¸ng.n¨m 2009
 KÝ gi¸o ¸n ®Çu tuÇn
Ngµy so¹n: 16/09/2009
 	 TiÕt 7
«n l¹i Nh÷ng h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí
(TiÕp)
I. Môc tiªu:
 - HS ®­îc cñng cè vÒ c¸c h»ng ®¼ng thøc lËp ph­¬ng cña mét tæng, lËp ph­¬ng cña mét hiÖu.
 - VËn dông lµm c¸c bµi tËp.
II. ChuÈn bÞ:
 - GV: bµi tËp, b¶ng phô KTBC
 - HS: «n c¸c h»ng ®¼ng thøc.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña GV-HS
Ghi b¶ng
Ho¹t ®éng 1 ¤n tËp lÝ thuyÕt
? ph¸t biÓu c¸c H§T b»ng lêi.
GV cho mét vµi HS ph¸t biÓu c¸c H§T b»ng lêi.
Ho¹t ®éng 2 Bµi tËp vËn dông
? Nªu c¸ch lµm
(HS: thu gän c¸c biÓu thøc råi thay gi¸ trÞ cña x, y vµo ®Ó tÝnh.
? NhËn xÐt g× vÒ c¸c biÓu thøc ®ã
(HS: biÓu thøc a) lµ d¹ng khai triÓn cña H§T lËp ph­¬ng cña mét tæng
BiÓu thøc b) lµ d¹ng khai triÓn cña H§T lËp ph­¬ng cña mét hiÖu
? X¸c ®Þnh biÓu thøc A, biÓu thøc B 
(HS: a) BiÓu thøc A lµ x, biÓu thøc B lµ 3y
b) biÓu thøc A lµ , biÓu thøc B lµ 2y
 GV cho 2 HS lªn b¶ng lµm.
? NhËn xÐt
- GV chèt.
? Nªu c¸ch lµm
(HS: biÕn ®æi VT hoÆc VP)
? 2 HS lªn b¶ng lµm
? NhËn xÐt
- GV chèt
Ho¹t ®éng 3: H­íng dÉn vÒ nhµ:
- ¤n kiÕn thøc cò
- Lµm bµi 15, 16, 17 (SBT-5)
1. (A + B)3= A3+3A2 B +3AB2+B3
2. (A - B)3= A3-3A2 B +3AB2-B3
Bµi 1: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc 
a) x3 + 9x2y + 27xy2 + 27y3 t¹i x =1; y = 3
b) x3 - x2y + 6xy2 - 8y3 t¹i x = y = 2
 Gi¶i: 
Ta cã:
a) x3 + 9x2y + 27xy2 + 27y3
= x3 + 3.x2.3y + 3.x.(3y)2 + (3y)3
= (x + 3y)3
T¹i x = 1; y = 3 th× gi¸ trÞ cña biÓu thøc lµ
(x + 3y)3 = (1 + 3.3)3 = 103 = 1000
b) x3 - x2y + 6xy2 - 8y3
=- 3..2y +3..(2y)2 -(2y)3
= 
T¹i x = y = 2 th× gi¸ trÞ cña biÓu thøc lµ:
Bµi 2: Chøng minh ®¼ng thøc sau
 (a - b)3 = -(b - a)3
Gi¶i:
Ta cã: VP = -(b - a)3 
 = -(b3 - 3b2a + 3ba2 - a3)
 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3
 = (a - b)3 = VT
Ngµy so¹n: 16/09/2009
TiÕt 8
«n l¹i Nh÷ng h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí
(TiÕp)
I. Môc tiªu:
 - HS ®­îc cñng cè vÒ c¸c h»ng ®¼ng thøc Tæng hai lËp ph­¬ng, hiÖu hai lËp ph­¬ng
 - NhËn d¹ng ®­îc c¸c H§T th«ng qua c¸c bµi tËp.
 - VËn dông lµm c¸c bµi tËp.
II. ChuÈn bÞ:
 - GV: bµi tËp, b¶ng phô KTBC
 - HS: «n c¸c h»ng ®¼ng thøc.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña GV-HS
Ghi b¶ng
Ho¹t ®éng 1 ¤n tËp lÝ thuyÕt
? ph¸t biÓu c¸c H§T b»ng lêi.
HS tr¶ lêi.
