Bộ 04 đề thi giữa học kỳ 2 (toán lớp 2)

docx 6 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 30/08/2017 Lượt xem 26Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bộ 04 đề thi giữa học kỳ 2 (toán lớp 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bộ 04 đề thi giữa học kỳ 2 (toán lớp 2)
BỘ 04 ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ 2 (TOÁN LỚP 2)
ĐỀ SỐ 1
Câu 1: Tính nhẩm: (1 điểm)
4 ´ 3	5 ´ 5	2 ´ 7
20 : 5	18 : 2	9 : 3
Câu 2: (1 điểm)
>
<
=
8 : 2
?
2 x 3
4 x 9	3 x 7
5 x 2	2 x 5
Câu 3: Tính (2 điểm)
2 x 10
5 x 4
a) 3 ´ 6 + 10	b) 4 ´ 6 + 20
= 	= 
= 	= 
c) 5 ´ 9 – 30	d) 2 ´ 8 + 14
= 	= 
= 	= 
Câu 4: Tính x (1 điểm)
a) x : 3 = 2	b) x ´ 4 = 20
Câu 5: Mẹ mua 12 cái bánh xếp đều vào 2 đĩa. Hỏi mỗi đĩa có mấy cái bánh? (2 điểm)
Câu 6: (1 điểm)
x
:
?	2	2
2 = 8
6	2	5 = 15
Câu 7: Tính độ dài đường gấp khúc sau: (1 điểm)
B
3cm
3cm
C
5cm
A
D
Câu 8: Điền thêm số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)
a) 4; 8; 12; .; 40	b) 50; 45; 40; .; 20
ĐỀ SỐ 2
Câu 1: Tính nhẩm (1 điểm)
3 ´ 3 =	4 ´ 9 =	2 ´ 6 =
30 : 5 =	8 : 2 =	12 : 2 =
Câu 2: Tính (2 điểm)
a) 5 ´ 7 – 5	b) 3 ´ 9 – 8
= 	= 
= 	= 
c) 4 ´ 7 + 12	d) 2 ´ 7 + 19
= 	= 
= 	= 
Câu 3: Nối phép tính với kết quả thích hợp (1 điểm)
18l : 3
40cm : 4
10cm
6l
5dm
5kg
10dm : 2
25kg : 5
Câu 4:	? (1 điểm)
Số
2 x 3 =	x 2	3 x	3 x 7
4 x	= 1 x 4
2 x 10
5 x 4
Câu 5: Tính chu vi hình tam giác LMN, (xem hình vẽ): (1 điểm)
L
5cm
3cm
M	4cm	N
Câu 6: Trồng 40 cây chuối thành các hàng, mỗi hàng có 5 cây chuối. Hỏi có mấy hàng cây chuối được trồng? (2 điểm)
Câu 7: Tính độ dài đường gấp khúc sau: (1 điểm)
9dm
12dm
7dm
P
N	Q
M
11 12
10
9
1
8
2
3
4
7
6
5
Câu 8: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (1 điểm) Đồng hồ chỉ:
5 giờ 15 phút	B. 7 giờ 15 phút
C. 6 giờ 15 phút	D. 3 giờ rưỡi
ĐỀ SỐ 3
Câu 1: Tính (1 điểm)
11giờ − 5giờ =	18l : 2 =
2giờ + 8giờ =	32kg : 4 =
Câu 2: Tính (2 điểm)
a) 4 ´ 4 + 27	b) 5 ´ 5 – 19
= 	= 
= 	= 
c) 8 ´ 3 – 9	d) 9 ´ 2 + 6
= 	= 
= 	= 
Câu 3: (2 điểm)
>
<
=
5 x 2	20 : 2
?
35 : 5
2 x 4
4 x 6
Câu 4: Tính y (1 điểm)
5 x 5
50 : 5	5 x 1
a) 3 ´ y = 30	b) y ´ 4 = 24
Câu 5: Mẹ mua 25 bông hoa cắm đều vào 5 bình. Hỏi mỗi bình có mấy bông hoa? (2 điểm)
Câu 6: Tính chu vi hình tứ giác MNPQ, biết độ dài các cạnh là: (1 điểm)
Câu 7:
MN = 3cm NP = 5cm PQ = 6cm MQ = 4cm
Số
? (1 điểm)

M
4cm
Q

3cm
N
6cm

5cm
P
10
:
2
=
2
x
5
=
10
:
5
=
ĐỀ SỐ 4
Câu 1: Tính nhẩm (1 điểm)
16 : 2 =	36 : 4 =	4 : 1 =
3 ´ 10 =	6 ´ 2 =	5 ´ 3 =
Câu 2: Nối phép tính với kết quả đúng: (1 điểm)
18 : 2
40
21 : 3
20 : 4
5
9
4 x 10
12
7
4 x 3
Câu 3: Tính (2 điểm)
a) 2 ´ 6 + 38	b) 50 : 5 + 42
= 	= 
= 	= 
c) 4 ´ 9 + 27	d) 24 : 3 +15
= 	= 
= 	= 
Câu 4: Số ? (1 điểm)
2
x
7
=
4
x
8
=
14
:
2
=
32
:
4
=
Câu 5: Có 12 lít dầu chia đều vào 4 chai. Hỏi mỗi chai đựng bao nhiêu lít dầu? (2 điểm)
Câu 6: (1 điểm)
x
:
?	4	2	1 = 8	6	3
Câu 7: Tính độ dài đường gấp khúc sau: (1 điểm)
5 = 10
19cm
15cm
17cm
Câu 8: (1 điểm)
4 : 2 x 1 = 2
Đ S
5 x 1 x 3 = 3
?
2 : 2 x 0 = 0
0 : 3 x 4 = 4

Tài liệu đính kèm:

  • docx04_de_thi_giua_hoc_ky_2_toan_lop_2.docx