Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2014 – 2015 môn: Tin học khối 8 thời gian: 45 phút

doc 6 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 14/08/2017 Lượt xem 78Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2014 – 2015 môn: Tin học khối 8 thời gian: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2014 – 2015 môn: Tin học khối 8 thời gian: 45 phút
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8	
	TRƯỜNG THCS TRẦN DANH NINH	
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2014 – 2015
MÔN: TIN HỌC KHỐI 8
THỜI GIAN: 45 phút
Tên chủ đề
Nhận biết
TNKQ
Thông hiểu
TNKQ
Vận dụng
Cấp độ thấp
Cộng
TNKQ
TL
Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính
1 câu
0.5 đ
1 câu
0.5 đ
2 câu
1 đ = 10%
Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình
2 câu
1 đ
2 câu
1 đ
1 câu
0.5 đ
5 câu
2,5 đ = 25%
Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu
1 câu
0.5 đ
1 câu
0.5 đ
2 câu
1 đ = 10%
Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình
1 câu
0.5 đ
1 câu
0.5 đ
1 câu
0.5 đ
3 câu
1.5 đ = 15%
Bài 5: Từ bài toán đến chương trình
1 câu
0.5 đ
1 câu
0.5 đ
1 câu
2 đ
3 câu
3 đ = 30%
Bài 6: Câu lệnh điều kiện
1 câu
0.5 đ
1 câu
0.5 đ
2 câu
1 đ = 10%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
6 câu
3 đ
30%
6 câu
3 đ
30%
4 câu
2 đ
20%
1 câu
2 đ
20%
Số câu: 17
Số điểm: 10
100%
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
TRƯỜNG THCS TRẦN DANH NINH
Họ tên HS: ...
Lớp: STT:Ngày: ./12 / 2014
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HKI
NĂM HỌC : 2014-2015
MÔN: TIN HỌC KHỐI 8 (ĐỀ 1)
THỜI GIAN: 45 PHÚT
I.Trắc nghiệm: (8 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất (0,5 điểm/câu)
1/ Ngôn ngữ (NN) dùng để viết các chương trình máy tính gọi là gì?
	 A. NN viết	 B. NN nói	 C. NN lập trình	 D. NN nước ngoài
2/ Trong Pascal các từ như: program, begin, end, uses gọi là?
	 A. Tên chương trình	 B. Từ khóa	 C. Biến	 D. Hằng
3/ Đặt tên chương trình dưới đây như thế nào là sai trong Pascal?
	 A. chuongtrinh	 B. chuong_trinh	 C. chuong trinh 	 D. ChUOngTRinh
4/ Lệnh Write và Writeln là lệnh gì ?
	 A. Xóa màn hình 	 B. Xuất dữ liệu ra màn hình	 C. Nhập dữ liệu vào	 D. Tạm dừng 
5/ Để xóa màn hình ta dùng lệnh gì?
	 A. write, writeln	 B. clrscr	 C. begin	 D. readln
6/ Để ngăn cách các lệnh trong Pascal ta sử dụng dấu gì?
	 A. ,	 B. .	 C. ;	 D. :
7/ Để biên dịch chương trình ta dùng tổ hợp phím nào ?
	 A. Ctrl + F9	 B. Alt + F5	 C. Ctrl + F5	 D. Alt + F9
8/ Kiểu dữ liệu số trong Pascal là kiểu nào sau đây ?
	 A. integer	 B. real 	 C. byte	 D. Gồm cả 3 kiểu trên
9/ String là kiểu dữ liệu gì trong Pascal ?
	 A. Số nguyên	 B. Số thực	 C. Ký tự	 D. Xâu ký tự, chuỗi
10/ Nếu x:=5 Kết quả thực hiện câu lệnh write (’x’, x) là gì ?
	 A. ’5’5	 B. 55	 C. x5	 D. x’5’
11/ Để khai báo biến ta dùng sử dụng từ khóa nào sau đây ?
	 A. Program	 B. Uses	 C. Var	 D. Const
12/ Để gán giá trị cho biến, ta dùng ký hiệu nào sau đây ?
	 A. ::	 B. ==	 C. :=	 D. ;=
13/ Để nhập dữ liệu từ bàn phím, ta dùng câu lệnh gì ?