Ho¹t ®éng 2 Bµi tËp vËn dông
Bµi 1: Rót gän biÓu thøc:
a) (x + 2)(x2 - 2x + 4) - (15 + 2x3)
b) (3x - 2y)(9x2+6xy + 4y2)-(5x3- 10y3)
? Nªu c¸ch lµm
(HS: a) Thu gän (x + 2)(x2 - 2x + 4)
 b) Thu gän (3x - 2y)(9x2 + 6xy + 4y2)
? Cã nhËn xÐt g× vÒ c¸c biÓu thøc ®ã
(HS: (x + 2)(x2 - 2x + 4) lµ d¹ng khai triÓn cña H§T tæng hai lËp ph­¬ng
(3x - 2y)(9x2 + 6xy + 4y2) lµ d¹ng khai triÓn cña H§T hiÖu hai lËp ph­¬ng 
? X¸c ®Þnh biÓu thøc A, B
HS: a) A lµ x, B lµ 2
 b) A lµ 3x, B lµ 2y
Bµi 2: Chøng minh r»ng:
a3 + b3 = (a + b).[(a - b)2 + ab]
a3 + b3 = (a + b)3 - 3ab(a + b)
a3 - b3 = (a - b)3 + 3ab(a - b)
? Nªu c¸ch lµm
(HS: biÕn ®æi biÓu thøc phøc t¹p vÒ ®¬n gi¶n, cô thÓ lµ biÕn ®æi VP = VT
? 3 HS lªn b¶ng lµm bµi
? NhËn xÐt
GV chèt.
Ho¹t ®éng 3: H­íng dÉn vÒ nhµ:
-TiÕp tôc «n c¸c H§T.
- Lµm bµi 19, 20 (SBT-5)
A3 + B3 = (A + B)(A2 - AB + B2)
 A3 + B3 = (A - B)(A2 + AB + B2)
Bµi 1: Rót gän biÓu thøc:
Gi¶i: 
a) (x + 2)(x2 - 2x + 4) - (15 + 2x3)
= x3 + 8 - 15 - 2x3
= -x3 - 7 
b) (3x - 2y)(9x2 + 6xy + 4y2) - (5x3- 10y3)
= 27x3 - 8y3 - 5x3 + 10y3
= 22x3 + 2y3
Gi¶i: 
a) VP = (a + b).[(a - b)2 + ab]
 = (a + b)(a2 - 2ab + b2 + ab)
 = (a + b)(a2 - ab + b2)
 = a3 + b3 = VT
b) VP = (a + b)3 - 3ab(a + b)
 = a3 +3a2b + 3ab2 + b3 - 3a2b + 3ab2
 = a3 + b3 = VT
c) VP = (a - b)3 + 3ab(a - b)
 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3 + 3a2b - 3ab2
 = a3 - b3 = VT
 	Ngµyth¸ng...n¨m 2009
 	 KÝ gi¸o ¸n ®Çu tuÇn
Ngµy so¹n: 25/09/2009 
TiÕt 9
«n l¹i tÊt c¶ Nh÷ng h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí ®· häc
I. Môc tiªu:
 - HS ®­îc cñng cè vÒ tÊt c¶ c¸c h»ng ®¼ng thøc ®· häc
 - VËn dông lµm c¸c bµi tËp.
II. ChuÈn bÞ:
 - GV: bµi tËp, b¶ng phô KTBC
 - HS: «n c¸c h»ng ®¼ng thøc.
Ho¹t ®éng cña GV-HS
Ghi b¶ng
Ho¹t ®éng 1 ¤n tËp lÝ thuyÕt
? ph¸t biÓu c¸c H§T b»ng lêi.
Ho¹t ®éng 2 Bµi tËp vËn dông
Bµi 1: Chøng tá r»ng:
x2 – 6x + 10 > 0 víi mäi x
4x – x2 – 5 < 0 víi mäi x
- GV cho HS chÐp ®Ò
- Gîi ý: ®Ó CM: x2 – 6x + 10 > 0 ta ®­a 
x2 – 6x + 10 vÒ d¹ng A2(x) + a víi a > 0 
? A2(x) lµ b×nh ph­¬ng cña mét tæng hay hiÖu.
(HS: b×nh ph­¬ng cña mét hiÖu
? BiÕn ®æi
(HS: 
- GV chèt
? BiÕn ®æi 4x – x2 – 5 lµm xuÊt hiÖn d¹ng ax2 + bx + c víi a > 0
(HS: 4x – x2 – 5 = -(x2 – 4x +5)
- Khi ®ã ®Ó chøng minh 4x – x2 – 5 0 
? Lµm t­¬ng tù nh­ a) 
(HS:
- GV chèt
? (x – 3)2 0 th× (x – 3)2 + 1 nhá nhÊt b»ng bao nhiªu khi x = ?
(HS: (x – 3)2 +1 nhá nhÊt b»ng 1 khi x = 3
- Ta nãi gi¸ trÞ nhá nhÊt cña x2 – 6x + 10 b»ng 1 khi x = 3
- Ta cã: -[(x – 2)2 + 1] = -(x - 2)2 - 1
? -(x - 2)2 0 th× -(x - 2)2 – 1 lín nhÊt b»ng bao nhiªu, khi x = ?
(HS: -(x - 2)2 - 1 lín nhÊt b»ng -1, khi x=2 
- Ta nãi gi¸ trÞ lín nhÊt cña 4x – x2 – 5 b»ng -1 khi x = 2
Bµi 2: TÝnh
? C¶ líp suy nghÜ lµm bµi 
? 4 HS lªn b¶ng tÝnh.
