Đề kiểm tra học kỳ II môn lịch sử - Lớp 8 năm học 2015 - 2016 thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

doc 3 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 22/08/2017 Lượt xem 63Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ II môn lịch sử - Lớp 8 năm học 2015 - 2016 thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ II môn lịch sử - Lớp 8 năm học 2015 - 2016 thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
PHÒNG GD-ĐT CAM LỘ 	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 
ĐỀ CHÍNH THỨC
	 	 MÔN LỊCH SỬ - LỚP 8 
 NĂM HỌC 2015- 2016
	 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1 : (3,0 điểm) : 
	Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược Việt Nam ? Tại sao Pháp chọn Đà Nẵng làm nơi tấn công đầu tiên mở đầu cho quá trình xâm lược ?
Câu 2 : ( 3,5 điểm )
	Trình bày những đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX ? Nêu kết cục và ý nghĩa của những đề nghị cải cách đó ?
Câu 3 : (2,5 điểm)
	 Lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX- đầu thế kỷ XX theo mẫu sau:
Giai cấp, tầng lớp
Nghề nghiệp
Thái độ đối với độc lập dân tộc
Câu 4 : (1,0 điểm)
Nêu điểm mới của xu hướng cứu nước đầu thế kỷ XX ?	
--------------
PHÒNG GD&ĐT CAM LỘ
HƯỚNG DẪN 
CHẤM MÔN LỊCH SỬ - LỚP 8 - KỲ II
Năm học 2015- 2016
Câu 1 : (3,0 điểm)
Nội dung hỏi
Nội dung trả lời
Điểm
a. Nguyên nhân 
- Đến giữa thế kỉ XIX các nước tư bản phương Tây phát triển, đẩy mạnh xâm lược các nước phương Đông, trong đó Việt Nam.
0,5
- Chế độ phong kiến Việt Nam suy yếu, bảo thủ, trì trệ, càng đẩy mạnh sự dòm ngó xâm lược Tư bản Pháp.
0,5
- Đông Nam Á có vị thế địa lý quan trọng, có đường hàng hải từ Tây sang Đông, có nguồn nhân công rẽ mạt, đặc biệt là Việt Nam nên đã trở thành miếng mồi ngon của chủ nghĩa tư bản Pháp	
0,5
b. Pháp chọn Đà Nẵng
- Có cảng biển sâu, kín gió, thuận tiện cho tàu chiến hoạt động....
0,5
- Vùng Quảng Nam - Đà Nẵng giàu có để Pháp hy vọng “lấy chiến tranh, nuôi chiến tranh”, và sự giúp đỡ của Giáo dân xứ Quảng....
0,5
- Đà Nẵng cách Huế 100 km, đánh thắng Đà Nẵng thuận lợi cho việc tấn công chiếm Huế, buộc triều đình Huế đầu hàng nhanh chóng..
0,5
Câu 2 : (3,5 điểm)	
Nội dung hỏi
Nội dung trả lời
Điểm
a. Các nhà cải cách ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX cùng với những đề nghị cải cách của họ
- Trần Đình Túc- Nguyễn Huy Tế, xin mở cửa biển Trà Lý - Nam Định
0,5
- Đinh Văn Điền: xin khai phá ruộng hoang và khai mỏ, phát triển buôn bán, chăm lo quốc phòng
0,5
- Viện thương bạc xin mở 3 cửa biển ở miền Bắc và miền Trung nhằm thông thương với bên ngoài 
0,5
- Nguyễn Trường Tộ đã kiên trì gửi đến triều đình 30 bản điều trần. Nội dung chấn chỉnh bộ máy quan lại, phát triển công - thương nghiệp, tài chính, ngoại giao và giáo dục 
0,5
- Nguyễn Lộ Trạch đề nghị “chấn hưng dân khí” “khai thông dân trí” và bảo vệ đất nước
0,5
b. Kết cục
Không thực hiện được, do triều đình Huế bảo thủ đã cự tuyệt không chấp nhận mọi đề nghị cải cách.
0,5
c.Ý nghĩa
-Tấn công vào tư tưởng bảo thủ của Nhà Nguyễn
- Phản ánh trình độ nhận thức của người Việt Nam trong xu thế thời đại
0,5
Câu 3 : (2,5 điểm)	 
Giai cấp, tầng lớp
Nghề nghiệp
Thái độ đối với độc lập dân tộc
Điểm
1. Địa chủ 
- Bóc lột nông dân 
- Làm tay sai cho Pháp
- Cấu kết với Pháp đàn áp dân tộc 
- Bóc lột thậm tệ nhân dân 
- Bộ phận nhỏ yêu nước
0,5
2. Nông dân 
Làm ruộng
 (thuê mướn )
- Căm thù Pháp- phong kiến 
- Sẵn sàng xã thân vì độc lập dân tộc 
0,5
3. Tầng lớp tiểu tư sản 
Buôn bán nhỏ
Học sinh 
- Lập truờng không vững vàng 
- Thuận đâu thì theo đó 
0,5
4. Giai cấp tư sản 
Kinh doanh 
 - Gắn liền quyền lợi với Pháp 
 - Có bộ phận nhỏ gắn với độc lập dân tộc 
0,5
5. Công nhân
 Làm thuê
- Căm ghét tư sản-phong kiến 
- Sẵn sàng xã thân vì sự nghiệp độc lập dân tộc
0,5
Câu 4 : (1,0 điểm)
Nội dung hỏi
Nội dung trả lời
Điểm
Xu hướng cứu nước đầu thế kỷ XX
- Những trí thức nho học Việt Nam chọn con đường cách mạng dân chủ tư sản như ở Châu Âu
0,5
- Hướng cách mạng là đi theo con đường cứu nước của Nhật bản.
0,5

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_SU_8_KY_II_1516.doc