Đề thi Kiểm tra học kì 1 năm học 2014 - 2015 môn: Tin học 6 thời gian: 45 phút

docx 3 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 14/08/2017 Lượt xem 87Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Kiểm tra học kì 1 năm học 2014 - 2015 môn: Tin học 6 thời gian: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi Kiểm tra học kì 1 năm học 2014 - 2015 môn: Tin học 6 thời gian: 45 phút
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8	KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 - 2015
TRƯỜNG THCS LÝ THÁNH TÔNG	MÔN:Tin Học 6Thời gian: 45 phút
Họ và tên:  Lớp: 	
Điểm
A.Trắc nghiệm(7đ) Chọn phương án trả lời đúng từ câu 1 đến câu 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Câu 1.Các thiết bị nào sau đây không phải thiết bị nhập?
A. Chuột	B. Bàn phím	C. Máy quét	 D. Màn hình	
Câu 2.Trong các cách viết sau, cách viết nào là tên của tệp?
A.Thuvien*pas	B.Toanhoc	C.baivan.doc	D. Baihat_doc. 
Câu 3.Đường dẫn là dãy tên các thư mục lồng nhau đặt cách nhau bởi dấu:
 A.	,	B. /	C. .	D. \	
Câu 4.Phần mềm nào được cài đặt đầu tiên trong máy tính?
A. Phần mềm hệ điều hành	B. Phần mềm lập trình Pascal	
 C.Phần mềm luyện gõ bàn phím.	D. Phần mềm luyện tập chuột	
Câu 5.Để tắt máy tính ta chọn vào nút lệnh nào sau đây?
A. 	B.	C.	D. Một nút khác.
Câu 6.Trong các câu sau câu nào là câu đúng.
A.	Tệp tin chứa thư mục	B.Thư mục chức tệp tin 
C.	Tệp tin chứa tệp tin	D. Thu mục chứa thư mục gốc	
Câu 7.Phần mềm Mario dùng để làm gì?
A.Luyện gõ nhanh	B. Quan sát hệ mặt trời 
C.Luyện chuột	D.Chơi game
Câu 8.Cách ghi đường dẫn đến thư mục KHOI 6 nào sau đây là đúng:
A.C:\TIN HOC\KHOI 6	B.C:/TIN HOC/KHOI 6
C. C:\TIN HOC \ KHOI 6\	D. C:/TIN HOC \KHOI 6	
Câu 9.Tên tệp tin gồm mấy phần?
A. Phần tên và phần mở rộng cách nhau bằng dấu chấm.	B. Phần mở rộng	
C.Phần tên	D. Tất cả đều sai
Câu 10.Nút lệnh dùng để làm gì?
A.Phóng to cửa sổ chương trình	B. Thu nhỏ cửa sổ chương trình
C. Đóng cửa sổ chương trình	D. Không làm gì cả
Câu 11. Mô hình của quá trình ba bước là:
 A.Xử lí – nhập – xuất	B. Nhập – xuất – xử lí..	
C. Xuất – xử lí – nhập	D. Nhập – xử lí – xuất
Câu 12. Trong các thiết bị sau thiết bị nào là thiết bị xuất:
A. Máy in và màn hình	B. Chuột và màn hình 
C.Bàn phím, chuột	D. Bàn phím và màn hình
Câu 13.Thư mục có thể:
 A.Chỉ có các tệp tin	B. Có các thư mục con và các tệp tin 
 C.Chỉ có các thư mục con	D. Chỉ có một thư mục con và nhiều tệp tin
Câu 14: Hệ điều hành tổ chức thông tin theo một cấu trúc hình cây gồm:
A. Các chương trình.	B.Các tệp và thư mục.	
C. Các tệp tin	D.Các thư mục.
B. Tự luận(3đ)
Câu 1.(1đ) Hệ điều hành là gì? Nhiệm vụ chính của hệđiều hành? 
Câu 2:(2đ) Cho cây thư mục:
THUVIEN
KHTN
TOAN
Dai.doc
Hinh.doc
VAT LI
KHXH
TROCHOI
MARIO
Mario.exe
A:\
Hãy liệt kê các tệp tin trên cây thư mục.
Thư mục THUVIEN chứa những thư mục nào?
Thư mục mẹ của MARIO là thư mục nào?
Hãy viết đường dẫn đến tệp tin Dai.doc trên cây thư mục.
-----HẾT
BGH DUYỆT
NHÓM TRƯỞNG
GIÁO VIÊN SOẠN ĐỀ
(ký và ghi họ tên)
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
TRƯỜNG THCS LÝ THÁNH TÔNG
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I 
NĂM HỌC2014 - 2015
MÔN TIN HỌC 6
A.Trắc nghiệm(7đ) Chọn phương án trả lời đúng từ câu 1 đến câu 14(Mỗi câu 0.5đ)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Đáp án
D
C
D
A
C
B
A
A
A
C
D
A
B
B
Điểm
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
B. Tự luận(3đ)
Câu 1 :(1đ)Hệ điều hành là gì? Nhiệm vụ chính của hệ điều hành? 
Hệ điều hành là một chương trình (phần mềm) máy tính, là phần mềm đầu tiên được cài đặt trong máy tính(0.25đ)
Nhiệm vụ chính của hệ điều hành
Điều khiển phần cứng và tổ chức việc thực hiện phần mềm.(0.25đ)
Cung cấp giao diện cho người dùng. Giao diện là môi trường giao tiếp cho phép con người trao đổi thông tin với máy tính trong quá trình làm việc(0.25đ)
Tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính(0.25đ)
Câu 2:(2đ) Cho cây thư mục:
Dai.doc, Hình.doc, Mario.exe(0.5đ)
KHTN, KHXN(0.5đ)
TROCHOI(0.5đ)
A:\THUVIEN\KHTN\TOAN\Dai.doc(0.5đ)
------HẾT-----

Tài liệu đính kèm:

  • docxDE - DAP AN HK1 Tin hß+ìc 6.docx