Đề thi học kì II năm học: 2015 - 2016 môn: Lịch sử 9 thời gian: 60 phút

doc 3 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 26/08/2017 Lượt xem 350Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì II năm học: 2015 - 2016 môn: Lịch sử 9 thời gian: 60 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học kì II năm học: 2015 - 2016 môn: Lịch sử 9 thời gian: 60 phút
PHOØNG GD-ÑT VUÕNG LIEÂM ÑEÀ THI HOÏC KÌ II
TRÖÔØNG THCS TRÖÔNG VAÊN CHÆ Naêm hoïc:2015-2016 
 Moân: lòch söû 9
 Thôøi gian: 60 phuùt
A. PHAÀN TÖÏ CHOÏN. ( 2 ñieåm) Hoïc sinh choïn moät trong hai caâu hoûi sau:
Câu 1:Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng tám năm 1945?(2đ)
Câu 2:Trình bày hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2/1930? ( 2đ)
B. PHAÀN BAÉT BUOÄC.( 8 ñieåm)
Caâu 1:Trình bày diễn biến và kết quả của chiến dịch lịch sử Diện Biên Phủ năm 1954(3đ)
 	 	Caâu 2: Tại sao nói nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế ”Ngàn cân treo sợi tóc”(2ñ)
 Câu 3: Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào thời gian nào ?Em hãy nêu nội dung của lời kêu gọi đó ? ( 2 đ )
Câu 4 : Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long được thành lập vào thời gian nào ? do ai làm tổng bí thư ? ( 1 đ )
 ----HEÁT-----
.........................................................................................................................................................................
PHOØNG GD-ÑT VUÕNG LIEÂM ÑAÙP AÙN THI HOÏC KÌ II
TRÖÔØNG THCS TRÖÔNG VAÊN CHÆ Naêm hoïc:2014-2015
 Moân: lòch sö û9
 Thôøi gian: 60 phuùt
A.PHAÀN TÖÏ CHOÏN. ( 2 ñieåm)
Caâu 1: ( 2 ñieåm)Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng tám năm 1945?(
 *YÙ nghóa lòch söû: 1 đ
-Trong nöôùc: Ñaäp tan aùch thoáng trò cuûa Phaùp Nhaät, ñoàng thôøi laät ñoå cheá ñoä phong kieán toàn taïi haøng nghìn naêm 
-Theá giôùi :Ñaây laø thaéng lôïi ñaàu tieân cuûa noät daân toäc nhöôïc tieåu, coå vuõ tinh thaàn ñaáu tranh cuûa nhaân daân caùc nöôùc treân theá giôùi 
 *Nguyeân nhaân thaéng lôïi :1 đ
-Nhaân daân ta coù truyeàn thoáng yeâu nöôùc 
-Lieân minh coâng -noâng vöõng chaéc 
-Söï laõnh ñaïo saùng suoát cuûa ñaûng vaø chuû tòch HCM 
-Nhôø vaøo hoaøn caûnh quoác teá thuận lôïi 
Caâu 2: (2 ñieåm) Trình bày hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2/1930? 
* Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/ 2 / 1930)
- Hoàn cảnh:1 đ
+ Ba tổ chức cộng sản ra đời song hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng của nhau.
à Yêu cầu phải có 1 Đảng thống nhất để lãnh đạo cách mạng VN.
 + Nguyễn Ái Quốc, chủ trì Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản từ 3/2/1930 Tại Cửu Long (Hương Cảng - Trung Quốc)
* Nội dung hội nghị:1 đ
 + Hợp nhất 3 tổ chức cộng sản thành Đảng duy nhất lấy tên Đảng cộng sản VN.
 + Thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt , điều lệ tóm tắt do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo -> Đây là những Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
 B. PHAÀN BAÉT BUOÄC .(8 ñieåm)
Caâu 1 (3 ñieåm) Trình bày diễn biến và kết quả của chiến dịch lịch sử Diện Biên Phủ năm 1954(3đ)
* Diễn biến:2 đ
-ÑBP coù vò trí chieán löôïc quan troïng 
-Phaùp xaây döïng ÑBP thaønh moät taäp ñoaøn cöù ñieåm maïnh nhaát Ñoâng Döông vôùi 16200 , 49 cứ điểm, chia làm 3 phân khu .
-Chieán dòch ÑBP diễn ra từ 13/3 đến ngày 7/5 , chia laøm 3 ñôït 
 +Ñôït 1:Töø 13/3"17/3 quaân ta ñaùnh phaân khu Baéc: HimLam, Ñoäc laäp, Baûn Keùo vaø giaønh thaéng lôïi.
 +Ñôït 2:30/3"26/4 quaân ta ñaùnh caùc cöù ñieåm ôû phía đông phaân khu trung tâm , cuoäc chieán dieãn ra aùc lieät 
 +Ñôït 3:Töø 1/5"7/5 quaân ta toång coâng kích các căn cứ còn lại. Chiều ngày 7/5/1954 tướng Đờ caxtơ ri và toàn bộ tham mưu của địch đầu hàng. 
*Keát quaû :1 đ
Ta tieâu dieät vaø baét soáng 16200 teân ñòch, thu vaø phaù huyû toaøn boä phöông tieän chieán tranh, baén rôi 62 maùy bay
 Caâu 2: (2 ñieåm) Tại sao nói nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế ”Ngàn cân treo sợi tóc”
* Tình hình nước ta sau cách mạng tháng tám:
-Mieàn Baéc : 20 vaïn quaân Töôûng cuøng boïn phaûn ñoäng ra söùc choáng phaù caùch maïng 0,5 đ
-Mieàn Nam:Anh môû ñöôøng cho Phaùp trôû laïi xaâm löôïc 0,5 đ
-Kinh teá ngheøo naøn, bò chieán tranh taøn phaù, coâng nghieäp bò ñình ñoán, taøi chính kieät queä 0,5 đ
-Hôn 90 % daân muø chöõ 0,25đ
-Teä naïn xaõ hoäi traøn lan ..0,25đ
Caâu 3 (2 ñieåâm) Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào thời gian nào ?Em hãy nêu nội dung của lời kêu gọi đó ? ( 2 đ )
*Thời gian:0,5 đ
19/12/1946
*Nội dung: 1,5 đ
.....Hỡi đồng bào!
Chúng ta phải đứng lên! Bất kì đàn ông đàn bà, bất kì người già người trẻ, không chia đảng phái tôn giáo, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh Pháp cứu tổ quốc. Ai có súng ,dùng súng, ai có gươm dùng gươm, cuốc ,xuổng ,gậy gộc... Dù phải gian lao kháng chiến thì thắng lợi nhất đinh về dân tộc ta ! “
Caâu 4: (1ñieåm) : Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long được thành lập vào thời gian nào ? do ai làm tổng bí thư ? 
-Thời gian :0,5 đ
Tháng 2/1931
-Do đồng chí ngô Văn Chính làm Bí thư tỉnh 0,5 đ

Tài liệu đính kèm:

  • docLICH SU 9.doc