Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2014 - 2015 môn: Toán 7 thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian phát đề)

doc 3 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 12/08/2017 Lượt xem 81Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2014 - 2015 môn: Toán 7 thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2014 - 2015 môn: Toán 7 thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian phát đề)
TRƯỜNG THCS CẦU KIỆU
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: TOÁN 7
	Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian phát đề)
Bài 1: (3 điểm) Tính
a/ + 
b/ - 201420150 
c) 
Bài 2: (2 điểm) Tìm x, biết:
 = 
Bài 3: (1 điểm) Cho hàm số: y = f(x) = – 2x.
a) Vẽ đồ thị của hàm số trên.
b) Tính f(-2); f(3).
Bài 4: (0,5 điểm) Chia số N thành ba phần tỉ lệ thuận với 15; 6; 5. Biết tổng các bình phương của ba phần đó là 1144. Hãy tìm số N.
Bài 5: (3,5 điểm) Cho ( AB < AC ), lấy M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MA = MD.
Chứng minh: ∆ABM = ∆DCM
Chứng minh : AB // CD 
Trên cùng nửa mặt phẳng bờ AD không chứa điểm B vẽ tia Ax // BC. Trên tia Ax lấy điểm H sao cho AH = BC. Chứng minh: H, C, D thẳng hàng.
---HẾT---
ĐÁP ÁN
Bài 1 ( 3 điểm ) Tính 
a/ + 
= 	( 0,5 điểm )
= 	( 0,5 điểm )
b/ - 201420150
= 12 + 0,25 – 1 	( 0,75 điểm )
= 11, 25 = 	( 0,25 điểm )
c) 
= 	( 0,25 điểm )
= 	( 0,25 điểm )
= 	( 0,25 điểm )
= 2	( 0,25 điểm )
Bài 2 ( 2 điểm ) Tìm x:
 	( 0,5 điểm x 2 )
 = 
	( 0,5 điểm )
	( 0,5 điểm )
Bài 3: ( 1 điểm )
Vẽ đồ thị của hàm số
Xác định 2 điểm 	
Vẽ đúng mặt phẳng toạ độ Oxy 	( 0,25 điểm )
Vẽ đúng đường thẳng 	( 0,25 điểm )
Tính f(-2); f(3).
f( - 2 ) = ( - 2 ). ( - 2 ) = 4	( 0,25 điểm )
f(3) = ( - 2 ). 3 = - 6 	( 0,25 điểm )
Bài 4: (0,5 điểm ) 
Giải ra N=52	( 0,25 điểm )	 N=-52	( 0,25 điểm )
Bài 5: ( 3,5 điểm )
Xét ∆ABM và ∆DCM có 
	AM = MD (gt )
	BM = MC ( M là trung điểm BC ) 
	( đđ ) 
⇒∆ABM = ∆DCM ( c – g- c ) 	( 0,25 điểm x 4 )
Ta có: ∆ABM và ∆DCM có: 
Suy ra: 2 góc ở vị trí so le trong bằng nhau
⇒ AB // CD 	( 0,5 điểmx3 )
Chứng minh: CH // AB 	( 0,5 điểm )
Chứng minh: CD // AB 	( 0,25 điểm )
⇒ CH trùng CD ⇒ H, C, D thẳng hàng. 	( 0,25 điểm )

Tài liệu đính kèm:

  • docToan7.CK.doc