Đề 8 kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2015 - 2016 môn: Sử 8 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề)

doc 3 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 10/08/2017 Lượt xem 78Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề 8 kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2015 - 2016 môn: Sử 8 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề 8 kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2015 - 2016 môn: Sử 8 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề)
UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
 NĂM HỌC 2015-2016
Môn: Lịch sử 8
Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian chép đề)
ĐỀ BÀI
(Đề bài gồm 3 câu)
Câu 1 (4,0 điểm)
 Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược nước ta ? Chiến sự ở Đà Nẵng diễn ra như thế nào ? Kết quả ?
Câu 2 (4,0 điểm) 
 Thực dân Pháp đã thực hiện chính sách về kinh tế như thế nào trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) ? Mục đích của các chính sách trên ?
Câu 3 (2,0điểm) 
 Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước? Hướng đi của người có gì mới so với những nhà yêu nước chống pháp trước đó ?
_________HẾT_________
(Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm)
HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu
Nội dung
Điểm 
Câu 1 
 * nguyªn nh©n thùc d©n ph¸p x©m l­îc viÖt nam
- Từ giữa thế kỉ XIX, các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm lược các nước phương Đông để mở rộng thị trường, vơ vét nguyên liệu.
- Việt Nam lại là nước có vị trí địa lí thuận lợi, giàu tài nguyên thiên nhiên.
- Chế độ phong kiến ở Việt Nam lại đang ở vào giai đoạn khủng hoảng, suy yếu
Lấy cớ bảo vệ đạo Gia – tô, liên quân Pháp – Tây Ban Nha kéo đến xâm lược Việt Nam
* ChiÕn sù ë §µ N½ng
- ChiÒu 31.8.1858 liªn qu©n Ph¸p - T©y Ban Nha dµn trËn tr­íc cöa biÓn §µ N½ng
- S¸ng 1.9.1858 thùc d©n Ph¸p b¾t ®Çu næ sóng x©m l­îc n­íc ta.
- d­íi sù l·nh ®¹o cña nguyÔn tri ph­¬ng ta ®· anh dòng chèng tr¶.
* Kết quả: 
- sau 5 th¸ng x©m l­îc thùc d©n ph¸p chØ chiÕm ®­îc b¸n ®¶o s¬n trµ
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5 
Câu 2
* Chính sách kinh tế của Pháp là:
- Nông nghiệp: Pháp đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất, lập các đồn điền
- Công nghiệp: Pháp tập trung khai thác than và kim loại...và đầu tư vào một số ngành khác như xi măng điện...
- Thương nghiệp: Pháp độc chiếm thị trường Việt Nam, hàng hóa Pháp nhập vào Việt Nam được miễn thuế hoặc đánh thuế nhẹ, đánh thuế nặng hàng nhập khẩu từ nước khác
 - Giao thông vận tải: Đẩy mạnh xây dựng hệ thống giao thông vận tải đường bộ, đường sắt để bóc lột kinh tế và phục vụ mục đích quân sự
- Tài chính: Đề ra các thứ thuế mới bên cạnh các loại thuế cũ, nặng nhất là thuế muối, rượu, thuốc phiện.
* Mục đích: nhằm vơ vét sức người, sức của của nhân dân Đông Dương 
0,5
0,75 
0,75
0,75
0,75
0,5
Câu 3
 Xuất phát từ lòng yêu nước và mặc dù khâm phục các thế hệ đi trước như Phan Bội Châu, Phan Châu Chinh... nhưng không tán thành đường lối hoạt động của họ ( đi sang các nước phương Đông để cầu viện) nên Người quyết định tìm con đường cứu nước mới cho dân tộc.
2

Tài liệu đính kèm:

  • docK2-SU-8-HT.doc