(HS: lµm bµi
? nhËn xÐt, bæ sung
- GV chèt.
§iÒn vµo chç trèng.
(A + B)2 = 
(A – B)2 = 
A2 – B2 = 
(A + B)3 = 
(A – B)3 = 
A3 + B3 = 
A3 – B3 =
 ? Ph¸t biÓu b»ng lêi
Bµi 1: Chøng tá r»ng:
Gi¶i: 
a) Ta cã: x2 – 6x + 10 = x2 – 2.x.3 +32 + 1
 = (x – 3)2 + 1
V× (x – 3)2 0 víi mäi x 
 (x – 3)2 + 1 > 0 
Hay x2 – 6x + 10 > 0 víi mäi x
b) Ta cã: 4x – x2 – 5 = -(x2 – 4x +5)
 = -(x2 - 2.x.2 +22 +1)
 = -[(x – 2)2 + 1] 
V× (x – 2)2 0 víi mäi x
 (x – 2)2 + 1 > 0 
 -[(x – 2)2 + 1] < 0 
Hay 4x – x2 – 5 < 0 víi mäi x.
Bµi 2: TÝnh
Gi¶i:
IV. Cñng cè: 
	? ViÕt c¸c H§T tæng hai lËp ph­¬ng,hiÖu hai lËp ph­¬ng. b»ng lêi.
V. H­íng dÉn vÒ nhµ 
	- TiÕp tôc «n c¸c H§T.
	- Lµm bµi (SBT-5)
Ngµy so¹n: 25/09/2009
TiÕt 10
Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö
b»ng ph­¬ng ph¸p nhãm h¹ng tö.
A. Môc tiªu:
 - HS ®­îc cñng cè ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng ph­¬ng ph¸p nhãm h¹ng tö.
 - VËn dông trong c¸c bµi to¸n tÝnh nhanh vµ t×m x.
B. ChuÈn bÞ:
 - GV: c¸c bµi tËp
 - HS: «n tËp kiÕn thøc
C. TiÕn tr×nh d¹y häc:
I. Tæ chøc líp (1’)
II. KiÓm tra bµi cò: (5’) Ph©n tÝch ®a thøc sau thµnh nh©n tö :
	? HS1: 5x2 + 5xy – x – y
	? HS2: x2 + 4x + 4 – y2
III. Bµi míi (35’)
Ho¹t ®éng cña GV -HS
Ghi b¶ng
- GV cho HS chÐp ®Ò
? NhËn xÐt vÒ ®a thøc a)
(HS: ®a thøc kh«ng cã nh©n tö chung
? Nªu c¸ch lµm
(HS: nhãm h¹ng tö thø nhÊt vµ thø 2, thø 3 víi thø 4
? Nªu c¸ch lµm b) c)
(HS: t­¬ng tù a)
? NhËn xÐt ®a thøc d)
(HS: cã nh©n tö chung lµ 5
? §a thøc x2 – 2xy + y2 – 4z2 cã thÓ ph©n tÝch ®­îc kh«ng
(HS: cã thÓ ph©n tÝch tiÕp, nhãm 3 h¹ng tö ®Çu lµm xuÊt hiÖn H§T
? 4 HS lªn b¶ng lµm 
? NhËn xÐt
- GV chèt.
Bµi 1: ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö
3x – 3y + 2x2y – 2xy2
a4 – a3x – ay + xy
x3 – 3x2 – 4x + 12
5x2 – 10xy + 5y2 – 20z2
Gi¶i: 
a) 3x – 3y + 2x2y – 2xy2
= (3x – 3y) + (2x2y – 2xy2)
= 3(x – y) + 2xy(x – y)
= (x – y) (3 + 2xy)
b) a4 – a3x – ay + xy
= (a4 – a3x) – (ay – xy)
= a3(a – x) – y(a – x)
= (a – x) (a3 - y)
c) x3 – 3x2 – 4x + 12
= (x3 – 3x2) – (4x – 12)
= x2(x – 3) – 4(x – 3)
= (x – 3) (x2 – 4)
= (x – 3) (x – 2) (x + 2)
d) 5x2 – 10xy + 5y2 – 20z2
= 5 (x2 – 2xy + y2 – 4z2)
= 5 [(x2 – 2xy + y2) – 4z2]
= 5 [(x – y)2 – (2z)2]
= 5 (x – y – 2z) (x – y + 2z)
IV. Cñng cè (2’)
	? Nªu c¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö ®· häc.
	- Khi ph©n tÝch cÇn chó ý th­êng khi kh«ng cã nh©n tö chung ta míi sö dông ngay ph­¬ng ph¸p nhãm nh»m lµm xuÊt hiÖn nh©n tö chung hoÆc H§T.
V. H­íng dÉn vÒ nhµ: (2’)
	- TiÕp tôc «n tËp c¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch ®· häc.