	 A. Write/writeln	 B. Read/readln	 C. var/const	 D. Begin/end
14/ Khai báo biến như sau: var x,y:real, hãy chỉ ra đáp án đã bị lỗi sau đây?
	 A. x:=y	 B. x:=5	 C. y:=’5’	 D. y:=x
15/ Cú pháp if then ; là cú pháp của câu lệnh gì ?
	 A. Điều kiện thiếu	 B. Điều kiện đủ	 C. Điều kiện lặp	 D. Điều kiện sai
16/ Biết x:=5, cho biết kết quả của câu lệnh sau: if x<5 then write (’x’); ?
	 A. x	 B. 5	 C. ’x’	 D. Tất cả đều sai
II.Tự luận: (2 điểm) Viết chương trình tính diện tích hình tam giác
 (biết cạnh và đường cao tương ứng nhập từ bàn phím) ?
(0.25đ) program DT_tamgiac; 
 uses crt;
(0.25đ) var canh, dcao: integer; 
(0.25đ) dientich: real; 
 begin
 clrscr;
(0.25đ) write (’Nhap canh:’); readln (canh); 
(0.25đ) write (’Nhap duong cao:’); readln (dcao); 
(0.25đ) dientich := (canh*dcao)/2; 
(0.25đ) writeln (’Dien tich tam giac la: ’); 
 write (dientich); 
 readln;
(0.25đ) end.
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
TRƯỜNG THCS TRẦN DANH NINH
Họ tên HS: ...
Lớp: STT:Ngày: ./12 / 2014
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HKI
NĂM HỌC : 2014-2015
MÔN: TIN HỌC KHỐI 8 (ĐỀ 2)
THỜI GIAN: 45 PHÚT
I.Trắc nghiệm: (8 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất (0,5 điểm/câu)
1/ Ngôn ngữ lập trình đang học ở lớp 8 là ?
	 A. Pascal	 B. C/C++	 C. Java	 D. Dephi
2/ Từ khóa trong ngôn ngữ lập trình Pascal là?
	 A. Program	 B. Uses	 C. Var	 D. Tất cả đều đúng
3/ Đặt tên chương trình dưới đây như thế nào là sai trong Pascal?
	 A. chuongtrinh1	 B. chuong_trinh_1	 C. 1_chuong_trinh	 D. ChUOng_TRinh
4/ Để xuất dữ liệu ra màn hình, ta dùng lệnh gì ?
	 A. write, writeln	 B. read,readln	 C. begin,end	 D. clrscr
5/ Lệnh nào là lệnh giúp xóa màn hình ?
	 A. write, writeln	 B. clrscr	 C. begin,end	 D. read,readln
6/ Dấu nào sau đây ngăn cách các lệnh trong ngôn ngữ lập trình Pascal ?
	 A. .	 B. ;	 C. :	 D. ,
7/ Để chạy chương trình trong pascal ta dùng tổ hợp phím nào ?
	 A. Ctrl + F9	 B. Alt + F5	 C. Ctrl + F5	 D. Alt + F9
8/ Kiểu dữ liệu chữ trong ngôn ngữ lập trình Pascal là kiểu nào sau đây ?
	 A. string	 B. char 	 C. Câu A và B đúng	 D. Không câu nào đúng
9/ byte, integer, real là kiểu dữ liệu gì trong ngôn ngữ lập trình Pascal ?
	 A. Dữ liệu số	 B. Dữ liệu ký tự	 C. Dữ liệu chữ	 D. Tất cả đều đúng
10/ Nếu gán y:=6 Kết quả thực hiện câu lệnh write (’y’, y) là gì ?
	 A. ’6’6	 B. 66	 C. y6	 D. y’6’
11/ Các từ khóa sau đây, từ khóa nào dùng để khai báo biến?
	 A. Program	 B. Uses	 C. Const	 D. Var
12/ Các ký hiệu sau đây, ký hiệu nào là ký hiệu phép gán ?
	 A. ==	 B. :=	 C. ;=	 D. ::
13/ Trong các câu lệnh sau, câu lệnh nào giúp nhập dữ liệu từ bàn phím?
	 A. begin,end	 B. const,var	 C. write, writeln	 D. read, readln
14/ Hãy chỉ ra đáp án đúng khi khai báo var x,y: integer?
