Đề kiểm tra học kỳ I môn lịch sử lớp 8 ( thời gian 45 phút, không kể thời gian phát đề ) năm học: 2014 - 2015

doc 6 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 12/08/2017 Lượt xem 55Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I môn lịch sử lớp 8 ( thời gian 45 phút, không kể thời gian phát đề ) năm học: 2014 - 2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I môn lịch sử lớp 8 ( thời gian 45 phút, không kể thời gian phát đề ) năm học: 2014 - 2015
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO QUẬN PHÚ NHUẬN
TRƯỜNG THCS ĐỘC LẬP 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN LỊCH SỬ LỚP 8
( Thời gian 45 phút, không kể thời gian phát đề )
Năm học: 2014 - 2015
Câu 1: (3 điểm) Trình bày nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia cô banh (từ ngày 2/6/1793 đến 27/7/1794)? Em có nhận xét gì về các biện pháp của chính quyền Gia cô banh? 
Câu 2: (3 điểm) Trình bày chính sách mới của tổng thống Rudơven (Mĩ)? Vai trò của nhà nước trong chính sách mới? 
Câu 3: (4 điểm) Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất? Nêu và giải thích tính chất? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO QUẬN PHÚ NHUẬN
TRƯỜNG THCS ĐỘC LẬP 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN LỊCH SỬ LỚP 8
( Thời gian 45 phút, không kể thời gian phát đề )
Năm học: 2014 - 2015
Câu 1: (3 điểm) Trình bày nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia cô banh (từ ngày 2/6/1793 đến 27/7/1794)? Em có nhận xét gì về các biện pháp của chính quyền Gia cô banh? 
Câu 2: (3 điểm) Trình bày chính sách mới của tổng thống Rudơven (Mĩ)? Vai trò của nhà nước trong chính sách mới? 
Câu 3: (4 điểm) Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất? Nêu và giải thích tính chất? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO QUẬN PHÚ NHUẬN
TRƯỜNG THCS ĐỘC LẬP 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN LỊCH SỬ LỚP 8
( Thời gian 45 phút, không kể thời gian phát đề )
Năm học: 2014 - 2015
Câu 1: (3 điểm) Trình bày nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia cô banh (từ ngày 2/6/1793 đến 27/7/1794)? Em có nhận xét gì về các biện pháp của chính quyền Gia cô banh? 
Câu 2: (3 điểm) Trình bày chính sách mới của tổng thống Rudơven (Mĩ)? Vai trò của nhà nước trong chính sách mới? 
Câu 3: (4 điểm) Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất? Nêu và giải thích tính chất? 
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM:
Câu 1: Trình bày nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia cô banh (từ ngày 2-6-1793 đến 27-7-1794)? Em có nhận xét gì về các biện pháp của chính quyền Gia cô banh? (3đ)
*Chính quyền Gia-cô-banh do Rô-be-spi-e đứng đầu đã thi hành các chính sách tiến bộ: (0.25 đ)
-Chính trị: Kiên quyết trừng trị bọn phản cách mạng (0.25 đ)
-Kinh tế - xã hội: Giải quyết những yêu cầu của nhân dân (0.25 đ)
 + Xóa bỏ nghĩa vụ của nông dân đối với phong kiến (0.25 đ)
 + Chia ruộng đất cho nông dân (0.25 đ)
 + Quy định giá các mặt hàng cho dân nghèo (0.25 đ)
- Quân sự: xây dựng đội quân cách mạng hùng hậu=> đánh bại ngọai xâm, nôị phản (0.5 đ)
* Nhận xét:
 -Là những biện pháp tiến bộ đem lại quyền lợi cơ bản cho nhân dân (0.5 đ)