	- Lµm bµi 31; 32; 33 (SBT-6)
TiÕt 11
Ngµy so¹n: 03/12/2008
Ngµy gi¶ng: 04/12/2008
PHAÂN TÍCH ÑA THÖÙC THAØNH NHAÂN TÖÛ
BAÈÊNG PHÖÔNG PHAÙP HAÈNG ÑAÚNG THÖÙC 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
V
GV
GV
 ? Noäi dung cô baûn cuûa phöông phaùp duøng haèng ñaúng thöùc laø gì ?
Baøi toaùn 1 : Phaân tích ña thöùc thaønh nhaân töû.
a) x2 - 4x + 4 ; b) 8x3 + 27y3 ;
c) 9x2 - (x - y)2 
d) 27x3y - a3b3y
e) x2 – 2xy – 4 + y2 
HS
HS
HS
Traû lôøi : Neáu ña thöùc laø moät veá cuûa haèng ñaúng thöùc naøo ñoù thì coù theå duøng haèng ñaúng thöùc ñoù ñeå bieåu dieãn ña thöùc naøy thaønh moät tích caùc ña thöùc
Giaûi
a) x2 - 4x + 4 = (x - 2)2
b) 8x3 + 27y3
 = (2x)3 + (3y)3
 = (2x + 3y) [(2x)2 - (2x)(3y) + (3y)2]
 = (2x + 3y) (4x2 - 6xy + 9y2)
c) 9x2 - (x - y)2
 = (3x)2 - (x - y)2
 = [ 3x - (x - y)] [3x + (x - y)]
 = (3x - x + y) (3x + x - y) 
 = (2x + y) (4x - y)
 d) 8x3 + 4x2 - y3 - y2
 = (8x3 - y3) + (4x2 - y2) 
 = (2x)3 - y3 + (2x)2 - y2
 =(2x-y)[(2x)2+(2x)y+y2]+(2x-y)(2x + y)
 =(2x-y)(4x2+2xy+y2)+(2x-y)(2x +y)
 = (2x - y (4x2 + 2xy + y2 + 2x + y)
e) (x-y)2-22
 =(x-y-2)(x-y+2) 
Höôùng daãn veà nhaø:
 - Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ chöõa.
- OÂn laïi caùc haèng ñaúng thöùc vaø caùc phöông phaùp PTÑT thaønh nhaân töû.
Tieát 12
Ngaøy soaïn: 10/12/2008
Ngaøy giaûng: 11/12/2008
PHAÂN TÍCH ÑA THÖÙC THAØNH NHAÂN TÖÛ
BAÈNG CAÙCH PHOÁI HÔÏP NHIEÀU PHÖÔNG PHAÙP
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
GV
GV
GV
GV
 ? Khi caàn phaân tích moät ña thöùc thaønh nhaân töû, chæ ñöôïc duøng rieâng reõ töøng phöông phaùp hay coù theå duøng phoái hôïp caùc phöông phaùp ñoù ?
Baøi toaùn 1 :	Phaân tích ña thöùc thaønh nhaân töû :
a) a3 - a2b - ab2 + b3 ; 
b) ab2c3 + 64ab2 ;
c) 27x3y - a3b3y
 ? Ngoaøi 3 phöông phaùp thöôøng duøng neâu treân, coù phöông phaùp naøo khaùc cuõng ñöôïc duøng ñeå phaân tích ña thöùc thaønh nhaân töû khoâng ?
Baøi toaùn 2 : Phaân tích thaønh nhaân töû
a) 2x2 - 3x + 1	;	
b) y4 + 64
HS
HS
HS
HS
Traû lôøi : Coù theå vaø neân duøng phoái hôïp caùc phöông phaùp ñaõ bieát
Giaûi:
a) a3 - a2b - ab2 + b3 = a2 (a - b) - b2 (a - b) = (a - b) (a2 - b2) = (a - b)(a - b)(a + b) = (a - b)2(a + b)
b) ab2c3 + 64ab2= ab2(c3 - 64)= ab2(c3 + 43) = ab2(c + 4)(c2 - 4c + 16)
c) 27x3y - a3b3y = y(27 - a3b3)
= y([33 - (ab)3] 
= y(3 - ab) [32 + 3(ab) + (ab)2]
= y(3 - ab) (9 + 3ab + a2b2)’
Traû lôøi : Coøn coù caùc phöông phaùp khaùc nhö : phöông phaùp taùch moät haïng töû thaønh nhieàu haïng töû, phöông phaùp theâm bôùt cuøng moät haïng töû.
Lôøi giaûi :
2x2 - 3x + 1 = 2x2 - 2x - x + 1 = 2x(x - 1) - (x - 1) = (x - 1) (2x - 1)
y4 + 64 = y4 + 16y2 + 64 - 16y2 = (y2 + 8)2 - (4y)2
= (y2 + 8 - 4y) (y2 + 8 + 4y)
Höôùng daãn veà nhaø:
Xem laïi caùc baøi ñaõ chöõa.
