Đề kiểm tra học kì I năm học 2014 - 2015 môn toán - Lớp 6 thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

doc 4 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 12/08/2017 Lượt xem 85Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I năm học 2014 - 2015 môn toán - Lớp 6 thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I năm học 2014 - 2015 môn toán - Lớp 6 thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THCS-THPT
QUANG TRUNG – NGUYỄN HUỆ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2014-2015 
Môn TOÁN - Lớp 6
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Câu 1:Thực hiện phép tính:
a) 42.5 – 32.(20140 + 23)
b) (- 45). 69 + 31. (- 45)
c) 300 – 288 : [4.(72 – 48)]
Câu 2: Tìm x:
a) 316 – x = 254
b) 23 + 3x = 56 : 53
c) x là số tự nhiên lớn nhất mà 320 và 480 cùng chia hết cho x.
Câu 3: Mẹ mua một rổ mận có khoảng từ 500 đến 600 quả, biết rằng khi xếp vào mỗi dĩa 6, 7 hoặc 8 quả đều vừa đủ. Tính số mận mẹ đã mua.
Câu 4:Trên tia Ax lấy hai điểm M và B sao cho AM = 5 cm, AB = 9cm.
a) Trong ba điểm M, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?
b) Trên tiaMx lấy điểm N sao cho MN = 2cm. Chứng minh N là trung điểm cuả đoạn thẳng MB.
Câu 5:Hãy viết thêm đằng sau số 664 hai chữ số để được một số có 5 chữ số chia hết cho 2, 5, 9
---------------HẾT---------------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 6
Câu
Đáp án
Điểm
1. 
a)
 42.5 – 32.(20140 + 23)
= 16.5 – 9 . (1 + 8)
= 80 – 9 .9
= 80 – 81 
= -1 
0,5 điểm
b) 
Cách 1:
 (- 45). 69 + 31. (- 45)
= (-45) . (69 + 31)
= (-45) . 100
= - 4500 
Cách 2:
 (- 45). 69 + 31. (- 45)
= - 3105 + (- 1395)
= - 4500
Làm đúng 1 trong 2 cách đều được tính 0,5 điểm
c) 
 300 – 288 : [4.(72 – 48)]
= 300 – 288 : [4. 24]
= 300 – 288 : 96
= 300 – 3 
= 297
0,5 điểm
2. 
a) 
Cách 1:
316 – x = 254
 x = 316 – 254
 x = 62
Cách 2:
316 – x = 254
 – x = 254 – 316 
 – x = - 62 
 x = 62
Làm đúng 1 trong 2 cách đều được tính 0,5 điểm
b) 
23 + 3x = 56 : 53
23 + 3x = 53
23 + 3x = 125
 3x = 125 – 23 
 3x = 102
 x = 102 : 3
 x = 34
1 điểm
c)
x là số tự nhiên lớn nhất mà 320 và 480 cùng chia hết cho x
Vậy x = ƯCLN(320,480).
320 = 26.5
480 = 25.3.5
x = ƯCLN(320,480) = 25.5 = 160
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
3. 
Gọi x là số quả mận cần tìm. (320 < x < 480)
Vì x chia đều cho 6, 7, 8 nên x ∈ BC (6, 7, 8)
6 = 61 ; 7 = 71 ; 8 = 81
⇒ BCNN (6, 7, 8) = 6.7.8 = 336
⇒ BC (6, 7, 8) = {0, 336, 672,}
Vì 320 < x < 480 nên x = 336
Vậy số mận mẹ mua là 336 quả
0,25 đ
0,25 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,25 đ
0,25 đ
4. 
a)
Vẽ hình đúng kích thước
M nằm giữa A và B.
Vì : MA < MB
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
b)
Tính MB :
Vì M nằm giữa A và B nên ta có :
AM + MB = AB
 MB = 9 – 5 = 4 (cm)
Chứng minh N là trung điểm của M :
Vì MN < MB nên N nằm giữa M và B
⇒ MN + NB = MB 
 NB = 4 – 2 = 2 (cm)
Suy ra: NB = NM
Hay N là trung điểm của MB.
0,5 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
5. 
Số có 5 chữ số cần tìm có dạng: .
Vì số này chia hết cho 2 và 5 nên b = 0.
Vì số này chia hết cho 9 nên (6 + 6 + 4 + a + 0) 9 ⇒ a = 2
Lưu ý: nếu HS chỉ tính nhẩm kết quả mà không trình bày cụ thể có thể cho 0,5 điểm!
1 đ

Tài liệu đính kèm:

  • docTOAN6.QTNH.doc