Đề kiểm tra học kỳ 2 khối 11

doc 5 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 19/08/2017 Lượt xem 142Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ 2 khối 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ 2 khối 11
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 KHỐI 11
Câu 1: Nói về cấu trúc của một chương trình con, khẳng định nào sau đây là không đúng?
A. Phần đầu nhất thiết phải có để khai báo tên chương trình con.
B. Phân đầu có thể có hoặc không có cũng được.
C. Phần đầu và phần thân nhất thiết phai có, phần khai báo có thể có hoặc không.
 D. Phần khai báo có thể có hoặc không có tuỳ thuộc vào từng chương trình cụ thể.
Câu 2: Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Cả thủ tục và hàm đều có thể có tham số hình thức.
B. Chỉ có hàm mới có thể có tham số hình thức.
C. Chỉ có thủ tục mới có thể có tham số hình thức	
D. Thủ tục và hàm nào cũng phải có tham số hình thức.
Câu 3: Tham số được khai báo trong thủ tục hoặc hàm được gọi là gì?
A. Tham số hình thức	B. Tham số thực sự	C. Biến cục bộ	D. Biến toàn bộ
Câu 4: Procedure là từ khóa dùng để khai báo cho:
A. Mảng B. Bản ghi C. Hàm D. Thủ tục
Câu 5: Để khai báo hàm trong Pascal bắt đầu bằng từ khoá
A. Program B. Procedure C. Function D. Var
Câu 6: Cặp từ khóa mở đầu và kết thúc chương trình con là:
A. Begin và End. B. Begin và End;
C. Begen và End. C. Begin; và End; 
Câu 7: Function là từ khóa dùng để khai báo:
A. Bản ghi B. Mảng C. Thủ tục D. Hàm
Câu 8: cái nào không phải là thủ tục
A. Delete(s,vt,n) B. Insert(s1,s2,vt) C. abs(x) D. writeln;
Câu 9: lệnh nào sau đây sai khi dùng hàm UPCASE
A. UPCASE(‘XAU’); B. UPCASE(‘a’); C. UPCASE(65); D. UPCASE(‘A’);
Câu 10: Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Cả thủ tục và hàm đều có thể có trả lại giá trị qua tên.
B. Chỉ có hàm mới có thể trả lại giá trị qua tên.
C. Chỉ có thủ tục mới có thể trả lại giá trị qua tên
D. Thủ tục và hàm nào cũng không được trả lại giá trị qua tên
Câu 11: vị trí của chương trình con nằm ở:
A. Cả thủ tục và hàm đều có thể nằm ở bất kỳ vị trí nào trong chương trình..
B. Chỉ có hàm mới có thể trả lại giá trị qua tên.
C. Chỉ có thủ tục mới có thể trả lại giá trị qua tên
D. Thủ tục và hàm có thể nằm ở phần khai báo trong chương trình trình chính?
Câu 12: Phần đầu của chương trình con dạng hàm là:
Procedure [(danh sáchtham số)];
Procedure [(danh sáchtham số)]:;
Function [(danh sáchtham số)];
Function [(danh sáchtham số)]:;
Câu 13: biến cục bộ được sử dụng ở:
A. biến cục bộ chỉ được sử dụng trong chương trình chính.
B. biến cục bộ chỉ được sử dụng trong chương trình con
C. biến cục bộ được sử dụng trong chương trình chính và cả chương trình con.
D. các khảng định trên đều sai
Câu 14: Khẳng định nào sau đây là đúng?
a. chương trình con chỉ được gọi 1 lần trong chương trình chính.
b. Chương trình con dạng hàm phải được đặt trong một câu lệnh
c. Chương trình con có thể được gọi nhiều lần trong chương trình chính trong một câu lệnh.
d. Chương trình con dạng thủ tục chỉ được sử trong chương trình con khác.
Câu 15: tham số hình thức là:
a. Là các biến trong chương trình con
b. Là các biến được khai báo cho dữ liệu vào/ra.
c. Là các hằng số của chương trình con
d. Tất cả các câu trên đểu sai
Câu 16: Trong thân của chương trình con dạng hàm phải có lệnh:
a. Lệnh hiển thị dữ liệu ra màn hình	b. Lệnh dừng mà hình để xem kêt quả
c. Lệnh trả lại giá trị cho tên hàm	d. Tất cả các câu trên đểu sai
Câu 17: Cho hàm SQRT(37) câu nào sau đây đúng:
a. số 37 là tham số hình thức	b. số 37 là tham số thực sự
c. số 37 là một biến	d. tất cả đều sai
Câu 18: Cấu trúc chương trình con gồm có:
a. 3 phần	b. 2 phần	c. 4 phần	d. 1 phần
Câu 19: khẳng định nào sau đây đúng về chương trình con dạng hàm:
a. Hàm là chương trình con thực hiện 1 thao tác nào đó trả về giá trị qua tên của nó
b. Hàm là chương trình con thực hiện 1 số thao tác nào đó trả về giá trị qua tên của nó
c. Hàm là chương trình con trả về giá trị qua tên của nó
d. Hàm là chương trình con thực hiện 1 số thao tác nào đó.