OÂn laïi caùc phöông phaùp PTÑTTNT.
Tieát 13
Ngaøy soaïn: 10/12/2008
Ngaøy giaûng: 11/12/2008
ÖÙNG DUÏNG CUÛA PHAÂN TÍCH ÑA THÖÙC THAØNH NHAÂN TÖÛ
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
 ? Vieäc phaân tích ña thöùc thaønh nhaân töû coù theå coù ích cho vieäc giaûi moät soá loaïi toaùn naøo ?
Baøi toaùn 1: Tìm x bieát:
a) 2(x + 3) - x(x + 3) = 0	
 b) x3 + 27 + (x + 3) (x - 9) = 0 
x2 + 5x = 6
Baøi toaùn 2 : Thöïc hieän pheùp chia ña thöùc sau ñaây baèng caùch phaân tích ña thöùc bò chia thaønh nhaân töû 
 (x5 + x3 + x2 + 1) : (x3 + 1)
HS
HS
Traû lôøi : Vieäc phaân tích ña thöùc thaønh nhaân töû coù theå coù ích cho vieäc giaûi caùc baøi toaùn veà tìm nghieäm cuûa ña thöùc, chia ña thöùc, ruùt goïn phaân thöùc
Giaûi : 
a) Vì 2(x + 3) - x(x + 3) = (x + 3) (2 - x) neân phöông trình ñaõ cho trôû thaønh 
(x + 3)(2 - x) = 0. Do ñoù x + 3 = 0 ; 2- x = 0, töùc laø x = -3 ; x = 2
phöông trình coù 2 nghieäm x1= 2; x2 = -3
b) Ta coù x3 + 27 + (x + 3)(x - 9) = (x + 3)(x2 - 3x + 9) + (x + 3)(x - 9)
= (x + 3)(x2 - 3x + 9 + x - 9) = (x + 3)(x2 - 2x) = x(x + 3)(x - 2)
Do ñoù phöông trình ñaõ trôû thaønh x(x + 3)(x - 2) = 0. Vì vaäy x = 0 ; x + 3 = 0 ; x - 2 = 0 töùc laø phöông trình coù 3 nghieäm : x = 0 ; x = -3 ; x = 2
c) Phöông trình ñaõ cho chuyeån ñöôïc thaønh x2 + 5x - 6 = 0. Vì x2 + 5x - 6 =
x2 - x + 6x - 6 = x(x - 1) + 6(x - 1) = (x - 1)(X + 6) neân phöông trình ñaõ cho trôû thaønh (x - 1)(x + 6) = 0. Do ñoù x - 1 = 0 ; x + 6 = 0 töùc laø x = 1 ; x = -6
Giaûi:
 Vì x5 + x3 + x2 + 1 = x3(x2 + 1) + x2 + 1 = (x2 + 1)(x3 + 1) neân 
 (x5 + x3 + x2 + 1) : (x3 + 1) = (x2 + 1)(x3 + 1) : (x3 + 1) = x2 + 1
Höôùng daãn veà nhaø
xem laïi caùc baøi taäp ñaõ chöõa.
OÂn laïi caùc Phöông phaùp PTÑT thaønh nhaân töû
Tieát 14
Ngaøy soaïn: 10/12/2008
Ngaøy giaûng: 11/12/2008
ÖÙNG DUÏNG CUÛA PHAÂN TÍCH ÑA THÖÙC THAØNH NHAÂN TÖÛ
(Tieáp)
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
GV
GV
GV
 ? Vieäc phaân tích ña thöùc thaønh nhaân töû coù theå coù ích cho vieäc giaûi moät soá loaïi toaùn naøo ?
Baøi toaùn 1 : Thöïc hieän pheùp chia ña thöùc sau ñaây baèng caùch phaân tích ña thöùc bò chia thaønh nhaân töû 
a) (x2 - 5x + 6) : (x - 3) 
b) (x3 + x2 + 4):(x +2) 
Baøi toaùn 2 : Ruùt goïn caùc phaân thöùc 
b) 
 c)
HS
HS
HS
Traû lôøi : Vieäc phaân tích ña thöùc thaønh nhaân töû coù theå coù ích cho vieäc giaûi caùc baøi toaùn veà tìm nghieäm cuûa ña thöùc, chia ña thöùc, ruùt goïn phaân thöùc
Giaûi:
a) Vì x2 - 5x + 6 = x2 - 3x - 2x + 6 = x(x - 3) - 2(x - 3) = (x - 3)(x -2)
neân : (x2 - 5x + 6) : (x - 3) = (x - 3)(x - 2) : (x - 3) = x - 2
b) Ta coù x3 + x2 + 4 = x3 + 2x2 - x2 + 4 = x2 (x + 2) - (x2 - 4)
 = x2 (x + 2) - (x - 2) (x + 2) = (x + 2)(x2 - x + 2)
Do ñoù (x3 + x2 + 4) : (x +2) = (x + 2)(x2 - x + 2) : (x + 2) = x2 - x + 2
Giaûi : 
a) 
b)
c) 
Höôùng daãn veà nhaø
xem laïi caùc baøi taäp ñaõ chöõa.
