Đề 5 kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2015 - 2016 môn: Sử 8 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề)

doc 3 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 10/08/2017 Lượt xem 70Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề 5 kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2015 - 2016 môn: Sử 8 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề 5 kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2015 - 2016 môn: Sử 8 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề)
UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
 NĂM HỌC 2015-2016
Môn: Lịch sử 8
Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian chép đề)
ĐỀ BÀI
(Đề bài gồm 03 câu)
Câu 1 (3,0 điểm)
Trình bày nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược Việt Nam?
Câu 2 (2.0 điểm) 
Trình bày chiến sự ở Đà Nẵng năm 1858?
Câu 3 ( 5.0 điểm) 
Hãy nêu chính sách kinh tế của thực dân Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất 1897-1914?
_________HẾT_________
(Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm)
HƯỚNG DẪN CHẤM
Số câu
Nội dung
Số điểm
 1
- Từ giữa thế kỉ XIX, các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm lược các nước phương Đông để mở rộng thị trường, vơ vét nguyên liệu
- Việt Nam có vị trí chiến lược quan trọng giàu tài nguyên thiên nhiên 
- Triều đình nhà Nguyễn bạc nhược, yếu hèn đang trên đà suy yếu .
- Lấy cớ bảo vệ đạo Gia tô-> Pháp xâm lược Việt Nam
0,75đ
0,75đ
0,75đ
0,75đ
 2
- ChiÒu 31.8.1858 liªn qu©n Ph¸p - T©y Ban Nha dµn trËn tr­íc cöa biÓn §µ N½ng
- S¸ng 1.9.1858 thùc d©n Ph¸p b¾t ®Çu næ sóng x©m l­îc n­íc ta.
- d­íi sù l·nh ®¹o cña nguyÔn tri ph­¬ng ta ®· anh dòng chèng tr¶.
- sau 5 th¸ng x©m l­îc thùc d©n ph¸p chØ chiÕm ®­îc b¸n ®¶o s¬n trµ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
 3
* Chính sách kinh tế của Pháp là:
 - Nông nghiệp: Pháp đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất, lập các đồn điền
 - Công nghiệp: Pháp tập trung khai thác than và kim loại...và đầu tư vào một số ngành khác như xi măng điện...
 - Thương nghiệp: Pháp độc chiếm thị trường Việt Nam, hàng hóa Pháp nhập vào Việt Nam được miễn thuế hoặc đánh thuế nhẹ, đánh thuế nặng hàng nhập khẩu từ nước khác
 - Giao thông vận tải: Đẩy mạnh xây dựng hệ thống giao thông vận tải đường bộ, đường sắt để bóc lột kinh tế và phục vụ mục đích quân sự
- Tài chính: Đề ra các thứ thuế mới bên cạnh các loại thuế cũ, nặng nhất là thuế muối, rượu, thuốc phiện.
* Mục đích: nhằm vơ vét sức người, sức của của nhân dân Đông Dương
0,5đ
1đ
1đ
1đ
1đ
0,5đ

Tài liệu đính kèm:

  • docK2-SỬ -8-SB.doc