Câu 20: khẳng định nào sau đây đúng về chương trình con dạng thủ tục:
a. Thủ tục là chương trình con thực hiện 1 số thao tác nào đó không trả về giá trị qua tên của nó
b. Thủ tục là chương trình con thực hiện 1 số thao tác nào đó trả về giá trị qua tên của nó
c. Thủ tục là chương trình con trả về giá trị qua tên của nó
d. Thủ tục là chương trình con thực hiện 1 số thao tác nào đó.
Câu 21: Viết cấu trúc chương trình con dạng hàm và thủ tục?
Câu 22: viết chương trình nhập số nguyên dương N và dãy số nguyên a1, a2 an.
Viết chương trình tính tổng và đếm các số hoàn hảo có trong dãy, có sử dụng chương trình con kiểm tra số hoàn hảo.
Hướng dẫn và biểu điểm chấm điểm
Môn thi: TIN học - LỚP 11
NĂM HỌC 2015-2016
(Hướng dẫn và biểu điểm gồm 03 trang)
Câu
Nội dung
Điểm
Câu 1. 0.3 điểm
Hỏi
Nói về cấu trúc của một chương trình con, khẳng định nào sau đây là không đúng?
A. Phần đầu nhất thiết phải có để khai báo tên chương trình con.
B. Phân đầu có thể có hoặc không có cũng được.
C. Phần đầu và phần thân nhất thiết phai có, phần khai báo có thể có hoặc không.
D. Phần khai báo có thể có hoặc không có tuỳ thuộc vào từng chương trình cụ thể.
Trả lời
Đáp án C
Câu 2. 0.3 điểm
Hỏi
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Cả thủ tục và hàm đều có thể có tham số hình thức.
B. Chỉ có hàm mới có thể có tham số hình thức.
C. Chỉ có thủ tục mới có thể có tham số hình thức	
D. Thủ tục và hàm nào cũng phải có tham số hình thức
Trả lời
Đáp án A
Câu 3. 0.3 điểm
Hỏi
Tham số được khai báo trong thủ tục hoặc hàm được gọi là gì?
A. Tham số hình thức	B. Tham số thực sự	C. Biến cục bộ 	D. Biến toàn bộ
Trả lời
 Đáp án A
Câu 4. 0.3 điểm
Hỏi
 Procedure là từ khóa dùng để khai báo cho:
A. Mảng B. Bản ghi C. Hàm D. Thủ tục
Trả lời
Đáp án D
Câu 5. 0.3 điểm
Hỏi
Để khai báo hàm trong Pascal bắt đầu bằng từ khoá
A. Program B. Procedure C. Function D. Var
Trả lời
Đáp án C
0.3
Câu 6. 0.3 điểm
Hỏi
Cặp từ khóa mở đầu và kết thúc chương trình con là:
A. Begin và End. B. Begin và End;
 C. Begen và End. C. Begin; và End;
Trả lời
 Đáp án B
0.3
Câu 7. 0.3 điểm
Hỏi
Function là từ khóa dùng để khai báo:
A. Bản ghi B. Mảng C. Thủ tục D. Hàm
Trả lời
 Đáp án D
0.3
Câu 8. 0.3 điểm
Hỏi
cái nào không phải là thủ tục
A. Delete(s,vt,n) B. Insert(s1,s2,vt) C. abs(x) D. writeln;
Trả lời
 Đáp án C
Câu 9. 0.3 điểm
Hỏi
lệnh nào sau đây sai khi dùng hàm UPCASE
A. UPCASE(‘XAU’); B. UPCASE(‘a’); C. UPCASE(65); D. UPCASE(‘A’);
Trả lời
Đáp án A
Câu 10. 0.3 điểm
Hỏi
 Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Cả thủ tục và hàm đều có thể có trả lại giá trị qua tên.