OÂn laïi toaøn boä caùc phöông phaùp PTÑT thaønh nhaân tö
Ngµy so¹n: 24/10/2009 
TiÕt 15
H×nh thang vµ h×nh thang c©n
i- môc tiªu 
+ KiÕn thøc: - HS n¾m v÷ng c¸c ®Þnh nghÜa vÒ h×nh thang , h×nh thang vu«ng vµ h×nh thang c©n c¸c kh¸i niÖm : c¹nh bªn, ®¸y , ®­êng cao cña h×nh thang
+ Kü n¨ng: - NhËn biÕt h×nh thang, h×nh thang c©n, tÝnh ®­îc c¸c gãc cßn l¹i cña h×nh thang khi biÕt mét sè yÕu tè vÒ gãc.
+ Th¸i ®é: RÌn t­ duy suy luËn, s¸ng t¹o 
ii- ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn:
- GV: com pa, th­íc, tranh vÏ b¶ng phô, th­íc ®o gãc
- HS: Th­íc, com pa, b¶ng nhãm
iii- TiÕn tr×nh bµi d¹y
Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
Néi dung ghi b¶ng
* Ho¹t ®éng 1: nh¾c l¹i h×nh thang 
- GV: Tø gi¸c cã tÝnh chÊt chung lµ
 + Tæng 4 gãc trong lµ 3600
 + Tæng 4 gãc ngoµi lµ 3600
Ta sÏ nghiªn cøu s©u h¬n vÒ tø gi¸c.
- GV: ®­a ra h×nh ¶nh c¸i thang & hái
+ H×nh trªn m« t¶ c¸i g× ?
+ Mçi bËc cña thang lµ mét tø gi¸c, c¸c tø gi¸c ®ã cã ®Æc ®iÓm g× ? & gièng nhau ë ®iÓm nµo ?
- GV: Chèt l¹i
 + C¸c tø gi¸c ®ã ®Òu cã 2 c¹nh ®èi //
 Ta gäi ®ã lµ h×nh thang ta sÏ nghiªn cøu trong bµi h«m nay.
* Ho¹t ®éng 2: H×nh thang c©n.
- GV: Em h·y nªu ®Þnh nghÜa thÕ nµo lµ h×nh thang c©n.
HS tr¶ lêi.
? H·y nªu c¸c tÝnh chÊt cña h×nh thangc©n vµ c¸c dÊu hiÖu nhËn biÕt.
HS tr¶ lêi.
* Ho¹t ®éng 3: Bµi tËp ¸p dông
- GV: dïng b¶ng phô hoÆc ®Ìn chiÕu 
 B C 
 600 
 600
 A D (H. a)
 E I N
 F 1200 
 G 1050 M 1150 
 750 H K
 1 
 (H.b) (H.c) 
Bµi to¸n 2
GV treo b¶ng phô sau:
 ABCD lµ h×nh thang c©n
 GT ( AB // DC)
 KL AD = BC
 O
C¸c nhãm CM: 
 A 2 2 B
 1 1
 D C
HS chøng minh theo h­íng dÉn cña gi¸o viªn.
H×nh thang lµ tø gi¸c cã hai c¹nh ®èi song song
 A B
 D H C 
* H×nh thang ABCD :
+ Hai c¹nh ®èi // lµ 2 ®¸y
+ AB ®¸y nhá; CD ®¸y lín
+ Hai c¹nh bªn AD & BC
+ §­êng cao AH
H×nh thang c©n lµ h×nh thang cãhai gãc kÒ ë mét ®¸y b»ng nhau. 
Tø gi¸c ABCD Tø gi¸c ABCD 
 lµ H. thang c©n AB // CD
( §¸y AB; CD) C=D hoÆcA=B
Bµi to¸n 1
C¸c h×nh thang lµ:
H.a
H.b
* Bµi to¸n 2: 
Chøng minh: 
 AD c¾t BC ë O ( Gi¶ sö AB < DC)
ABCD lµ h×nh thang c©n nªn C=D
A1=B1 ta cãC=D nªn ODC c©n ( 2 gãc ë ®¸y b»ng nhau) OD = OC (1)
 A1=B1 nªn A2=B2OAB c©n
(2 gãc ë ®¸y b»ng nhau) OA = OB (2)
Tõ (1) &(2) OD - OA = OC - OB
 VËy AD = BC
H­íng dÉn HS häc tËp ë nhµ: 
- Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau:
+ Khi nµo mét tø gi¸c ®­îc gäi lµ h×nh thang.