	 A. x:=6.6	 B. y:=6.6	 C. x:=y	 D. Tất cả đều sai
15/ Cú pháp if then else ; là cú pháp của câu lệnh gì ?
	 A. Điều kiện thiếu	 B. Điều kiện đủ	 C. Điều kiện lặp	 D. Điều kiện sai
16/ Biết y:=6, cho biết kết quả của câu lệnh sau: if y>=6 then write (’y’) else write(y); ?
	 A. y	 B. 6	 C. ’y’	 D. Tất cả đều sai
II.Tự luận: (2 điểm) Viết chương trình tính chu vi hình chữ nhật
 (biết chiều dài và chiều rộng nhập từ bàn phím) ?
(0.25đ) program DT_hinhchunhat; 
 uses crt;
(0.25đ) var dai, rong: integer; 
(0.25đ) chuvi: integer; 
 begin
 clrscr;
(0.25đ) write (’Nhap chieu dài:’); readln (dai); 
(0.25đ) write (’Nhap chieu rong:’); readln (rong); 
(0.25đ) chuvi := (dai+rong)*2; 
(0.25đ) writeln (’chu vi hinh chu nhat la: ’) 
 write (chuvi); 
 readln;
(0.25đ) end.
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
TRƯỜNG THCS TRẦN DANH NINH
Họ tên HS: ...
Lớp: STT:Ngày: ./12 / 2014
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC : 2014-2015
MÔN: TIN HỌC KHỐI 8 (ĐỀ 1)
THỜI GIAN: 45 PHÚT
ĐIỂM
I.Trắc nghiệm: (8 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất (0,5 điểm/câu)
1/ Ngôn ngữ (NN) dùng để viết các chương trình máy tính gọi là gì?
	 A. NN viết	 B. NN nói	 C. NN lập trình	 D. NN nước ngoài
2/ Trong Pascal các từ như: program, begin, end, uses gọi là?
	 A. Tên chương trình	 B. Từ khóa	 C. Biến	 D. Hằng
3/ Đặt tên chương trình dưới đây như thế nào là sai trong Pascal?
	 A. chuongtrinh	 B. chuong_trinh	 C. chuong trinh 	 D. ChUOngTRinh
4/ Lệnh Write và Writeln là lệnh gì ?
	 A. Xóa màn hình 	 B. Xuất dữ liệu ra màn hình	 C. Nhập dữ liệu vào	 D. Tạm dừng 
5/ Để xóa màn hình ta dùng lệnh gì?
	 A. write, writeln	 B. clrscr	 C. begin	 D. readln
6/ Để ngăn cách các lệnh trong Pascal ta sử dụng dấu gì?
	 A. ,	 B. .	 C. ;	 D. :
7/ Để biên dịch chương trình ta dùng tổ hợp phím nào ?
	 A. Ctrl + F9	 B. Alt + F5	 C. Ctrl + F5	 D. Alt + F9
8/ Kiểu dữ liệu số trong Pascal là kiểu nào sau đây ?
	 A. integer	 B. real 	 C. byte	 D. Gồm cả 3 kiểu trên
9/ String là kiểu dữ liệu gì trong Pascal ?
	 A. Số nguyên	 B. Số thực	 C. Ký tự	 D. Xâu ký tự, chuỗi
10/ Nếu x:=5 Kết quả thực hiện câu lệnh write (’x’, x) là gì ?
	 A. ’5’5	 B. 55	 C. x5	 D. x’5’
11/ Để khai báo biến ta dùng sử dụng từ khóa nào sau đây ?
	 A. Program	 B. Uses	 C. Var	 D. Const
12/ Để gán giá trị cho biến, ta dùng ký hiệu nào sau đây ?
	 A. ::	 B. ==	 C. :=	 D. ;=
13/ Để nhập dữ liệu từ bàn phím, ta dùng câu lệnh gì ?
	 A. Write/writeln	 B. Read/readln	 C. var/const	 D. Begin/end
14/ Khai báo biến như sau: var x,y:real, hãy chỉ ra đáp án đã bị lỗi sau đây?
	 A. x:=y	 B. x:=5	 C. y:=’5’	 D. y:=x
15/ Cú pháp if then ; là cú pháp của câu lệnh gì ?
