Đề kiểm tra học kỳ I - Năm học: 2011 - 2012 môn: Lịch sử lớp 8 ( thời gian làm bài : 45 phút)

doc 4 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 22/08/2017 Lượt xem 66Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I - Năm học: 2011 - 2012 môn: Lịch sử lớp 8 ( thời gian làm bài : 45 phút)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I - Năm học: 2011 - 2012 môn: Lịch sử lớp 8 ( thời gian làm bài : 45 phút)
Phòng gd-đt yên lập
Ma trận đề kiểm tra học kỳ i
Môn: Lịch sử lớp 8
Thời gian: 45 phút
-------------------
ma trận
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỷ XVI đến năm 1917)
1
2,5
2
1,0
3
3,5
Lịch sử Thế giới hiện đại (Từ năm 1917 đến năm 1945)
1
1
1
3,5
1
2,0
3
6,5
Tổng
2
3,5
3
4,5
1
2,0
6
10
Phòng gd-đt yên lập
đề kiểm tra học kỳ i- Năm học: 2011-2012
Môn: Lịch sử lớp 8
( Thời gian làm bài : 45 phút)
I- trắc nghiệm (2,0 điểm):
Câu 1 (1,0 điểm): Nối thời gian ở cột A với sự kiện lịch sử ở cột B sao cho đúng 
A
B
1. 01/09/1939
a. Phát xít Đức tấn công Liên Xô
2. 22/06/1941
b. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.
3. 01/1942
c. Phát xít Đức đầu hàng không điều kiện
4. 15/08/1945
d. Phát xít Nhật đầu hàng không điều kiện
e. Mặt trận đồng minh chống Phát xít được thành lập
Câu 2 (0,5 điểm): Điền từ còn thiếu vào chỗ trống (.) trong câu sau cho đúng 
Thắng lợi của giai cấp .........(1)........có nghĩa là thắng lợi của chế độ xã hội mới, thắng lợi của chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa đối với chế độ........(2)..........
 (Cho các cụm từ: tư sản, vô sản, phong kiến, tư bản)
Câu 3 (0,5 điểm): Nét nổi bật về tình hình nước Nga đầu thế kỷ XX là gì? (Chọn ý trả lời đúng nhất)
A. Khủng hoảng nghiêm trọng về kinh tế, chính trị, xã hội.
B. Nhiều cuộc bãi công và đấu tranh vũ trang bùng nổ.
C. Đất nước ổn định, kinh tế phát triển.
D. Cả A và B đều đúng.
II- Tự luận (8,0 điểm):
Câu 1 (2,0 điểm): Em hãy cho biết: Nét mới trong phong trào giải phóng dân tộc ở Châu á sau chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?
Câu 2 (3,5 điểm): Trình bày nội dung cơ bản của chính sách kinh tế mới (NEP) của nước Nga? Qua đó em có nhận xét gì về chính sách này?
Câu 3 (2,5 điểm): Nêu những nét cơ bản về tình hình nước Anh cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX?
Hết
Phòng gd-đt yên lập
Hướng dẫn chấm kiểm tra học kỳ i- Năm học: 2011-2012
Môn: Lịch sử lớp 8
( Thời gian làm bài : 45 phút)
I- trắc nghiệm (2,0 điểm):
Câu 1: (1,0 điểm) 
1 với b
2 với a
3 với e
4 với d
Câu 2: (0,5 điểm)
(1): tư sản
(2): phong kiến
Câu 3: (0,5 điểm): Đáp án đúng: d
II- Tự luận (8 điểm):
Câu 1 (2,0 điểm): Nét mới trong phong trào giải phóng dân tộc ở châu á sâu chiến tranh thế giới thứ nhất là:
- Phong trào lên cao và lan rộng khắp các khu vực, tiêu biểu là Trung Quốc, ấn Độ, Việt Nam,  (0,5 điểm)
- Giai cấp công nhân tích cực tham gia đấu tranh giành độc lập. (0,5 điểm)
- Các đảng cộng sản được thành lập và giữ vai trò lãnh đạo cách mạng ở một số nước Châu á như: Trung Quốc, Việt Nam,  (1,0 điểm)
Câu 2:(3,5 điểm) 
- Nội dung cơ bản của chính sách kinh tế mới (NEP) của nước Nga:(1,5 điểm)
Tháng 3/1921 Đảng Bôn-sê-vích Nga quyết định thực hiện chính sách kinh tế mới, nội dung:
+ Bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa thay bằng thu thuế lương thực
+ Thực hiện tự do buôn bán.
+ Tư nhân được mở các xí nghiệp nhỏ, khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư kinh doanh ở Nga.
- Nhận xét: (2,0 điểm – Mỗi ý đúng 0,5đ)
+ Đây là chính sách tiến bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn nước Nga lúc đó.
+ Giải quyết được vấn đề lương thực, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân.
+ Bước đầu phát triển nền kinh tế nhiều thành phần.
+ Giúp cho công cuộc phục hồi và phát triển kinh tế diễn ra nhanh chóng và đạt nhiều thành tựu.
Câu 3: (2,5 điểm): Nêu những nét cơ bản về tình hình nước Anh cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX?
- Kinh tế: Trước 1870 đứng đầu thế giới về sản xuất công nghiệp nhưng từ sau 1970 phát triển chậm, mất dần vị trí độc quyền công nghiệp, tụt xuống đứng hàng thứ ba thế giới, do công nghiệp anh phát triển sớm, máy móc lạc hậu, giai cấp tư sản Anh ít chú trọng đầu tư trong nước. (1,0đ)
 + Nhiều công ti độc quyền về công nghiệp và tài chính đã ra dời chi phối toàn bộ nền kinh tế.(0,5đ)
- Chính trị: Nước Anh là nước quân chủ lập hiến, hai đảng Tự do và Bảo thủ thay nhau cầm quyền bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản.(0,5đ)
- Chính sách đối ngoại: Ưu tiên và đẩy mạnh chính sách xâm lược, thống trị và bóc lột thuộc địa. Nước Anh được mệnh danh là " CNĐQ thực dân".(0,5đ)
=== Hết===

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_THI_HKI_MON_SU_XUAN_VIEN_2016.doc