+ Khi nµo mét tø gi¸c ®­îc gäi lµ h×nh thang c©n. Ngµy so¹n: 24/10/2009 
TiÕt 16
LuyÖn tËp
i- môc tiªu 
+ KiÕn thøc: - HS ®­îc cñng cè c¸c ®Þnh nghÜa vÒ h×nh thang , h×nh thang vu«ng vµ h×nh thang c©n.
+ Kü n¨ng: - Chøng minh ®­îc mét tø gi¸c lµ h×nh thang c©n.
+ Th¸i ®é: RÌn t­ duy suy luËn, s¸ng t¹o 
ii- ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn:
- GV: com pa, th­íc, tranh vÏ b¶ng phô, th­íc ®o gãc
- HS: Th­íc, com pa, b¶ng nhãm
iii- TiÕn tr×nh bµi d¹y
Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
Néi dung ghi b¶ng
Ho¹t ®éng1:
GV yªu cÇu HS nªu l¹i c¸c ®Þnh nghÜa vÒ h×nh thang vµ h×nh thang c©n.
H·y nªu c¸c dÊu hiÖu nhËn biÕt h×nh thangc©n.
Ho¹t ®éng2:
GV: Cho HS ®äc kÜ ®Çu bµi & ghi (gt) (kl)
 GT ABC c©n t¹i A; D AD
 E AE sao cho AD = AE;
 A = 900
 a) BDEC lµ h×nh thang c©n
 KL b) TÝnh c¸c gãc cña h×nh thang.
HS lªn b¶ng ch÷a bµi
b) A = 500 (gt)
 B=C = = 650
 D2=E2 = 1800 - 650 = 1150
GV: Cho HS lµm viÖc theo nhãm
-GV: Muèn chøng minh tø gi¸c BEDC lµ h×nh thang c©n ®¸y nhá b»ng c¹nh bªn
( DE = BE) th× ph¶i chøng minh nh­ thÕ nµo ?
- Chøng minh : DE // BC (1)
 B ED c©n (2)
- HS tr×nh bµy b¶ng
GV theo dâi vµ h­íng dÉn HS lµm.
Ho¹t ®éng3:
- Lµm l¹i c¸c bµi tËp 14, 18, 19 /75 (sgk)- Xem l¹i bµi ®· ch÷a
 - TËp vÏ h×nh thang c©n 1 c¸ch nhanh nhÊt .
 HS lÇn l­ît tr¶ lêi c¸c c©u hái cña gi¸o viªn.
2.Ch÷a bµi 15/75 (sgk)
 a) ABC c©n t¹i A (gt)
 B=C (1) AD = AE (gt) 
 ADE c©n t¹i A D1=E1
 ABC c©n & ADE c©n
 D = ; B = 
 D1=B(vÞ trÝ ®ång vÞ) 
DE // BC Hay BDEC lµ h×nh thang (2)
 Tõ (1) & (2) BDEC lµ h×nh thang c©n .
3. Ch÷a bµi 16/ 75
 ABC c©n t¹i A, BD & CE
 GT Lµ c¸c ®­êng ph©n gi¸c
 KL a) BEDC lµ h×nh thang c©n
 b) DE = BE = DC
 A
 Chøng minh 
a) ABC c©n t¹i A
 ta cã: E D
AB = AC ; 
B=C (1) 
 2 2
 B 1 1 C 
BD & CE lµ c¸c ®­êng ph©n gi¸c nªn cã:
 B1=B2= (2); C1=C2= (3)
 Tõ (1) (2) &(3) B1=C1
 BDC & CBE cã B=C; B1=C1; 
 BC chung BDC = CBE (g.c.g)
 BE = DC mµ AE = AB - BE
 AD = AB – DC=>AE = AD VËy AED c©n t¹i A E1=D2
Ta cã B =E1
 ED// BC ( 2 gãc ®ång vÞ b»ng nhau)
VËy BEDC lµ h×nh thang cã ®¸y BC &ED mµ B=C BEDC lµ h×nh thang c©n.
b) Tõ D2=B1; B1=B2 (gt) 
 D2=B2
 BED c©n t¹i E ED = BE = DC.
Ngµyth¸ng...n¨m 2009
 	 KÝ gi¸o ¸n ®Çu tuÇn
	 TT. NguyÔn V¨n LiÖu
Ngµy so¹n: 31/10/2009 
TiÕt 17
«n tËp ®­êng trung b×nh cña tam gi¸c
I. Môc tiªu: 
- KiÕn thøc: H/s n¾m v÷ng ®/n ®­êng trung b×nh cña tam gi¸c, ND §L 1 vµ §L 2.
- Kü n¨ng: H/s biÕt vÏ ®­êng trung b×nh cña tam gi¸c, vËn dông ®Þnh lý ®Ó tÝnh ®é dµi ®o¹n th¼ng, chøng minh 2 ®o¹n th¼ng b»ng nhau, 2 ®­êng th¼ng song song.