	 A. Điều kiện thiếu	 B. Điều kiện đủ	 C. Điều kiện lặp	 D. Điều kiện sai
16/ Biết x:=5, cho biết kết quả của câu lệnh sau: if x<5 then write (’x’); ?
	 A. x	 B. 5	 C. ’x’	 D. Tất cả đều sai
II.Tự luận: (2 điểm) Viết chương trình tính diện tích hình tam giác
 (biết cạnh và đường cao tương ứng nhập từ bàn phím) ?
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
TRƯỜNG THCS TRẦN DANH NINH
Họ tên HS: ...
Lớp: STT:Ngày: ./12 / 2014
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC : 2014-2015
MÔN: TIN HỌC KHỐI 8 (ĐỀ 2)
THỜI GIAN: 45 PHÚT
ĐIỂM
I.Trắc nghiệm: (8 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất (0,5 điểm/câu)
1/ Ngôn ngữ lập trình đang học ở lớp 8 là ?
	 A. Pascal	 B. C/C++	 C. Java	 D. Dephi
2/ Từ khóa trong ngôn ngữ lập trình Pascal là?
	 A. Program	 B. Uses	 C. Var	 D. Tất cả đều đúng
3/ Đặt tên chương trình dưới đây như thế nào là sai trong Pascal?
	 A. chuongtrinh1	 B. chuong_trinh_1	 C. 1_chuong_trinh	 D. ChUOng_TRinh
4/ Để xuất dữ liệu ra màn hình, ta dùng lệnh gì ?
	 A. write, writeln	 B. read,readln	 C. begin,end	 D. clrscr
5/ Lệnh nào là lệnh giúp xóa màn hình ?
	 A. write, writeln	 B. clrscr	 C. begin,end	 D. read,readln
6/ Dấu nào sau đây ngăn cách các lệnh trong ngôn ngữ lập trình Pascal ?
	 A. .	 B. ;	 C. :	 D. ,
7/ Để chạy chương trình trong pascal ta dùng tổ hợp phím nào ?
	 A. Ctrl + F9	 B. Alt + F5	 C. Ctrl + F5	 D. Alt + F9
8/ Kiểu dữ liệu chữ trong ngôn ngữ lập trình Pascal là kiểu nào sau đây ?
	 A. string	 B. char 	 C. Câu A và B đúng	 D. Không câu nào đúng
9/ byte, integer, real là kiểu dữ liệu gì trong ngôn ngữ lập trình Pascal ?
	 A. Dữ liệu số	 B. Dữ liệu ký tự	 C. Dữ liệu chữ	 D. Tất cả đều đúng
10/ Nếu gán y:=6 Kết quả thực hiện câu lệnh write (’y’, y) là gì ?
	 A. ’6’6	 B. 66	 C. y6	 D. y’6’
11/ Các từ khóa sau đây, từ khóa nào dùng để khai báo biến?
	 A. Program	 B. Uses	 C. Const	 D. Var
12/ Các ký hiệu sau đây, ký hiệu nào là ký hiệu phép gán ?
	 A. ==	 B. :=	 C. ;=	 D. ::
13/ Trong các câu lệnh sau, câu lệnh nào giúp nhập dữ liệu từ bàn phím?
	 A. begin,end	 B. const,var	 C. write, writeln	 D. read, readln
14/ Hãy chỉ ra đáp án đúng khi khai báo var x,y: integer?
	 A. x:=6.6	 B. y:=6.6	 C. x:=y	 D. Tất cả đều sai
15/ Cú pháp if then else ; là cú pháp của câu lệnh gì ?
	 A. Điều kiện thiếu	 B. Điều kiện đủ	 C. Điều kiện lặp	 D. Điều kiện sai
16/ Biết y:=6, cho biết kết quả của câu lệnh sau: if y>=6 then write (’y’) else write(y); ?
	 A. y	 B. 6	 C. ’y’	 D. Tất cả đều sai
II.Tự luận: (2 điểm) Viết chương trình tính chu vi hình chữ nhật
 (biết chiều dài và chiều rộng nhập từ bàn phím) ?
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

Tài liệu đính kèm:

  • docTin hoc 8.doc