B. Chỉ có hàm mới có thể trả lại giá trị qua tên.
C. Chỉ có thủ tục mới có thể trả lại giá trị qua tên
 D. Thủ tục và hàm nào cũng không được trả lại giá trị qua tên
Trả lời
Đáp án B
Câu 11. 0.3 điểm
Hỏi
vị trí của chương trình con nằm ở:
A. Cả thủ tục và hàm đều có thể nằm ở bất kỳ vị trí nào trong chương trình..
B. Chỉ có hàm mới có thể trả lại giá trị qua tên.
C. Chỉ có thủ tục mới có thể trả lại giá trị qua tên
D. Thủ tục và hàm có thể nằm ở phần khai báo trong chương trình trình chính?
Trả lời
Đáp án D
Câu 12. 0.3 điểm
Hỏi
Phần đầu của chương trình con dạng hàm là:
A. Procedure [(danh sáchtham số)];
B. Procedure [(danh sáchtham số)]:;
C. Function [(danh sáchtham số)];
D. Function [(danh sáchtham số)]:;
Trả lời
Đáp án D
Câu 13. 0.3 điểm
Hỏi
biến cục bộ được sử dụng ở:
A. biến cục bộ chỉ được sử dụng trong chương trình chính.
B. biến cục bộ chỉ được sử dụng trong chương trình con
C. biến cục bộ được sử dụng trong chương trình chính và cả chương trình con.
D. các khảng định trên đều sai
Trả lời
Đáp án B
Câu 14. 0.3 điểm
Hỏi
 Khẳng định nào sau đây là đúng?
a. chương trình con chỉ được gọi 1 lần trong chương trình chính.
b. Chương trình con dạng hàm phải được đặt trong một câu lệnh
c. Chương trình con có thể được gọi nhiều lần trong chương trình chính trong một câu lệnh.
d. Chương trình con dạng thủ tục chỉ được sử trong chương trình con khác.
Trả lời
 Đáp án B
Câu 15. 0.3 điểm
Hỏi
tham số hình thức là:
a. Là các biến trong chương trình con
b. Là các biến được khai báo cho dữ liệu vào/ra.
c. Là các hằng số của chương trình con
 d. Tất cả các câu trên đểu sai
Trả lời
 Đáp án B
Câu 16. 0.3 điểm
Hỏi
Trong thân của chương trình con dạng hàm phải có lệnh:
a. Lệnh hiển thị dữ liệu ra màn hình	b. Lệnh dừng mà hình để xem kêt quả
 c. Lệnh trả lại giá trị cho tên hàm	d. Tất cả các câu trên đểu sai
Trả lời
 Đáp án C
Câu 17. 0.3 điểm
Hỏi
Cho hàm SQRT(37) câu nào sau đây đúng:
a. số 37 là tham số hình thức	b. số 37 là tham số thực sự
c. số 37 là một biến	d. tất cả đều sai
Trả lời
 Đáp án B
Câu 18. 0.3 điểm
Hỏi
Cấu trúc chương trình con gồm có:
a. 3 phần	b. 2 phần	c. 4 phần	d. 1 phần
Trả lời
 Đáp án 3
Câu 19. 0.3 điểm
Hỏi
khẳng định nào sau đây đúng về chương trình con dạng hàm:
a. Hàm là chương trình con thực hiện 1 thao tác nào đó trả về giá trị qua tên của nó
b. Hàm là chương trình con thực hiện 1 số thao tác nào đó trả về giá trị qua tên của nó
c. Hàm là chương trình con trả về giá trị qua tên của nó
 d. Hàm là chương trình con thực hiện 1 số thao tác nào đó
Trả lời
 Đáp án B
Câu 20. 0.3 điểm
Hỏi
: khẳng định nào sau đây đúng về chương trình con dạng thủ tục:
a. Thủ tục là chương trình con thực hiện 1 số thao tác nào đó không trả về giá trị qua tên của nó
b. Thủ tục là chương trình con thực hiện 1 số thao tác nào đó trả về giá trị qua tên của nó
c. Thủ tục là chương trình con trả về giá trị qua tên của nó
d. Thủ tục là chương trình con thực hiện 1 số thao tác nào đó.
Trả lời
Đáp án A
Câu 21. 2.0 điểm
Hỏi
Viết cấu trúc chương trình con dạng hàm và thủ tục?
Trả lời
a) Cấu trúc thủ tục:
Procedure [()];
[]
BEGIN
	[]
End;
B) Cấu trúc hàm:
Function [()]:;
[]
BEGIN
	[];
	:=;
End;
Câu 22. 2.0 điểm
Hỏi
viết chương trình nhập số nguyên dương N và dãy số nguyên a1, a2 an.
Viết chương trình tính tổng và đếm các số hoàn hảo có trong dãy, có sử dụng chương trình con kiểm tra số hoàn hảo.
Trả lời

Tài liệu đính kèm:

  • docde_va_dap_an_kiem_tra_hoc_ky_11.doc