- Th¸i ®é: H/s thÊy ®­îc øng dông cña §TB vµo thùc tÕ yªu thÝch m«n häc.
II. ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn
 GV: B¶ng phô 
 - HS: ¤n l¹i phÇn tam gi¸c ë líp 7.
III. TiÕn tr×nh bµi d¹y
Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
Néi dung ghi b¶ng
* Ho¹t ®éng 1: Nh¾c l¹i ®/n ®­êng trung b×nh cña tam gi¸c.
GV yªu cÇu HS nªu l¹i ®Þnh nghÜa thÕ nµo lµ ®­êng trung b×nh cña tam gi¸c.
? Em h·y ph¸t biÓu ®/n ®­êng trung b×nh cña tam gi¸c ?
? H·y ph¸t biÓu c¸c tÝnh chÊt ®­êng trung b×nh cña tam gi¸c.
HStr¶ lêi.
* Ho¹t ®éng 2: Bµi tËp
GV treo h×nh vÏ lªn b¶ng.
HS nªu c¸ch chøng minh.
Muèn chøng minh IA = IM ta ph¶i chøng minh ®ùoc ®iÒu g×?
HS nªu c¸ch chøngminh d­íi sù h­íng dÉn cña gi¸o viªn.
Ho¹t ®éng3 :
H­íng dÉn HS häc tËp ë nhµ:
- Xem l¹i c¸c bµi tËp : 20,21,22/79,80 (sgk)
- Häc bµi , xem l¹i c¸ch chøng minh.
 §­êng trung b×nh cña tam gi¸c
 A
 D 1 E 
 1
 B 1 C
 F
* §Þnh nghÜa: §­êng trung b×nh cña tam gi¸c lµ ®o¹n th¼ng nèi trung ®iÓm 2 c¹nh cña tam gi¸c.
* TÝnh chÊt:
DE lµ ®­êng trung b×nh cña ABC th×
 DE // BC & DE = BC.
1. Ch÷a bµi 22/80 
 A
 D
 E	I
 B	M	 C
Ta cã:
MB = MC ( gt)
BE = ED (gt) 
EM lµ ®­êng trung b×nh tam gi¸c BCD
EM//DC (1)
MÆc kh¸c ED = DA (gt) (2) 
Tõ (1) & (2) IA = IM ( ®pcm)
Ngµy so¹n: 31/10/2009 
TiÕt 18
«n tËp ®­êng trung b×nh cña h×nh thang 
I. Môc tiªu :
- KiÕn thøc: HS n¾m v÷ng §/n §TB cña h×nh thang
- Kü n¨ng: VËn dông §L tÝnh ®é dµi c¸c ®o¹n th¼ng, CM c¸c hÖ thøc vÒ ®o¹n th¼ng. ThÊy ®­îc sù t­¬ng quan gi÷a ®Þnh nghÜa vµ §L vÒ §TB trong tam gi¸c vµ h×nh thang, sö dông t/c ®­êng TB tam gi¸c ®Ó CM c¸c tÝnh chÊt ®­êng TB h×nh thang.
- Th¸i ®é: Ph¸t triÓn t­ duy l« gÝc
II ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn:
GV: B¶ng phô 
HS: §­êng TB tam gi¸c, h×nh thang
III. TiÕn tr×nh bµi d¹y:
Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
Néi dung ghi b¶ng
H§1 : Nh¾c l¹i ®­êng TB h×nh thang
GV: Cho h/s lªn b¶ng vÏ h×nh
 HS lªn b¶ng vÏ h×nh
 HS cßn l¹i vÏ vµo vë.
H·y nªu ®Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt ®­êng trung b×nh cña h×nh thang.
H§2: ¸p dông- LuyÖn tËp:
 GV : Cho h×nh vÏ.
- HS: Quan s¸t.
+ GV:- ADHC cã ph¶i h×nh thang kh«ng?V× sao?
- §¸y lµ 2 c¹nh nµo?
- Trªn h×nh vÏ BE lµ ®­êng g×? V× sao?
- GV yªu cÇu HS lªn b¶ng vÏ h×nh ,ghi GT, KL
	- AB//CD//EF//GH
 GT - AB = 8cm; EF= 16cm
 KL x=?; y =?
GV gäi HS lªn b¶ng tr×nh bµy
- HS theo dâi so s¸nh bµi lµm cña m×nh, nhËn xÐt.
- HS ph¸t biÓu.
GV: NÕu chuyÓn sè ®o cña EF thµnh x& CD =16 th× kq sÏ ntn?
(x=24;y=32)
- HS ®äc ®Çu bµi råi cho biÕt GT, KL
- C¸c nhãm HS th¶o luËn c¸ch chøng minh.
- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy.
- HS nhËn xÐt.
Muèn tÝnh ®­îc x ta dùa vµo t

Tài liệu đính kèm:

  • doctu_chon_toan_8.doc