 -Có tác dụng động viên, tập hợp tất cả quần chúng, khởi dậy và phát huy sức mạnh quần chúng trong việc chống ngoại xâm, nội phản. (0.5 đ)
Câu 2:Trình bày chính sách mới của tổng thống Rudơven (Mĩ)? Vai trò của nhà nước trong Chính sách mới? (3đ)
*Chính sách mới của tổng thống Rudơven:
- 1932: Tổng thống Ru dơ ven đề ra chính sách mới (0.5 đ)
-Nội dung:
+ Bao gồm các đạo luật về phục hưng công nghiệp, nông nghiệp, ngân hàng nhằm giải quyết nạn thất nghiệp (0.5 đ)
+ Phục hồi sự phát triển các ngành kinh tế tài chính và đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước (0.5 đ)
-Tác dụng: Góp phần giải quyết khó khăn của nền kinh tế, đưa nước Mĩ thoát dần khỏi khủng hoảng (0. 5 đ)
*Vai trò của nhà nước trong chính sách mới: Nhà nước giữ vai trò quan trọng trong việc kiểm soát đời sống kinh tế của đất nước, can thiệp vào vào tất cả các lĩnh vực của sản xuất, lưu thông phân phối để đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng. (1 đ)
Câu 3: Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất? Nêu và giải thích tính chất? (4đ)
*Nguyên nhân:
-Sự phát triển không đều giữa các nước tư bản (0. 25 đ)
- Mâu thuẫn sâu sắc về vấn đề thuộc địa gay gắt (0. 25 đ)
=>hình thành 2 khối quân sự kình địch nhau: (0. 25 đ)
+Khối Liên minh: Đức-Áo-Hung, Italia (1882) (0. 25 đ)
+Khối Hiệp ước: Anh, Pháp, Nga (1907) (0. 25 đ)
-Cả 2 khối tích cực chạy đua vũ trang nhằm tranh giành làm chủ thế giới (0.25đ)
-28-6-1914: thái tử Áo-Hung bị ám sát=>Đức-Áo-Hung chớp lấy cơ hội gây chiến tranh (0. 5 đ)
*Tính chất: Đây là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa (1 đ)
*Giải thích: Các nước đế quốc gây chiến tranh để chia lại thị trường, thuộc địa nhưng hậu quả chiến tranh đè lên vai nhân dân lao động và nhân dân phụ thuộc phải gánh chịu (1 đ)
MA TRẬN:
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1.Cách mạng tư sản Pháp
(1789-1794)
Trình bày nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia cô banh (từ ngày 2-6-1793 đến 27-7-1794)?
Em có nhận xét gì về các biện pháp của chính quyền Gia cô banh?
Số câu
Số điểm
(Tỉ lệ %)
Số câu: 0,5
Số điểm: 2
Số câu: 0.5
Số điểm: 1
Số câu: 1
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%
2. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
Trình bày chính sách mới của tổng thống Rudơven (Mĩ)?
Vai trò của nhà nước trong chính sách mới?
Số câu
Số điểm
(Tỉ lệ %)
Số câu:0.5
Số điểm: 2
Số câu:0.5
Số điểm: 1
Số câu:1
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%
3. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất?
Nêu tính chất?
Giải thích tính chất?
Số câu
Số điểm
(Tỉ lệ %)
Số câu: 0,34
Số điểm: 2
Số câu: 0,33
Số điểm: 1
Số câu: 0,33
Số điểm: 1
Số câu:1
Số điểm: 4
Tỉ lệ: 40%
Tổng số câu
Tổng số điểm
(Tỉ lệ %)
Số câu:0.84
Số điểm:4
40%
Số câu:0,83
Số điểm:3
30%
Số câu:1.33
Số điểm:3
30%
Số câu:3
Số điểm:10
Tỷ lệ:100%
ĐỀ 2:
CÂU HỎI:
Câu 1: Trình bày chính sách kinh tế mới ở Liên Xô? Nhận xét? (3đ)
Câu 2:Kết cục chiến tranh thế giới thứ II? Em có suy nghĩ gì về hậu quả chiến tranh? (3đ) 
Câu 3: Trình bày cuộc Duy Tân Minh Trị?Tại sao nói cuộc Duy Tân Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản? (4đ)
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM:
Câu 1: Trình bày chính sách kinh tế mới ở Liên Xô? Nhận xét? (3đ)
* 3.1921 nước Nga Xô Viết thực hiện Chính Sách Kinh Tế Mới (0. 5 đ)
- Nội dung :
+ Bãi bỏ trưng thu lương thực thừa thay bằng thu thuế lương thực (0. 5 đ)
+ Tự do buôn bán (0.25 đ)
+ Cho tư nhân mở xí nghiệp nhỏ (0.25 đ)
+ Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga (0. 5 đ)
* Nhận xét: Đây là một bước lùi cần thiết để Liên Xô vượt qua những khó khăn thử thách, tạo đà vững chắc để bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội (1đ)
Câu 2: Kết cục chiến tranh thế giới thứ II? Em có suy nghĩ gì về hậu quả chiến tranh? (3đ) 
* Kết cục chiến tranh thế giới thứ II: 
- Chủ nghĩa phát xít (Đức, Italia, Nhật Bản) bị tiêu diệt, khối Đồng minh (Liên Xô, Mĩ, Anh) chiến thắng. (0.75 đ)
-Là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất và tàn phá nặng nề nhất (0.75 đ)
-Tình hình thế giới có những biến đổi căn bản (0. 5 đ)
*Suy nghĩ về hậu quả chiến tranh:
-Toàn nhân loại phải hứng chịu hậu quả của chiến tranh, cả những nước thắng lợi và những nước bại trận ở tất cả các châu lục trên toàn thế giới. (0. 5 đ)
-Chúng ta phải ngăn chặn chiến tranh, phải làm thế nào để chiến tranh không thể xảy ra nữa, đó là trách nhiệm của mỗi người, mỗi quốc gia và toàn thể nhân loại (0.5đ)
Câu 3: Trình bày cuộc Duy Tân Minh Trị? Tại sao nói cuộc Duy Tân Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản? (4đ)
 - Đầu năm 1868, Thiên Hoàng Minh Trị đã tiến hành cuộc Duy Tân Minh Trị (0.5đ)
Nội dung
-Về chính trị: (0.5 đ)
 +Xoá bỏ chế độ nông nô 
 + Đưa quý tộc tư sản lên nắm chính quyền. 
- Về kinh tế: (0.5 đ)
 + Thống nhất tiền tệ
 + Xoá bỏ quyền sở hữu ruộng đất phong kiến
 -Về giáo dục: (0. 5 đ)
 + Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc
 + Đưa nội dung khoa học kĩ thuật vào chương trình giảng dạy
-Về quân sự: (0. 5 đ)
+ Được tổ chức, huấn luyện theo kiểu phương Tây 
=>Tác dụng: phát triển thành nước tư bản công Nghiệp. (0. 5 đ)
*Cuộc Duy Tân Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản vì: 
-Chế độ phong kiến Nhật Bản chấm dứt, chính quyền chuyển sang tay quý tộc Tư Sản hoá đứng đầu là Thiên Hoàng Minh Trị (0. 5 đ)
- Những cải cách mang tính chất tư sản rõ rệt (Âu Hoá) (0. 5 đ)
III. MA TRẬN:
 Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. Liên Xô xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội (1921-1941)
Trình bày chính sách kinh tế mới ở Liên Xô?
Nhận xét?
Số câu
Số điểm
(Tỉ lệ %)
Số câu: 0.5
Số điểm:2
Số câu: 0,5
Số điểm: 1
Số câu: 1
Số điểm:3
Tỉ lệ: 30%
2. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)
Kết cục chiến tranh thế giới thứ II?
Em có suy nghĩ gì về hậu quả chiến tranh?
Số câu
Số điểm
(Tỉ lệ %)
Số câu: 0.5
Số điểm: 2
Số câu:0.5
Số điểm:1
Số câu:1
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%
3. Cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản.
Trình bày cuộc Duy Tân Minh Trị?
Tại sao nói cuộc Duy Tân Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản?
Số câu
Số điểm
(Tỉ lệ %)
Số câu: 0,5
Số điểm: 3
Số câu: 0,5
Số điểm:1
Số câu:1
Số điểm: 4
Tỉ lệ: 40%
Tổng số câu
Tổng số điểm
(Tỉ lệ %)
Số câu:1
Số điểm:4
40%
Số câu:0.5
Số điểm:3
30%
Số câu:1.5
Số điểm:3
30%
Số câu:3
Số điểm: 10
Tỷ lệ:100%

Tài liệu đính kèm:

  • docSu8.DL.doc